Usnesení z 87. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 87. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 16. června 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1600/87 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2014 v rozsahu 11.278.tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

1601/87 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava zábradlí na nábřeží Dukelských hrdinů“, kterým je společnost Novest, spol. s r.o., U Kantorka 419, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 47977817, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Novest, spol. s r.o, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1602/87 schvaluje smlouvu o poskytování služby GEODATA on-line / e-UtilityReport mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1603/87 schvaluje pronájem bytu 2+0 č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1604/87 schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a výpovědi z nájmu nebytového prostoru č. N10 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm paní J.L., Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto výpovědi podepsat a zaslat nájemkyni do 30.06.2014.

1605/87 schvaluje dání výpovědi z nájmu nebytového prostoru č. 41 v 7. podlaží domu č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm panu M.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města výpověď z nájmu nebytového prostoru podepsat a zaslat adresátovi do konce června 2014.

1606/87 vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. st. 1801 o výměře 18 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.F., Štramberk, dle důvodové zprávy, přiloženého katastrálního snímku a katastrální mapy a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit podklady k projednání radou města.

1607/87 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 500 v k.ú. Tylovice o výměře cca 60 m2, jak je barevně vyznačeno v katastrální mapě a orto foto snímku, které jsou přílohou tohoto usnesení (přesná výměra bude určena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady nabyvatele), dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit podklady k projednání zastupitelstvem města.

1608/87 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 500 v k.ú. Tylovice o výměře cca 113 m2, jak je barevně vyznačeno v katastrální mapě a orto foto snímku, které jsou přílohou tohoto usnesení (přesná výměra bude určena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady nabyvatele), dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit podklady k projednání zastupitelstvem města.

1609/87 vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1306/1 o výměře 15 m2 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakreslena v orto-foto mapě, která je přílohou tohoto usnesení, a to pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobil obyvatele domu čp. 1166 na ul. Čs. armády na dobu 20 let, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podklady k projednání radou města.

1610/87 schvaluje pronájem garáže č. 16 v domě č.p. 1774 na pozemku p.č. st. 3597 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní, o rozloze 23,57 m2 za nájemní cenu 300 Kč/měsíc paní M.B., bytem Kulturní 1774, Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedené garáže dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1611/87 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1474/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 4 m2 ve prospěch pana R.Č., bytem Sídliště 6. května, Zubří, za účelem umístění reklamních dubových sudů a smlouvu o nájmu výše uvedeného pozemku s nájemcem panem R.Č., bytem Sídliště 6. května, Zubří, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1612/87 schvaluje pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše dle zákresu v katastrální mapě, které se nacházejí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, tzn. vlastní tenisové kurty + cvičná tenisová stěna, za nájemné ve výši 4.850 Kč a tomu odpovídající nájemní smlouvu s Tenis Rožnov pod Radhoštěm, spolek, Dolní Paseky 1613, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26649128 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1613/87 schvaluje pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 700 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 830 m2, které se nacházejí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je vyznačeno v katastrální mapě a orto foto snímku, který je přílohou tohoto usnesení, ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech a občerstvení za nájemné ve výši 33.800,- Kč a tomu odpovídající nájemní smlouvu s paní V.M., Dolní Paseky 1613, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 18502211 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1614/87 schvaluje pronájem pozemku st. p.č.1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterém se nachází budova č.p. 2267 (šatny tenisového areálu) ve prospěch vlastníka budovy čp. 2267.na st. p.č. 1899, kterým je paní B.K., Rožnov pod Radhoštěm, za nájemné v celkové výši 5.300 Kč, a tomu odpovídající nájemní smlouvu s paní B.K., Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1615/87 schvaluje smlouvu o provedení zastřešení vstupu do domu budovy čp. 1355 na pozemku st. p. č. 1978 nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 3750/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. 1. máje) se stavebníkem - Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1616/87 schvaluje ujednání nájemní smlouvy pro umístění stavby „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ–ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE“ na části pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice o výměře 14 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok, s Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. PM/2014ZHMMaj/717/1447-14/N/Ká RIII.4, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1617/87 schvaluje dodatek č. 10 ke „Smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK 161/2004“ uzavřené dne 04.06.2004 se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652. Změnou nájemní smlouvy dochází ke zvýšení ročního nájemného z 1. 915.000 Kč na 2.391.124 Kč s účinností od 01.07.2014, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 10 podepsat.

1618/87 uděluje na žádost pana R.V., Horská 1735, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 12.07.2014 na veřejném prostranství v lokalitě sportovního areálu Základní školy 5. května na pozemku p. č. 1250/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu oznámit toto rozhodnutí žadateli.

1619/87 schvaluje změnu textu „Metodiky stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) a práva stavby na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zveřejnit úplné znění této metodiky na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

1620/87 doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.č. 1000/4 o výměře 827 m2 odměřené geometrickým plánem a nově označené jako p.č. 1000/25, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČ 70994234, za cenu ve výši 19.000 Kč a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání zastupitelstvem města.

1621/87 doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a koupi veřejné dopravní a technické infrastruktury:
• účelovou komunikaci v délce 516,2 m
• dešťovou kanalizaci v délce 597,4 m
• splaškovou kanalizaci v délce 595,5 m
• vodovod.v délce 465,7 m
• venkovní osvětlení v délce 525,3 m
a bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2375/19, p.č. 2375/61, p.č. 2372/5, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Družstva stavebníků Dubková, družstva, Dolní Paseky 963, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu dle průměru znaleckých posudků V. Adamce č. 27-3353/14 z 24.03.2014 a Ing. Ladislava Holiše č.4946/37/2014 z 30.05.2014 za celkovou kupní cenu ve výši 7.746.718 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit tuto smlouvu pro následné projednání zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm.

1622/87 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby ZŠ Koryčanské Paseky - Stavební úpravy soc. zařízení 3.NP, kterým je společnost E.P.I, s r.o, se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštem, IČ 49610163 a smlouvu o dílo č. 140/2014/OR/DIL na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem E.P.I, s r.o, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1623/87 rozhodla o zrušení zadávacího řízení zadávaném v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, a to z důvodu podání neúplné nabídky.

1624/87 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Rozšíření veřejného osvětlení Horní Paseky a Veřejné osvětlení na Láni, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, PSČ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933, a smlouvu o dílo č. 105/2014/OR/DIL na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1625/87 schvaluje realizaci projektu „Technologické centrum II., Rožnov pod Radhoštěm“, spolufinancování projektu ve výši 15 % způsobilých výdajů, tedy 900 tis. Kč s DPH, zajištění předfinancování projektu ve výši 85% uznatelných výdajů, tj. 5.100 tis. Kč s DPH a financování projektu v době udržitelnosti po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

1626/87 schvaluje návrh na přidělení zakázky na zpracování studie proveditelnosti dle výzvy IOP č. 22., kterým je společnost HCM Computers, s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00 Brno, IČ 25574914 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

1627/87 schvaluje výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky na zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zaslat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění vybraným zájemcům do pěti dnů od schválení tohoto usnesení a zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1628/87 schvaluje bezplatný vstup na Jurkovičovu rozhlednu pro děti ze ZŠ Slovenských partizánov z Považské Bystrice v rámci mikroprojektu “Česko-slovenská setkání napříč regiony“, a to dne 18. 6. 2014 při příležitosti konání VI. Rožnovské olympiády dětí a mládeže, dle důvodové zprávy.

1629/87 schvaluje zahraniční služební cestu Bc. Markéty Blinkové a RNDr. Václava Mikuška do města Považská Bystrica (Slovensko) ve dnech 20. a 21 .6.2014, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na nutné výdaje ve výši 25% zahraničního stravného na dobu pobytu v zahraničí.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 30.6.2014 9:27:33 - aktualizováno 30.6.2014 9:38:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load