Usnesení z 83. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 83. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 08. dubna 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1502/83 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Úprava chodníku z náměstí Míru na ul. Bayerovou“, kterým je firma VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ 27828417 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností VOJKŮVKA s.r.o, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1503/83 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1504/83 schvaluje prodej dřevní hmoty získané vykácením dřevin na území hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm za cenu 380 Kč / m3 (vč. DPH) společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027 dle důvodové zprávy.

1505/83 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
- schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
- ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1506/83 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Energetické úspory MŠ Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
- schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, - schvaluje seznam pěti uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
- ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1507/83 rozhodla o zrušení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, a to z důvodu nepodání žádné nabídky ve stanovené lhůtě.

1508/83 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Tisk čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska, dle důvodové zprávy a její přílohy. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města:
- schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
- jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení).
Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu městského úřadu rada města ukládá zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, dále předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1509/83 schvaluje smlouvy o dílo na přípravu a realizaci voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) Darjou Jirouškovou, Zahradní 2555, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 42034 345,
2) Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČ49562878.
Současně zmocňuje JUDr. Věru Gajdarusovou, právníka starosty k podpisu schválených smluv, dále k uzavírání smluv, dohod a k vystavování objednávek za město Rožnov pod Radhoštěm, k zabezpečení voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 14.4.2014 17:30:27 - aktualizováno 26.5.2014 10:20:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load