Usnesení z 76. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20.12.2013

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
ze 76. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 16.12. 2013
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1370/76
schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/2282/2013/KH ve výši 169 000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1371/76 souhlasí s přijetím účelově určených nefinančních darů specifikovaných v důvodové zprávě organizací MŠ 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918694 v hodnotě 8.800,- Kč od společnosti Brose CZ spol. s r.o, se sídlem Kopřivnice, Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice, IČ 61465704.

1372/76 souhlasí s přijetím účelově určených nefinančních darů specifikovaných v důvodové zprávě organizací MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 64123294
a) v hodnotě 3 120,- Kč od Martina Průši, bytem Rumburských hrdinů 741, 473 01 Nový Bor,
b) v hodnotě 3 274,- Kč
od Martina Žůčka, bytem Černokostelecká 2111/131, 100 00 Praha 10.

1373/76 pověřuje Ing. Terezu Křenkovou zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm před správními orgány a soudy všech stupňů v řízení správním i soudním v rozsahu dle důvodové zprávy a ukládá starostce toto pověření podepsat.

1374/76 schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-172/2013, mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

1375/76 rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „KARLŮV KOPEC - OBNOVA ZELENĚ KOLEM LÁZEŇSKÉHO CHODNÍKU K JURKOVIČOVĚ ROZHLEDNĚ“ a vyhlašuje nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu „KARLŮV KOPEC - OBNOVA ZELENĚ KOLEM LÁZEŇSKÉHO CHODNÍKU K JURKOVIČOVĚ ROZHLEDNĚ“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, které jsou přílohou tohoto usnesení, schvaluje seznam zájemců, kterým bude poptávka zaslána (seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení), jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení) a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy o dílo.

1376/76 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.213/2012/OSM/DIL na zakázku „Údržbu zeleně křižovatka u Janíků“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Střední školou zemědělskou a přírodovědnou, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1377/76 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci projektu „Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 27195783 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem GREEN PROJECT s.r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

1378/76 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 205/2012/OSM/OS, č. 206/2012/OSM/OS, č. 207/2012/OSM/OS, č. 208/2012/OSM/OS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostce města tyto dodatky podepsat.

1379/76 schvaluje dohodu o vypořádání č.201/2013/OSM/INO se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453, týkající se úhrady režijních nákladů spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu o vypořádání podepsat.

1380/76 schvaluje smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Energoaqua a.s., se sídlem 1. máje 823, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1381/76 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. 204 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců a smlouvy o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1382/76 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců a smlouvu o kauci s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1383/76 schvaluje odepsání pohledávky ve výši 17.852,-Kč s příslušenstvím za Hynkem Vachůnem, trvale bytem 5. května 1534 dle důvodové zprávy.

1384/76 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1. Krupová Lenka, Krupa Zdeněk, Rožnov pod Radhoštěm (uložení splaškové a dešťové kanalizace a přípojky NN do městského pozemku p. č. 785/32 v k. ú. Tylovice – ul. Na Končinách),
2. Závorka Tomáš, Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky NN a přípojky plynu do městského pozemku p. č. 375/2 v k. ú. Tylovice – Horní Dráhy),
3. TKR Jašek, s. r. o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25385780 (uložení optického kabelu do pozemků města p. č. 1040/5, p. č. 3779/1, p. č. 3778/7 a p. č. 3762 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – průmyslový areál), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1385/76 a) Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s tímto stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (pozemky p. č. 1012/2 a p. č. 3730/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – silnice I/35, křižovatka, Silniční kanalizace), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu bez zbytečného odkladu podepsat.
b) Schvaluje osm smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, přičemž věcná břemena zatěžující níže uvedené pozemky spočívají v právu města Rožnov pod Radhoštěm:
1. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu veřejného osvět- lení na pozemcích p. č. 1002/108, 1009/9, 1009/12, 1012/26, 1032/15, 3728/23, 3728/24, 3728/25, 3728/26, 3728/27, 3728/28, 3728/29, 3728/38, 3728/39, 3728/40, 3728/41, 3728/42, 3728/43, 3729/5, 3812/7, 3812/8, 3812/9, 6104/2, 6226 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
2. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ přechodu v km 0,273 na pozemcích p. č. 3728/38, 3728/43, 3728/44 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
3. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ přechodu v km 0,517 na pozemku p. č. 3728/38 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a
4. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ přechodu v km 0,650 na pozemcích p. č. 3728/38, 3728/22, 1009/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
5. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ přechodu v km 0,762 na pozemcích p. č. 3728/38, 1009/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky, 6. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ křižovatky sil. I/35 s ul. Meziříčská na pozemcích p. č. 3728/38, 3728/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
7. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu SSZ křiž. sil. I/35 s ul. Nádražní a 5. května na pozemcích p. č. 3728/38, 3728/31, 3728/29, 3728/28, 3728/27, 6104/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
8. zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat stavbu koordinačního kabelu SSZ na pozemcích p. č. 3728/38, 3728/31, 3728/29, 3728/27, 3728/26, 3728/25, 3728/24, 3728/22, 3728/44, 3728/43, 1012/26, 1009/14, 1009/12, 1009/9, 1009/8, 6104/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a za výše uvedeným účelem právo vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy bez zbytečného odkladu podepsat.

1386/76 schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene zatěžující pozemek p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Láz – uložení vodovodní přípojky v délce 2,15 m, v rozsahu geometrického plánu č. 5531-172/2013, se stavebníky Jiřím Flesarem a Janou Flesarovou, oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1387/76 schvaluje smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene se stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., sídlo Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, zatěžující pozemky p. č. 1040/18 a p.č. 3603/8 (vodovodní řad v délce 28,5 m) dle GP 5514-7971/2013 a pozemky p.č. 2494/38 a p.č. 3637/3 (vodovodní řád v délce 48,5 m) dle GP 5529-8031/2013, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1388/76 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.12.2004 se společností TRICO Computers, s r.o., se sídlem 1. máje 1220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 62302434, spočívající ve změně bankovního účtu pro placení nájemného, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

1389/76 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 150/2011/OSM/NAB ze dne 26.11.2011 se společností Pekárna Lešňanka s.r.o., se sídlem Lešná 187, 756 41 Lešná, IČ: 26856760, spočívající ve změně bankovního účtu pro placení nájemného, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1390/76 bere na vědomí doporučení finančního auditora a schvaluje zatížení úhrady za souhlas s udělením výjimky z technických požadavků na stavby (TP) dle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 5 odst. 2. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby pro vybudování parkovacích stání, o DPH ve výši 21%, a to s účinností od 1.1.2014, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá městskému úřadu zveřejnit tuto skutečnost na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1391/76 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 2803/1 o výměře 425 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana MUDr. Petra Bučka, bytem Frýdek - Místek, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1392/76 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu se stavebníky:
1) Saliji Netah, Saliji Florie, Saliji Besim, Zlín – napojení sjezdu z pozemku p. č. 836 přes pozemek města p. č. 785/32 na pozemek stavebníka p. č. 785/88 v k. ú. Tylovice,
2) Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1356, 1. máje 1356, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 29445558 – umístění zábradlí na schodišti a stříšky nad vchodem domu na pozemku města p. č. 3750/2 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,
3) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 - vybudování zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce na pozemku města p. č. 1040/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,
4) Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 –uložení přípojky kanalizace do p.č. 1555/29 a přípojek plynu, vodovodu, přípojka a přeložka kanalizace a přeložka dešťové kanalizace v pozemku p.č. 3575/1, Sluneční ulice, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1393/76 souhlasí s umístěním 3 ks informačních tabulí k projektu „Čistá řeka Bečva II - C“ na městských pozemcích p.č. 3613/4, p.č. 3625/7 a p.č. 3630/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá městskému úřadu oznámit tuto skutečnost žadateli.

1394/76 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 169/2013/OR/DIL na realizaci stavby Nápravná opatření v kuchyni MŠ 5. května 1701 se společností RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov p.R., IČ 41035933, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1395/76 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Lávka pro pěší přes řeku Bečvu“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení, schvaluje seznam šesti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení, ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1396/76 schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu na a v pozemku p.č. 3566/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín s právem hospodaření organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23, IĆO: 70934860, za účelem realizace stavby lávky pro pěší dle projektové dokumentace „Lávka pro pěší přes řeku Bečvu“ zpracované v r. 2013 společností Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1397/76 schvaluje smlouvu č. 12129954 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Pra- ha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1398/76 schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu na a v pozemku p.č. 1474/5, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s, Sokolská 541/198, 180 00 Praha 8, Libeň, IĆ: 26221276, za účelem realizace stavby „Oprava ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm, 1. část“, dle projektové dokumentace „Oprava ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm, 1. část“ zpracované v r. 2008 společností CAD-PRO spol. s r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1399/76 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 164/2013/OR/DIL na realizaci stavby Jednotná kanalizace Letenská-Beskydská, Rožnov p.R. se společností Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1400/76 schvaluje darovací smlouvu s Charitou Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, IČ: 47997885, na poskytnutí nepeněžitého daru určeného pro charitativní účely, jímž jsou movité věc uvedené v příloze darovací smlouvy v celkové hodnotě 14.933,60 Kč vč. DPH, a ukládá starostce tuto darovací smlouvu podepsat.

1401/76 schvaluje smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Ing. Ivo Mischingerem, 1. máje 2609, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 13633848 a Smlouvu o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla se Stanislavem Prečanem, Nábřeží Dukelských hrdinů 701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1402/76 schvaluje vydávání Spektra Rožnovska v rámci hospodářské činnosti města od 1. března 2014, dále ukládá ředitelce T-klubu kulturní agentura, příspěvková organizace (dále jen TKA) uskutečnit veškerá právní, organizační a správní opatření související s ukončením vydávání Spektra Rožnovska v TKA k 28. únoru 2014, dále ukládá městskému úřadu organizačně, právně, personálně a materiálně zajistit vydávání Spektra od 1. března 2014 a zapracovat výnosy a náklady vztahující se k vydávání Spektra Rožnovska do aktualizace plánu hospodářské činnosti pro rok 2014.

1403/76 jmenuje paní Jarmilu Sochorovou, Rožnov p. R. a pana Jaromíra Koryčanského, Rožnov p. R. členy školské rady ustanovené při Základní škole Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinností ode dne 16.12.2013, dle důvodové zprávy.

1404/76 schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové a Václava Mikuška do města Vídeň (Rakousko) dne 17.1.2014, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

1405/76 ve funkci zřizovatele nařizuje odvod zřizovateli z fondu reprodukce majetku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918678, v částce 50.000,- Kč.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele zvyšuje neinvestiční příspěvek pro rok 2013 Mateřské škole Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace, IČ 70918678, v částce 50.000,- Kč.

1406/76 schvaluje snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 146 s účinností od 1.3.2014, dle důvodové zprávy.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje s účinností od 1.1.2014 oddělení vnitřních věcí a oddělení městského informačního sytému a schvaluje změnu organizační struktury a funkčního schématu finančního odboru, odboru správy majetku, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu a útvaru tajemníka Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 1.3.2014 odboru výstavby a územního plánování, dle důvodové zprávy.

1407/76 schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá městskému úřadu tento sazebník zveřejnit na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1408/76 vyhlašuje ve dnech 14. a 15. března 2014 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Josefského jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

1409/76 schvaluje smlouvu číslo 000229/2013//OMIS/STP o poskytování služeb IBM ServiceSuite se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 14890992, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1410/76 schvaluje smlouvu o spolupráci číslo 233/2013/OS/INO mezi městem Rožnovem pod Radhoštěm a Sdružením Mikroregion Rožnovsko se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. IČ 70238642 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1411/76 doporučuje zastupitelstvu města, aby dne 25.2.2014 schválilo rozpočtové opatření v částce 185.000,- Kč a zároveň smlouvu o poskytnutí dotace v částce 185.000,- Kč Klubu seniorů rožnov p.R., o.s., za předpokladu, že bude podepsána smlouva mezi Klubem seniorů Rožnov p.R., o.s. a společností KOMERČNI DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o pronájmu nebytových prostor v č.p. 1000 v termínu do 31.12.2013.

1412/76 bere na vědomí návrh Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ve věci ochrany dobrého jména města Rožnov pod Radhoštěm, s tím že doporučení pro jednání zastupitelstva města přijme rada města na svém jednání v lednu 2014.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 12:23:42 - aktualizováno 13.3.2014 19:16:04 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load