Usnesení z 82. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 82. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 17. března 2014
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1467/82
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014 v rozsahu 2.712 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo poskytnutí daru na rekonstrukci Libušína na Pustevnách v částce 300 tis. Kč.

1468/82 schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč panu V.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm a darovací smlouvu s tímto obdarovaným, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města darovací smlouvu podepsat.

1469/82 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na službu: „Odstranění biologického odpadu“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky dle důvodové zprávy a jejích příloh;
• schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku dle důvodové zprávy;
• jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle důvodové zprávy;
• ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1470/82 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 102, č. 103, č. 105, č. 207, č. 210, č. 211, č. 311, č. 314, č. 316, č. 404 a č. 409 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 7 a č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 9 a č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. B15-516 a č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu nebytového prostoru (sklepních boxů) č. N90, č. N38 a č. 40 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31.03.2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytového prostoru.

1471/82 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 307, č. 406 a č. 412 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31.03.2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1472/82 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 24, č. 28 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. N41-528 a č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru (sklepního boxu) č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30.09.2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru.

1473/82 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 32 (sklepní box) v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30.06.2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh, za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 31.03.2014. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru po splnění uvedené podmínky.

1474/82 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1475/82 schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 11.949,- Kč za pana F.P., odpis nedobytné pohledávky ve výši 5.899,- Kč za paní B.V. a odpis nedobytné pohledávky ve výši 4.527,- Kč za paní L.V., dle důvodové zprávy.

1476/82 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2324/3 o výměře cca 11 m2, části pozemku p. č. 2325/2 o výměře cca 33 m2 a části pozemku p. č. 3702/1 o výměře cca 46 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem na náklady kupujícího), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1477/82 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. st. 2010 o výměře 22 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, jakožto vlastníka garáže postavené na tomto pozemku, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1478/82 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod celých pozemků p. č. 1089/2 o výměře 345 m2 a p. č. 1090 o výměře 272 m2, vše v k. ú. Tylovice, ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, IČ: 63701634, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1479/82 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 1232 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Partyzánská, ve výši 4197/167603 pro pana R.Ř., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1480/82 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 44 o výměře cca 37 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem na náklady kupujícího), v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, paní Z.B., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1481/82 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2372/2 o výměře cca 62 m2 a části pozemku p. č. 2375/18 o výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem na náklady kupujícího), oba v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Ing. J.P., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1482/82 schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11, Vsetín, IČ 47674652 dne 4.6.2004, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek č. 9 podepsat.

1483/82 schvaluje pronájem:
1) části pozemku p. č. 35/1 o výměře 17 m2 a části pozemku p. č. 39/1 o výměře 5 m2 ve prospěch paní L.L., Rožnov pod Radhoštěm,
2) části pozemku p. č. 35/1 o výměře 19 m2 a části pozemku p. č. 39/1 o výměře 3 m2 ve prospěch paní M.B., Rožnov pod Radhoštěm,
3) části pozemku p. č. 35/1 o výměře 27 m2 ve prospěch pana M.K., Rožnov pod Radhoštěm,
4) části pozemku p. č. 35/1 o výměře 20 m2 ve prospěch Ing. V.J., Zubří,
vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, za nájemné 50,- Kč/m2/rok, a nájemní smlouvy s uvedenými nájemci, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města nájemní smlouvy podepsat.

1484/82 vyhovuje žádosti Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, Tylovice 2037, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů dne 23.08.2014 v souvislosti s pořádáním „Soutěže v požárním sportu o pohár starostky města Rožnova pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

1485/82 schvaluje „Metodiku stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) a práva stavby na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu zveřejnit tuto metodiku na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1486/82 vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání - kanceláře o výměře
9 m2 ve vestibulu budovy Čechova č. p. 1027, na pozemku p. č. st. 1230/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1487/82 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Naučná stezka „ Po stopách Dušana Samo Jurkoviče a historie lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost Smaltovna Mišík, s.r.o., se sídlem Anenská 3744/2, 695 01 Hodonín, IČ: 28325800 a smlouvu č. 30/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1488/82 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávky a služby na dodavatele mobilního pojízdného pódia v rámci projektu „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky, dle důvodové zprávy. Dále ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1489/82 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 16.12.2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností SYNOT REAL ESTATE, k.s, se sídlem Sokolská 541/198, 180 00 Praha 8, Libeň, IĆ: 26221276, za účelem realizace stavby „Oprava ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm, 1.část“, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1490/82 doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo realizaci výstavby okružní křižovatky u Rosavy na ulici 5. května a ulici 1. máje dle návrhu společnosti Dopravoprojekt a.s. uvedeného v příloze k důvodové zprávě. Zároveň rada města ukládá úkol městskému úřadu zapracovat financování této akce do návrhu rozpočtu města na rok 2015.

1491/82 schvaluje s účinností od 01.04.2014 změnu platového výměru ředitelce T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace, paní L.V., dle důvodové zprávy, a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vystavit ředitelce T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace, nový platový výměr a předložit jej starostce města k podpisu.

1492/82 schvaluje s účinností od 1.4.2014 změnu příplatků za vedení, změnu osobních příplatků a doplatek cílových odměn ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města podepsat jejich nové platové výměry.

1493/82 schvaluje odměnu paní R.M., ředitelce Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 60 let věku dle důvodové zprávy a její přílohy.

1494/82 a) souhlasí, aby součástí periodického tisku územního samosprávného celku čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska byly regionální zprávy z obcí rožnovského regionu, konkrétně z obcí Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zašová a města Zubří
b) schvaluje vzorový text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši dle důvodové zprávy, účelově určeného na hrazení nákladů souvisejí- cích s vydáváním regionálních zpráv z výše uvedených obcí rožnovského regionu,
c) ukládá starostce města podepsat smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s jednotlivými poskytovateli, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1495/82 schvaluje přijetí finančního daru na VI. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč od společnosti EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:45193631 a darovací smlouvu s uvedeným darujícím, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala do 17. 4. 2014.

1496/82 schvaluje poskytnutí licence k autorským dílům, která byla vytvořena v rámci realizace grantového projektu „Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol“ a Licenční smlouvu se Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1497/82 vyhlašuje fotosoutěž „Rožnov objektivem“ a schvaluje podmínky druhého ročníku této fotosoutěže dle důvodové zprávy a její přílohy.

1498/82 zřizuje s účinností od 1.4.2014 do 30.11. 2014 odbornou komisi pro hodnocení fotografií přihlášených do II. ročníku fotosoutěže „Rožnov objektivem“ a jmenuje předsedu a členy této komise, dle důvodové zprávy.

1499/82 schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Markéty Blinkové a RNDr. Václava Mikuška do města Śrem (Polsko) ve dnech 10.-13.4.2014, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 25% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1500/82 schvaluje Licenční smlouvu s panem Z.H., Luh 1809, 75501 Vsetín, IČ 11179023, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1501/82 ruší pověření Ing. Jaroslava Poláška zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm ve správních řízeních, kde je město Rožnov pod Radhoštěm účastníkem řízení a zároveň pověřuje tímto zastupováním Ing. Michaelu Slobodovou s účinností od 20.3.2014. V případě, že se správního řízení nebude moct zúčastnit Ing. Michaela Slobodová, rada města pověřuje k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm ve správních řízeních Ing. Simonu Vojkůvkovou nebo Ing. Terezu Křenkovou, rovněž s účinností od 20.03.2014. Město Rožnov pod Radhoštěm bude vždy zastupováno ve správních řízeních jednou z osob dle výše uvedeného textu.
Určení konkrétní osoby k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm dle textu tohoto usnesení bude v kompetenci Ing. Michaely Slobodové, nebo tajemníka Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta      
Vytvořeno 25.3.2014 22:09:08 - aktualizováno 25.3.2014 22:09:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load