Usnesení z 88. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 88. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 24. června 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1630/88 Rada Města Rožnov pod Radhoštěm vyloučila v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona ze zadávacího řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 2 - Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 206, PSČ 756 61, IČ 268 48 937 z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
Rada Města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení na zhotovitele stavby Energetické úspory v ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to takto:
• První v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 4 COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ 465 77 238 s nabídkovou cenou 10 295 009,00 Kč bez DPH
• Druhá v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem Rovina, a.s., Kroměřížská 134, PSČ 768 24, IČ 645 08 510 s nabídkovou cenou 11 967 688,00 Kč bez DPH
• Třetí v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 1 RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 410 35 933 s nabídkovou cenou 12 496 709,00 Kč bez DPH
Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1631/88 schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 183/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Dělený přechod pro chodce na silnici I/35 v Rožnově p.R.“ se společností COBBLER s.r.o., se sídlem 756 61 Zašová 633, IČ 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá

1632/88 schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 183/2013/OR/DIL na realizaci stavby „Dělený přechod pro chodce na silnici I/35 v Rožnově p.R.“ se společností COBBLER s.r.o., se sídlem 756 61 Zašová 633, IČ 46578463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1633/88 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Dvojjazyčný cykloprůvodce“, kterým je společnost SHOCart, spol. s.r.o., se sídlem Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice - Raková, IČ 40942040 a smlouvu č. 77/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem SHOCart, spol. s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1634/88 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, kterým je společnost BS Vsetín, s.r.o., se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČ 47973749 a smlouvu č. 07/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a zvoleným uchazečem BS Vsetín, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1635/88 schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva ke čtyřem betonovým překážkám pro tzv. freestylové aktivity do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s ujednáním o výpůjčce, které je obsaženo v článku č. 4 darovací smlouvy, se společností YINACHI s.r.o., Praha 7, Nad Štolou 762, PSČ 170 00, IČO: 281 88 055, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

1636/88 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na podporu akce Valašské folkrockování 2014 organizací T Klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ 44740743, v částce 10.000,- Kč od společnosti CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ 14612411.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 30.6.2014 10:30:09 - aktualizováno 1.7.2014 14:20:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load