Usnesení z 75. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
ze 75. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 18.11. 2013


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1333/75
schvaluje „dodatek číslo 5“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, ul. L. Váchy 602, 760 01 Zlín, IČ:62182137 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tento „dodatek číslo 5“ podepsala do 31.12.2013.

1334/75 rozhodla o vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 11. 10. 2013 a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek
a) hardware ekologickou likvidací,
b) DNM ič. 71 účetním odpisem.

1335/75 schvaluje dodatky č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-269/2013, č. ZVS-VN-170/2013 a č. ZVS-VN-171/2013 mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dodatky podepsat.

1336/75 schvaluje vzorovou smlouvu o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm uvedenou v příloze důvodové zprávy a svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Rada města pověřuje vedoucího odboru správy majetku k podpisu smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.

1337/75 schvaluje „Informaci k provozování sběrného dvoru“ a výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Zajištění provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ Ing. Janu Pancovi, Kulturní 1775, Rožnov p. R., IČ 62313932, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zveřejnit informaci k provozování sběrného dvora na certifikovaném profilu zadavatele do 22.11.2013 a po uplynutí lhůty tj. 22.12.2013 zaslat Ing. Janu Pancovi výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na výše uvedenou veřejnou zakázku.

1338/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 206, č. 218, č. 302, č. 308, č. 309 a č. 402 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 0 a č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 5 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1339/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu správce v domě č. p. 63 na ulici Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu správce v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 19, č. 35, č. 39 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B48-714, č. N86-817 a č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 48 (sklepní box k bytu č. B48-915) v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

1340/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 202 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 10 a č. 16 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1341/75 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28, č. 45, č. 68 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 60 (sklepní box k bytu č. B68-806) v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31. 12. 2013. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru po splnění uvedené podmínky.

1342/75 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1343/75 schvaluje pronájem bytů 1+1 č. 61 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1344/75 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1345/75 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem T – Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681(uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku města p. č. 3750/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. 1. máje) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1346/75 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými z věcného břemene:
1) pan J.H., paní B.H. Valašské Meziříčí a , Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 1,5 m (komunikace), v rozsahu dle geometrického plánu č. 946-7831/2013, v pozemku ve vlastnictví města p. č. 786 v k. ú. Tylovice, (ulice Na Vyhlídce)
2) RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 uložení STL plynovodu a 13 ks přípojek plynu v délce 195 m (zelená plocha) v rozsahu geometrického plánu č. 5530-761/2013 v pozemcích ve vlastnictví města p.č. 819/7 a p.č. 3600 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita nad Sokolovnou dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1347/75 schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z věcného břemene a těmito povinnými z věcného břemene: s paní M.F., bytem Rožnov pod Radhoštěm, panem J.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm a manžely Z., oba bytem Vidče, pro pozemek p. č. 819/33 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Oprávnění odpovídající věcnému břemeni bude spočívat v umístění vodovodního řadu do pozemku parc. č. 819/33 v délce 67,40 metrů, provozování vedení vodovodního řadu, provádění oprav, údržby a rekonstrukce vodovodního řadu, vstupu a vjezdu na uvedený pozemek, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat.

1348/75 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu se stavebníky:
1) ON SEMICONDUCTOR ČR, a. s., 1. máje 2320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26821532 – napojení dvou sjezdů z pozemku města p. č. 1040/5 na pozemek stavebníka p. č. 1333/6 a p. č. 1318/2 v k. ú. Rožnov p. R. (průmyslový areál),
2) paní E.V., Rožnov pod Radhoštěm – napojení sjezdu z pozemku města p. č. 1362/14 na pozemek stavebníka p. č. 1362/10 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Dr. Milady Horákové )
3) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO: 65993390 – úprava a rekonstrukce koryta toku Hornopaseckého potoka na pozemku města p. č. 3705 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Ostravská)
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1349/75 vyhovuje žádosti T klub – kulturní agentury, příspěvkové organizace, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů při průběhu akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ dne 29. 11. 2013 na veřejném prostranství na Masarykově náměstí na pozemcích ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy.

1350/75 schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1002/36 o výměře 12,5 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na dobu 20 let panu J.J., bytem 1. máje 1157, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o výpůjčce části uvedeného pozemku s panem J.J., dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1351/75 doporučuje zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové DN 200 v délce 86 m v pozemcích p.č.3600 a p.č. 830/4, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby č.j. MěÚ-RpR/19464/2013 ze dne 10.6.2013, za cenu ve výši 60 % z (bude upřesněno dle ZP) do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit příslušnou kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1352/75 doporučuje zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit nabytí stavby veřejného vodovodu PE 100 DN 80 v délce 357,3 m a 3 podzemních hydrantů Js80 v pozemcích p.č.3600, p.č. 830/2, p.č. 819/7 a p.č. 819/33, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby č.j. MěÚ-RpR/14749/2013 ze dne 2.5.2013, za cenu ve výši 60 % z (bude upřesněno dle ZP) do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit příslušnou kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1353/75 doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a koupi veřejné dopravní a technické infrastruktury:
• účelovou komunikaci v délce 516,2 m
• dešťovou kanalizaci v délce 597,4 m
• splaškovou kanalizaci v délce 595,5 m
• vodovod.v délce 465,7 m
• venkovní osvětlení v délce 525,3 m
a bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2375/19, p.č. 2375/61, p.č. 2372/5, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Družstva stavebníků Dubková, družstva, Dolní Paseky 963, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit tuto smlouvu pro následné projednání zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm.

1354/75 doporučuje zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu č. 203/2013/OSM/INO na výstavbu a převod technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita „Za Sokolovnou – II. etapa“ s individuálními stavebníky:
• paní M.F., 756 61 Rožnov po d Radhoštěm, Hrnčířská 2020
• pan J.S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
• paní R.S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 919
• pan Z.M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556
• manželé Z., oba 756 53 Vidče 509
• pan Z.H., 717 00 Ostrava, Bartovice, U Důlňáku 249/36,
dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá městskému úřadu předložit plánovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města dne 10.12.2013

1355/75 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit nabytí stavby veřejné účelové komunikace, větev „A“ a větev „B“ o celkové 733 m2 na pozemcích p.č.1142/5, 1143/16, 1143/39, 1143/50, 1143/74, 1143/79 a 1143/78, vše v k.ú. Tylovice, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby č.j. MěÚ-RpR/25809/2013 ze dne 5.8.2013, za cenu ve výši 60 % z administrativní ceny stanovené znaleckým posudkem Václava Adamce č. 66-3300/13 ze dne 4.10.2013, která činí 1.230.183 Kč vč. DPH, což představuje celkem 738.110 Kč vč. DPH, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit příslušnou kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

1356/75 schvaluje smlouvu č. 13153923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci Energetické úspory budov radnice Masarykovo náměstí č.p.130, 131 Rožnov pod Radhoštěm , se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1357/75 schvaluje smlouvu č. 000184/2013/OR/OS o právu provést stavbu Rozšíření veřejného osvětlení Horní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm se společností Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, IČ 65993390 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1358/75 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele stavby projektu „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení). Dále ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1359/75 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 081/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Energetické úspory budov radnice Masarykovo náměstí č.p.130, 131 Rožnov pod Radhoštěm“ se společností RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1360/75 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 074/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Energetické úspory-výměna oken budovy radnice Masarykovo náměstí č.p.128, 129, Rožnov pod Radhoštěm“ se společností RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1361/75 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 183/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Dělený přechod pro chodce na silnici I/35 v Rožnově p.R.“ se společností COBBLER s.r.o., se sídlem 756 61 Zašová 633, IČ 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1362/75 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku služby „Webové stránky města Rožnov pod Radhoštěm.“, kterým je společnost WEBHOUSE, s. r. o., se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ 25327054, smlouvu o dílo a poskytnutí práv a dále smlouvu o provozu systému vismo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem WEBHOUSE, s. r. o., IČ 25327054, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1363/75 schvaluje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm zálohu na roční cílové odměny za rok 2013 ve výši 40 % maximální výše cílových odměn, dle důvodové zprávy.

1364/75 schvaluje s účinností od 1.12.2013 změnu platového výměru panu M.N., řediteli Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města nový platový výměr podepsat.

1365/75 schvaluje smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla s paní V.K., Rožnov p.R., paní J.D. , Praha, panem I.B., Rožnov p.R., paní D.V., Rožnov p.R., panem V.V., Rožnov p.R., paní A.B., Rožnov p.R., paní H.P., Rožnov p.R., paní M.B., Rožnov p.R., panem J.S., Rožnov p.R., panem F.D., Rožnov p.R., panem R.S., Rožnov p.R., panem M.Ch., Rožnov p.R., panem D.D., Rožnov p.R., panem B.V., Karlova 1727, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 65142471 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1366/75 schvaluje kupní smlouvu číslo 000209/2013/OMIS/KUX na koupi 25 ks počítačových sestav za kupní cenu celkem 354.200,- Kč bez DPH se společností Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 41032004, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1367/75 schvaluje dohodu o centralizovaném zadávání zakázek na software společnosti Microsoft, evidovanou pod číslem 000210/2013/OMIS/INO, s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, IČ: 00007064, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1368/75 schvaluje smlouvu o užití digitální ortofoto mapy, evidovanou pod číslem 000211/2013/OMIS/LIC, s Českou republikou – Zeměměřický úřad, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1369/75 schvaluje vyloučení Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, ze seznamu Oprávněných osob Rámcové smlouvy č. 21541871 ze dne 5.12.2005 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. z důvodu zániku této organizace, dle důvodové zprávy, a ukládá starostce města přiloženou Žádost o vyloučení Oprávněné osoby podepsat.RNDr. Václav Mikušek
místostarosta

Ing. Martin Houška
radní
Vytvořeno 12.3.2014 12:23:33 - aktualizováno 13.3.2014 19:16:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load