Usnesení z 2. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 2. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 5. prosince 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

2/2 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na nákup tabletů pro využití při besedách pro děti a dospívající mládež, organizací Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 64123430, v částce 10.000,-- Kč od spo-lečnosti CS CABOT spol. s.r.o. Masarykova 753, 75701, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, IČ 14612411.

3/2 schvaluje smlouvu o akceptaci platebních karet s Československou obchodní ban-kou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, ve znění uve-deném v příloze důvodové zprávy a smlouvu o výpůjčce terminálu se společností Bankovní informační technologie, s.r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, IČO 63987686, zastoupená Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

4/2 schvaluje dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s panem J.K., Meziříčská 1651, Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

5/2 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na činnost taneční skupiny Heart2beat společností Středisko volného času Rožnov p. R., IČ 75044340, pří-spěvková organizace, v částce 5.000,-- Kč od společnosti RETIGO s.r.o. se sídlem Láň 2310, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 60794062.

6/2 schvaluje podání žalob o zaplacení příslušenství pohledávek z dlužného nájemného, kterým je poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení bude požadován ode dne ná-sledujícího po dni, ke kterému byl poplatek z prodlení vyčíslen v dříve podaných ža-lobách o zaplacení dlužného nájemného a příslušenství, u těchto bývalých nájemců městských bytů:
- paní V.B., tr. bytem Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm,
- paní M.P., tr. bytem Svazarmovská 1684, Rožnov pod Radhoštěm,
- paní M.K., tr. bytem Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm a
pan F.K. tr. bytem Náměstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm,
- paní K.Š a pan M.Š., oba tr. bytem Zengrova 498/91, Ostrava,
- paní Š.K., tr. bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,
- pan J.Š., tr. bytem , Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm
- pan M.C., tr. bytem Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm.
Rada města ukládá starostovi města žaloby podepsat.

7/2 schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoš-těm“ na zimní období r. 2014/2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

8/2 pověřuje Ing. Terezu Vlčkovou zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm před správními orgány a soudy všech stupňů v řízení správním i soudním v rozsahu dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města toto pověření podepsat.

9/2 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 205, č. 214, č. 313, č. 315 a č. 416 v domě č. p. 1059 na ulici 1. Máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 19, č. 35, č. 39 a č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech pří-padech do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá sta-rostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

10/2 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 209 a č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 68 a č. 69 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519 a č. B22-523 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech pří-padech do 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá sta-rostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

11/2 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28 a č. 40 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

12/2 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 4, č. 45, č. 78, č. 81 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B65-803, č. N93-915, č. B14-515 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31. 12. 2014. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

13/2 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s ža-dateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

14/2 schvaluje pronájem bytů 1+1 č. 37 a č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří mě-síců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

15/2 schvaluje pronájem
- sklepního boxu č. 1 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní Z. K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N40-527 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 5 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní J.K. a panem P.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B22-523 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 22 o výměře 2,12 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní M.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 43 o výměře 1,94 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu s paní V.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města příslušné smlouvy o nájmu podepsat.

16/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 11 o výměře 2,20 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní S.A. a pana J.A., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B21-522 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 12 o výměře 2,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní T.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B28-512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 13 o výměře 3,08 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B25-504 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 14 o výměře 3,42 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní I.J. a pana B.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B26-505 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 15 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.M. a pana L.V.D.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B30-514 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 16 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní I.K. a pana J.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B8-305 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

17/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 17 o výměře 2,03 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana J.M. a paní M.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B23-524 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 18 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní P.S. a pana P.S. bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B24-525 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 19 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní I.V. a pana J.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B20-521 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 20 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N54 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana J.F. a paní Z.F., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B29-513 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

18/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 21 o výměře 2,00 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.N. a pana J.N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B19-520 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 24 o výměře 2,30 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 25 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní M.R. a pana J.R., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 26 o výměře 1,77 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana V.U. a paní J.U., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B17-518 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

19/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní I.K. , bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 29 o výměře 3,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní E.N. a pana R. N., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B52-703 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 32 o výměře 1,73 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.Ž., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

20/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 33 o výměře 1,96 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní L.T. a pana J.T., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B41-605 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 34 o výměře 2,47 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní D.G., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B31-613 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 36 o výměře 2,48 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní D.O. a pana P.O., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B32-614 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

21/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 38 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana R.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č.B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 39 o výměře 3,25 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana M.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B53-704 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 40 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
- sklepního boxu č. 41 o výměře 1,74 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.J., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

22/2 schvaluje dání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 10/98 uzavřené s Ing. Vítem Halamíčkem, dne 6.8.1998 na pronájem části nebytového prostoru N70 sloužícího jako sklepní box č. 51 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773 nacházející se v 7 nadzemním podlaží a ukládá starostovi města výpověď podepsat a odboru správy majetku výpověď zaslat nájemci na adresu jeho současného trva-lého bydliště.

23/2 schvaluje:
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.50/97 uzavřené dne 2.7.1997 s paní I.K., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.4 nacháze-jícího se v nebytovém prostoru N2 v budově č.p.2330, na pozemku par. č. st. 3773, - dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 52/97 uzavřené dne 4.7.1997 s paní M.B., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.6 nachá-zejícího se v nebytovém prostoru N2 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 48/97 uzavřené dne 23.6.1997 s paní J.Z., bytem Lhota u Vsetína na pronájem sklepního boxu č.23 nacházejícího se v nebytovém prostoru N38 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11/97 uzavřené dne 4.6.1997 s panem R.K., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.27 na-cházejícího se v nebytovém prostoru N66 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 37/97 uzavřené dne 17.6.1997 s panem V.O., bytem Rožnov p.R. na pronájem sklepního boxu č.30 na-cházejícího se v nebytovém prostoru N66 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/97 uzavřené dne 4.6.1997 s panem K.K., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.31 na-cházejícího se v nebytovém prostoru N66 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy nájmu nebytových prostor č. 2/97 uzavřené dne 4.6.1997 s panem A.K., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.35 na-cházejícího se v nebytovém prostoru N69 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/97 uzavřené dne 16.6.1997 s paní jR.M., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.37 nacházejícího se v nebytovém prostoru N80 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 6/2002 uzavřené dne 1.10.2002 s paní M.K., bytem Hutisko-Solanec na pronájem sklepního boxu č.45 nacházející se v nebytovém prostoru N82 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 22/97 uzavřené dne 6.6.1997 s panem M.D., bytem Rožnov p. R. na pronájem sklepního boxu č.49 na-cházejícího se v nebytovém prostoru N70 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 23/97 uzavřené dne 6.6.1997 s paní A.P. na pronájem sklepního boxu č.50 nacházejícího se v nebytovém prostoru N70 v budově č.p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773,
- dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/98 uzavřené dne 1.1.1998 s panem A.K., bytem Rožnov p. R. na pronájem nebytového prostoru N75 v budově č.p. 2330, na pozemku par.č. st. 3773,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.

24/2 vyhlašuje záměr na pronájem
- sklepního boxu č. 4 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B7-304 v domě Lesní 2330 paní E.S., bytem Vigantice 324, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 6 o výměře 2,35 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch spoluvlastníka bytu č. B6-303 paní L.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 23 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B16-517 pana P.U., bytem Opavská 6033/6, 70800 Ostrava - Poruba, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 27 o výměře 2,17 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B43-611 paní I.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 30 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch spoluvlastníka bytu č. B27-511 paní J.Ž., bytem Prostřední Bečva 169, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 31 o výměře 1,73 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B43-611 paní I.S., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 35 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B39-621 pana R.Ku., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 37 o výměře 2,17 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B36-618 paní J.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 44 o výměře 2,48 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B55-709 paní I.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 45 o výměře 3,00 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků bytu č. B51-717 pana P.F. , bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní L.F., bytem Prostě-jovská 994/4, 627 00 Brno - Slatina, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 49 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B46-712 pana A.U., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 51 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B54-708 Martina Holemého, bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 53 o výměře 1,22 m2, který je částí nebytového prostoru č. N88 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B63-603 paní J. M., bytem Jiráskova 2207/1, 746 01 Opava, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 58 o výměře 1,98 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B70-808 pana R.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 59 o výměře 2,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch spoluvlastníka bytu č. B62-814 pana M.O., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 61 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N89 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B61-813 paní L.G., bytem Tř.1.máje 1725, 753 01 Hranice, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 62 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků bytu č. B60-812 manželů K., oba bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 63 o výměře 2,10 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B59-811 paní L.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 64 o výměře 2,58 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B58-810 paní M. S., bytem Ostravská 543/34, 743 01 Bílovec, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 65 o výměře 2,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B57-809 pana M.B., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 66 o výměře 1,75 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B11-403 pana T.P., bytem Polská 290/66, 779 00 Olomouc, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 67 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B11-403 pana T.P., bytem Polská 290/66, 779 00 Olomouc, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 73 o výměře 1,84 m2, který je částí nebytového prostoru č. N98 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B79-906 paní B.M., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 75 o výměře 2,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B82-910 paní L.M., E.F. Buriana 2378/4, 702 00 Moravská Ostrava, na dobu neurčitou,
- sklepního boxu č. 77 o výměře 2,52 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B73-913 paní Z.T., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
- nebytového prostoru N75 o výměře 5,67 m2, v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníka bytu č. B39-621 pana R.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou,
dle situačních snímků, které jsou přílohou tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

25/2 schvaluje dodatek č. 3 ke „smlouvě o poskytování služeb systému ONI“ a Kupní smlouvu na dodání zařízení specifikovaného v příloze č. 1 této kupní smlouvy se společností NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 25862731 a ukládá starostovi města tento dodatek č. 3 a kupní smlouvu pode-psat.

26/2 schvaluje smlouvu o dílo a licenční s Jiřím Langrem, bytem 5. května 1551, 756 61Rožnov pod Radhoštěm, a společností SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice – Raková, IČ: 40942040 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

27/2 schvaluje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm zálohu na roční cílové odměny za rok 2014 ve výši dle důvodové zprávy.

28/2 souhlasí s vyplacením odměny paní H.B., ředitelce Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení významného životního jubilea dle předloženého návrhu.

29/2 vyhlašuje ve dnech 20. a 21. března 2015 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Josefského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organi-zací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města pověřuje příspěvkovou organizaci T klub-kulturní agentura, příspěvková organizace, ul. Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 funkcí organizátora jarmarku, přípravou, organizací a realizací jarmarku, vč. uzavírání smluv potřebných k zajištění zdárného průběhu jarmarku, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

30/2 schvaluje odměny členům a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy.Ing. Radim Holiš
starosta


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 12.12.2014 10:14:46 - aktualizováno 12.12.2014 12:24:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load