Usnesení z 86. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 86. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 02. června 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1590/86 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro provádění stavby na zakázku „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost BP projekt, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 25832395 a smlouvu č. 87/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem BP projekt, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1591/86 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Energetické úspory v MŠ Na Zahradách Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost ENVIA system s.r.o., se sídlem Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž, IČ 29193401 a smlouvu č. 000080/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ENVIA system s.r.o, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1592/86 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1. máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm", kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 a smlouvu č. 000079/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1593/86 schvaluje jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje zájemce, kterému bude zaslána písemná výzva k podání nabídky na zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jmenuje členy komise pro otevírání obálky a posouzení a hodnocení nabídky a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, identifikační údaje zájemce a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení), dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zaslat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění vybranému zájemci do pěti dnů od schválení tohoto usnesení a zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1594/86 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000039/2014/OR/KUX na realizaci zakázky „Společnou cestou za rozvojem cestovního ruchu – pořízení mobilního pódia“ se společností Šiba Plus, s.r.o., IČ 24254479, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1595/86 ruší své rozhodnutí č. 1535/84, jímž schválila vítězného uchazeče veřejné zakázky „Značení cyklotras“, společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 26177005, která odmítla podepsat smlouvu o dílo, a schvaluje jako vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Značení cyklotras“ uchazeče s druhou nejnižší cenovou nabídkou, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. se sídlem Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26814463, a smlouvu č. 38/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1596/86 schvaluje přijetí finančního daru na VI. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže:
1) ve výši 10 000,- Kč od společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH RE-PUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532; 2) ve výši 10 000,- Kč od společnosti REPONT, s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou, IČ: 26863057;
3) ve výši 15 000,- Kč od společnosti .A.S.A. spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, IČ: 45809712;
4) ve výši 5 000,- Kč od společnosti Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: 28436024; a darovací smlouvy s uvedenými darujícími, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá starostce města, aby smlouvy podepsala do 18. 6. 2014.

1597/86 uděluje TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00534439, se sídlem na adrese 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497 souhlas k použití znaku města Rožnov pod Radhoštěm na propagačních materiálech pořizovaných a vydávaných TJ Rožnov pod Radhoštěm pro propagaci závodů Beskydské turné žáků, O pohár starosty – ve skoku na lyžích a severské kombinaci, Mistrovství ČR veteránů ve skoku na lyžích, Republikové kvalifikační závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci, konaných v roce 2014.

1598/86 schvaluje licenční smlouvu s Danielem Drápalou, Rožnov p.R. a Vojtěchtem Bajerem, Hutisko-Solanec dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1599/86 rozhodla o opakovaném vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.)“ včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou Rada města Rožnov pod Radhoštěm:
1. Schvaluje:
a) podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky (výzva k podání nabídky, technická specifikace a zadávací dokumentace - včetně příloh P1 až P10 jsou přílohou tohoto usnesení).
b) pět zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku (seznam vyzvaných zájemců je přílohou tohoto usnesení - příloha P11).
2. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení - příloha P12).
3. Ukládá odboru rozvoje, ve spolupráci s informatiky MěÚ, zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm ke schválení návrh ko-mise pro otevírání obálek a návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky včetně návrhů příslušných smluv.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 11.6.2014 10:58:00 - aktualizováno 11.6.2014 14:43:53 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load