Usnesení z 73. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
ze 73. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.10. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1298/73
bere na vědomí vyhodnocení letní sezóny k datu 30.9. 2013 letního koupaliště Rožnov pod Radhoštěm.

1299/73 schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/1497/2013/KH ve výši 131 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů – Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, Zlín, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1300/73 vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona, na dodavatele služby: realizace projektu „KARLŮV KOPEC - OBNOVA ZELENĚ KOLEM LÁZEŇSKÉHO CHODNÍKU K JURKOVIČOVĚ ROZHLEDNĚ “ V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, které jsou přílohou tohoto usnesení, schvaluje seznam zájemců, kterým bude poptávka zaslána (seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení), jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení) a ukládá městskému úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy o dílo.

1301/73 revokuje své usnesení č. 1018/60 ze dne 25.3.2013 a schvaluje odepsání pohledávky ve výši 18.321,- Kč s přísl. za paní M.S., trvalým pobytem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1302/73 po projednání rozhodla v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výkon správy a údržba nemovitého majetku a bytového fondu města Rožnova pod Radhoštěm“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Rada města dále schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku a finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.12.2013 a v souvislosti s tím schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 2 úvazky, tj. na 147 s účinností o 01.12.2013, dle důvodové zprávy.

1303/73 ukládá úkol Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, aby zajistil nákup plynu pro jednotlivá odběrná místa budov městského úřadu (Masarykovo náměstí 128, Čechova 1027, Letenská 1918, Palackého 480, to vše v Rožnově pod Radhoštěm) pro rok 2014 na Českomoravské komoditní burze Kladno a to prostřednictvím společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit na příští jednání rady města dodatek č. 1 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 205/2012/OSM/OS, č. 206/2012/OSM/OS, č. 207/2012/OSM/OS, č. 208/2012/OSM/OS uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

1304/73 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 317 a č. 406 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1305/73 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní E.S. a dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní J.H., v obou případech k 31. 10. 2013 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu.

1306/73 schvaluje pronájem bytu 2+1 č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1307/73 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a pronájem nebytového prostoru č. 24 (sklepní box k bytu č. B14-515) v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu a smlouvu o nájmu výše uvedeného nebytového prostoru na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1308/73 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní tohoto bytu paní B.B., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1309/73 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1) pan L.K., paní M.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace a přípojky plynu do pozemku města p. č. 2367/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Habrová),
2) pan T.P., Rožnov pod Radhoštěm, (uložení přípojky NN do pozemku města p. č. 785/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Videčská),
3) Telefónica Czech Republic, a. s., Brumlovka 266/2, 140 00 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků města p. č. 3750/1 a p. č. 3750/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. 1. máje),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1310/73 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem, jako oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24739035, zemní kabelové vedení NN v délce 1,4 m (komunikace) v rozsahu geometrického plánu č. 5406-97/2013 v pozemku ve vlastnictví města, p. č. 667/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – v místní části Uhliska dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1311/73 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene zatěžující pozemky p. č. 2375/18 (zemní kabelové vedení VN v délce 131,59 m) a p.č. 2375/34 (zemní kabelové vedení NN v délce 0,15 m), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Dubková, se stavebníkem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24739035, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1312/73 schvaluje smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z věcného břemene a těmito povinnými z věcného břemene:
1) paní A.M., Hážovice 2059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pozemek p. č.276/2 a p.č. 274/6 v k. ú. Hážovice,
2) pan O.M., Hážovice 2059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm pozemek,p. č. 276/1 v k. ú. Hážovice,
3) paní P.J. a pan J.J., oba bytem Kulturní 1757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pozemek p. č. 274/3 v k. ú. Hážovice,
4) paní P.J., Kulturní 1757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pan J.J., Kulturní 1757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní O.Ch. , Kulturní 1760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pan P.Ch., Kulturní 1760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pan O.M., Hážovice 2059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní A.M., Hážovice 2059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pan O.M., Hážovice 2059, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pozemek p. č. 274/8, p.č. 278, p.č. 688/1 v k. ú. Hážovice,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1313/73 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu se stavebníkem panem T.P., Rožnov pod Radhoštěm – napojení sjezdu z pozemku města p. č. 806/7 přes p. č. 785/5 na pozemky stavebníka p. č. 785/8 a p. č. 785/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1314/73 vyhlašuje záměr na prodej nově odměřených pozemků p.č. 1012/31 o výměře 218 m2, p.č. 1012/32 o výměře 18 m2 a p.č. 3601/31 o výměře 98 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5445-69/2013 zpracovaného společností Versta Rožnov, s.r.o., Horní Bečva 333, 756 57, IČ 26865181 ze dne 17.6.2013, ve prospěch pana P.M., bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 1498, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1315/73 schvaluje pronájem části skladové haly a pozemku p.č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice za nájemné ve výši celkem 40.000 Kč a nájemní smlouvu se společností .A.S.A., spol. s r.o.,Praha 8, Ďáblická 791/89, IČ 458 09 712, na dobu určitou do 31.3.2014 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1316/73 schvaluje pronájem celého pozemku p.č. 906/4 o výměře 20m2 a části pozemku p.č. 903/15 o výměře 220 m2 v k.ú. Rožnov p.R. na dobu 15 let za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok a nájemní smlouvu se společností Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1317/73 vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1002/36 o výměře 12,5 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana J.J. 1. máje 1157, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1318/73 schvaluje uzavření smluv dle vzorové smlouvy schválené RM 10.12.2007 usnesením č. 432/23, dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE“ s vlastníky pozemků p.č. 326, 333, 342, 367/1, 428, 515, 431/3, 431/1, 362/1 a 363 vše v k.ú Tylovice dle důvodové zprávy, její přílohy a ukládá starostce města smlouvy s vlastníky dotčených pozemků podepsat.

1319/73 vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p.č. st. 2830/51 – zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku p.č. 3756/3 – ostatní plocha, části pozemku p.č. 3761/6 – ostatní plocha, to vše o celkové výměře cca 3000m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č. 1220/33 – orná půda o výměře 72 m2, odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 947-106/2013 – Versta Rožnov, s.r.o. jako p.č. 1220/46- orná půda, v k.ú. Tylovice, vše ve vlastnictví společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, IČ 15503461 za pozemek p.č. 1040/58 – ostatní plocha o výměře 1210 m2 a pozemek p.č. st. 1304/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1320/73 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Dělený přechod pro chodce na silnici I/35 v Rožnově p.R.“, kterým je společnost COBBLER s.r.o., se sídlem 756 61 Zašová 633, IČ 46578463 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem COBBLER s.r.o., IČ 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1321/73 schvaluje realizaci mikroprojektů „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu“ a “Česko-slovenská setkání napříč regiony“ a jejich spolufinancování ve výši 8 606 EUR a 1299,89 EUR dle důvodové zprávy a její přílohy.

1322/73 schvaluje dání výpovědi smlouvy č. 004/2009/IO/DIL ze dne 2009, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm na straně jedné a společností RADEKOV spol. s r.o., IČ: 410 35933 a společností REPONT s.r.o., IČ 268 63 057 na straně druhé na realizaci stavby „Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm, I. část“ a ukládá odboru rozvoje připravit písemnou výpověď této smlouvy a starostce města tuto výpověď podepsat a následně do 15.11.2013 zaslat druhé smluvní straně.

1323/73 schvaluje smlouvu o převedení práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení vydaného na stavbu Vodovod ul. Žerotínská, Rožnov pod Radhoštěm se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČO 47674652 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1324/73 doporučuje uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti (budovy) č. p. 1000 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, mezi Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878 a společností Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453.

1325/73 schvaluje odměnu řediteli Městské knihovny Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jeho pracovních zásluh dle návrhu uvedeného v příloze důvodové zprávy.

1326/73 vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vytvoření nových webových stránek města a jejich provozování, dle důvodové zprávy a její přílohy. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam tří zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku. Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu městského úřadu rada města ukládá zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky a seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení.

1327/73 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla s paní D.V., Rožnov p.R., paní H.P. a panem J.S., Zašová 96, 756 51 Zašová, IČ: 60939745 a společností RAP GROUP s.r.o., Hranická 838, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 64613305 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1328/73 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla s paní J.T., Rožnov p.R., paní B.D., Rožnov p.R., paní L.V., Rožnov p.R., panem B.V., Karlova 1737, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 65142471 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1329/73 schvaluje harmonogram a priority grantového systému pro rok 2014 uvedené v příloze důvodové zprávy.

1330/73 schvaluje darovací smlouvu MV-98682-1/KAP-2013, evidovanou pod číslem 000189/2013/OMIS/DAM, s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, IČ: 00007064, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1331/73 odvolává s účinností od 21.10.2013 z funkce členky bytové komise paní JUDr. Věru Gajdarusovou a jmenuje do funkce členky bytové komise paní Ing. Terezu Křenkovou.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
starosta
Vytvořeno 12.3.2014 12:23:17 - aktualizováno 13.3.2014 19:16:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load