Usnesení z 84. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 84. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23. dubna 2014


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1510/84 schvaluje smlouvu č.D/0205/2014/KH o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 890.000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1511/84 schvaluje kupní smlouvu se společností ZEMAN – les s.r.o., Zemanky 1241,756 54 Zubří, IČ 26835860 jako kupujícím, o prodeji dříví vytěženého při akci „KARLŮV KOPEC - OBNOVA ZELENĚ KOLEM LÁZEŇSKÉHO CHODNÍKU K JURKOVIČOVĚ ROZHLEDNĚ za cenu 43.725,- Kč, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1512/84 schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společnosti EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, IČO 25134701, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1513/84 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Odstranění biologického odpadu“, kterým je společnost .A.S.A., spol. s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – .A.S.A., spol. s r. o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1514/84 schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1515/84 schvaluje dohodu o vytvoření společensky účelného pracovního místa mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1516/84 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204, č. 408 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. 7, č. 61 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30.09.2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1517/84 schvaluje pronájem bytu 1+0 č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1518/84 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu nebytového prostoru (sklepního boxu) č. 22 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem Jiřím Klepáčem k 30.04.2014 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu nebytového prostoru.

1519/84 promíjí poplatky z prodlení za pozdní úhradu platby nájemného za nájem městského bytu nájemcům, u kterých byla opožděná platba způsobena platbou nájemného prostřednictvím SIPO po datu splatnosti nájemného v celkové výši 2.986,20 Kč dle důvodové zprávy.

1520/84 schvaluje dání výpovědi z nájmu nebytového prostoru č. 28 v 6. podlaží domu č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm panu V.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města výpověď z nájmu nebytového prostoru podepsat a zaslat adresátovi do konce dubna t.r.

1521/84 schvaluje dohodu o zániku nájmu nebytového prostoru č. 43 v 7. podlaží domu č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ke dni 30. 4. 2014 s panem R.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1522/84 vyhlašuje záměr na pronájem garáže č. 8 rozloze 17,82 m2 v domě čp. 1780, na pozemku p.č. st. 3946 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní, ve prospěch paní L.M., bytem Kulturní 1780, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1523/84 1) schvaluje dání výpovědi panu M.H., Rožnov pod Radhoštěm, z nájemní smlouvy, uzavřené dne 2.5.2012 na pronájem garáže č. 16 v domě č.p. 1774 na ulici Kulturní, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem M.H., Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto výpověď podepsat a zaslat adresátovi do konce dubna 2014,
2) vyhlašuje záměr na pronájem garáže č. 16 v domě č.p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm ve prospěch paní M.B., bytem Kulturní 1774, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1524/84 vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 6285 o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti ENERGOAQUA a.s, 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1525/84 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 1012/2 o výměře 191 m2 dle zákresu v ortofoto mapě, který se nachází v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana P.M., bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 1498, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1526/84 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše dle zákresu v katastrální mapě, které se nacházejí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, tzn. vlastní tenisové kurty + cvičná tenisová stěna, s náležitostmi a podmínkami uvedenými v důvodové zprávě a jejích přílohách a ukládá městskému úřadu tento záměr řádně zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

1527/84 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 700 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 830 m2, které se nacházejí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je vyznačeno v katastrální mapě, ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech a občerstvení, s náležitostmi a podmínkami uvedenými v důvodové zprávě a jejích přílohách a ukládá městskému úřadu tento záměr řádně zveřejnit na úřední desce a připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

1528/84 vyhlašuje záměr na pronájem pozemku st. p.č.1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterém se nachází budova č.p. 2267 (šatny tenisového areálu) ve prospěch vlastníka budovy čp. 2267 na st. p.č. 1899, kterým je paní B.K., Fučíkova 930, Rožnov pod Radhoštěm, s náležitostmi a podmínkami uvedenými v důvodové zprávě a jejích přílohách a ukládá městskému úřadu tento záměr řádně zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

1529/84 vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1306/1 o výměře 270 m2 dle zákresu v orto-foto mapě, který se nachází v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel domu čp. 1247 a čp. 1248 na ul. Čs. armády na dobu 20 let, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1530/84 vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy č.237/2005/OSM/NAB uzavřenou dne 14.12.2005 na nájem pozemků sloužících lesnímu provozu s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně nájemného z 4.500.000,- Kč za rok 2013 na 4.300.000,- Kč na rok 2014, dle rozhodnutí valné hromady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. ze dne 20.01.2014 a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 9 nájemní smlouvy k projednání radou města.

1531/84 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu odstavných parkovacích ploch a přípojek vody a plynu na a v městských pozemcích p.č. 1438/18 a p.č. 1446/3, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci stavby „Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm“, se Zlínským krajem, IČ 70891320, Zlín, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1532/84 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem prostoru sloužícího podnikání - kanceláře o výměře 9 m2, který se nachází ve vestibulu budovy Čechova čp. 1027 postavené na pozemku p.č. st. 1230/1 v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1533/84 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 168/2011/OSM/INO/49 o právu provést stavbu se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 dodatkem č. 1 se mění čl.I. (dotčené pozemky ve vlastnictví města p. č. 3705 a p. č. 3625/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky), dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1534/84 schvaluje dohodu ke smlouvě č. 181/2009/OSM/INO o právu provést stavbu se stavebníky panem S.H. a paní J.H. Rožnov pod Radhoštěm (dotčené pozemky ve vlastnictví města p. č. 1543/4, p. č. 6089 a p. č. 4941/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Partyzánská) dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1535/84 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Značení cyklotras“, kterým je společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 26177005 a smlouvu o dílo č. 38/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem COLAS CZ, a.s., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1536/84 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Oprava pohledové fasády budovy radnice Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm", kterým je společnost HERYÁN Reconstructions s.r.o., se sídlem Valašská Bystřice 444, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 28645006 a smlouvu o dílo č. 70/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem HERYÁN Reconstructions s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1537/84 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Dešťová kanalizace Horní Paseky“, kterým je společnost STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 a smlouvu o dílo č. 72/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem STRABAG a.s. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1538/84 schvaluje nájemní smlouvu na nájem pozemků p.č. 3689/1, 3689/5, 3689/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s vlastníkem těchto pozemků, kterým je společnost Povodí Moravy, s.p., IĆ: 70890013, za účelem umožnění užívání pozemků během realizace stavby „Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov p.R.“ dle projektové dokumentace „Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov p.R.“ zpracované v r. 2013 společností Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1539/84 rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu – pořízení mobilního pódia“. Zadávací řízení je zrušeno v souladu se zněním zadávacích podmínek na uvedenou veřejnou zakázku, resp. bodem č. 12, „Další podmínky“.

1540/84 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona na dodávky a služby na dodavatele mobilního pojízdného pódia v rámci projektu „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení). Dále ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1541/84 schvaluje výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“ V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky na zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru rozvoje MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1542/84 schvaluje přijetí finančního daru na VI. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže ve výši 10 000,- Kč od společnosti RADEKOV spol. s r.o., a.s., U Trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933 a darovací smlouvu s uvedeným darujícím, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala do 10. 5. 2014.

1543/84 jmenuje redakční radu čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska ve složení. Předseda: Bc. Markéta Blinková (starostka města), v době její nepřítomnosti RNDr. Václav Mikušek (místostarosta), členové: Ing. Miroslav Martinák (tajemník MěÚ), Bc. Pavel Zajíc (kultura), Mgr. Jan Pargač (sport), Marie Rethyová (senioři), tajemník redakční rady: Alexandra Buršíková.

1544/84 schvaluje změnu Provozního řádu Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm spočívající v prodloužení návštěvní doby v červenci a srpnu, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat úplné znění tohoto provozního řádu a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.

1545/84 schvaluje smlouvu o dílo a licenční s paní J.T., Rožnov p.R., paní B.D., Rožnov p.R., paní L.V., Rožnov p.R., panem B.V., Karlova 1727, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 65142471 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1546/84 schvaluje smlouvu licenční s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 00098604, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1547/84 schvaluje Komisonářskou smlouvu s Ing. D.M., Petýrkova 1954/1, 148 00 Praha 4, IČ: 44854951 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1548/84 schvaluje podání žaloby o zaplacení 102.712,- Kč s příslušenstvím proti Mgr. J.V., bytem Horská 1734,756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a pověřuje vypracováním žaloby a zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm v této věci u soudů všech stupňů JUDr. Věru Gajdarusovou, zaměstnankyni města Rožnova pod Radhoštěm.

Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 29.4.2014 14:00:04 - aktualizováno 26.5.2014 10:20:36 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load