Usnesení z 80. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 80. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.02. 2014
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1438/80 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2014 v rozsahu 59 964 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.

1439/80 schvaluje smlouvu o umístění znaku města Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 a společností KOMPAKT spol. s r. o se sídlem Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1440/80 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační komise ze dne 18.12.2013 a 6.2.2014 a ukládá městskému úřadu vyřadit tento majetek v souladu s tímto rozhodnutím a platnými obecně závaznými předpisy vč. vnitřního předpisu č. 6/2003.

1441/80 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8052459811 na havarijní pojištění vozidel v majetku města Rožnov pod Radhoštěm, uzavřenou mezi ČSOB pojišťovnou a.s., Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 53218 Pardubice, IČ 45534306 a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy podepsat.

1442/80 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 24 (sklepní box k bytu č. B14-515) v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

1443/80 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 69 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1444/80 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B22-523 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1445/80 schvaluje pronájem bytů 1+1 č. 209 a č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1446/80 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. N40-527 a č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1447/80 1) schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 17 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštem s paní H.L. na dobu tří let dle důvodové zprávy a jejich příloh.
2) schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 17 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s panem P.D. na dobu tří let dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu a smlouvy o nájmu bytu.

1448/80 1) schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštem s manžely Č. na dobu tří let dle důvodové zprávy a jejích příloh. 2) schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s manžely P. na dobu tří let dle důvodové zprávy a jejích příloh.
3) schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s paní D.D. na dobu tří let dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu a smlouvy o nájmu bytu.

1449/80 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 2803/1 o výměře 369 m2 v k.ú. Rožnov p.R., panu P.B., bytem Zátiší 3501, 738 01 Frýdek - Místek, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1450/80 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 3731 v k. ú. Rožnov p. R. (ul. Pionýrská), o výměře 170 m2 panu P.B., bytem Masarykovo nám. 176, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1451/80 vyhlašuje záměr na směnu celého pozemku p. č. 1142/2 o výměře 236 m2 pod veřejně přístupnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů S., Tylovice za část pozemku p.č.1327/1 o výměře 236 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a je jich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1452/80 vyhlašuje záměr na pronájem splaškové kanalizace, vedoucí z areálu společnosti E.P.I., s.r.o. na ulici Tvarůžkova do kanalizačního řadu na ulici Hrnčířská, o délce 91m DN 200 a o délce 26m DN 300 v k.ú. Tylovice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652 dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1453/80 schvaluje smlouvy o výpůjčce dvou částí pozemku p.č. 1002/36, každá o výměře 17,5 m2, tj. o celkové výměře 35 m2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na dobu 20 let, pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobil držitele průkazu ZTP, a to s:
1) paní Z.R., bytem 1. máje 1158, Rožnov pod Radhoštěm,
2) paní R.M., bytem 1. máje 1157, Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce městy tyto smlouvy podepsat.

1454/80 schvaluje „dodatkek ke smlouvě o poskytování služeb systému ONI“ a kupní smlouvu na dodání zařízení specifikované v příloze č. 1 této kupní smlouvy se společností NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov Prostřední Suchá, IČ: 25862731, dle důvodové zprávy a jejích příloh a pověřuje starostku města dodatek a kupní smlouvu podepsat.

1455/80 schvaluje dodatek č. 01 ke smlouvě č. ÚRR D-2012/0065/OKP o poskytnutí dotace na individuální projekt „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov pod Radhoštěm“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b,779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1456/80 souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků pravidelné denní docházky do školní družiny při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 z 60 na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2014.

1457/80 schvaluje návrh komise tělovýchovy a sportu na ocenění sportovců roku města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2013 dle důvodové zprávy.

1458/80 revokuje své usnesení č. 1411/76 ze dne 16.12.2013 a ukládá komisi komunitního plánování, aby v rámci vyhlášených programů podpory města nestátním neziskovým organizacím v sociální oblasti, konkrétně v souladu s programem VI – Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů, doporučila zastupitelstvu města přispět Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878 na úhradu odůvodněných provozních výdajů souvisejících se zabezpečením realizace kulturních, vzdělávacích, pohybových, zdravotních a dalších společenských aktivit uskutečňovaných Klubem seniorů Rožnov p. R., o. s. pro starší občany města částkou dle důvodové zprávy.

1459/80 schvaluje:
1) předložení žádosti o finanční příspěvek Regionu Bílé Karpaty jako správci Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce – Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů na realizaci projektu „Tradice bez hranic“, ve kterém je žadatelem město Rožnov pod Radhoštěm, a přeshraničním partnerem PX Centrum Považská Bystrica.
2) předfinancování aktivit projektu „Tradice bez hranic“ dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 19.060,57 EUR (524.166,- Kč) a následné spolufinancování aktivit tohoto projektu z vlastních zdrojů a to ve výši 15% z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 2.860,57,- EUR (78.666,- Kč), dle kurzu v době podání žádosti 1 EUR = 27,5 Kč.
3) zabezpečení realizace aktivit projektu „Tradice bez hranic“ po schválení žádosti o finanční příspěvek.

1460/80 doplňuje své usnesení č.525/33 ze dne 6.2.2012 o výkonu funkce opatrovníka takto: Po dobu nepřítomnosti Mgr. Romana Krystyníka, např. z důvodu pracovní neschopnosti, pověřuje rada města funkcí opatrovníka panu V.S., Mgr. Evu Urbanovou Vilkovskou a panu L.S., Ing. Silvii Volnou.

1461/80 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 147 s účinností od 1.3.2014 a změnu funkčního schématu právního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1462/80 jmenuje s účinností od 1.3.2014 do funkce vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. Michaelu Slobodovou.

1463/80 doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati, Zlín, IČ: 70891320, č. smlouvy O/0152/2010/DOP ze strany Zlínského kraje a č. 26/2010/FO/OS ze strany města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“), dle něhož se zvýší příspěvek města Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti (na částečné pokrytí prokazatelných zrát dopravcům provozujícím veřejnou linkovou autobusovou dopravu na území Zlínského kraje), a to od 1.1.2015 na částku nejvýše do 100,- Kč na jednoho obyvatele města. Rada města ukládá úkol finančnímu odboru, aby ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem dopravy zpracoval návrh řešení dopravní obslužnosti na území města v termínu do 30.6.2014.

1464/80 bere na vědomí informaci o stavu hospodaření a možnostech řešení situace v TV Beskyd s.r.o. a schvaluje text dopisu vedení města členům valné hromady a dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o., ze dne 10.02.2014.

1465/80 po projednání doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX ze dne 15.9.2008, spočívající v úpravě textu čl. VIII. a čl. IX. uvedené smlouvy uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461 jako kupujícím, dle důvodové zprávy a jejích příloh.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 10:49:10 - aktualizováno 12.3.2014 13:21:50 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load