Usnesení z 89. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 89. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21. července 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1637/89 schvaluje smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2014 s auditorem Ing. Jiřím Turoňem se sídlem Palackého 689/2 v Havířově-Město, PSČ 736 01, Auditorské osvědčení 1907, IČ: 47173548 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

1638/89 schvaluje dohodu o úhradě nájemného se společností GTS Czech s.r.o., sídlem Praha 3 – Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, IČ 28492170, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, dle důvodové zprávy a ukládá starostce tuto dohodu podepsat.

1639/89 schvaluje výjimku dle čl. VI. odst. 3 vnitro organizační směrnice č. 6/2008, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kompletní ekonomický informační systém města a vybraných modulů (agend) za účelem evidence ekonomických dějů v systému GORDIC GINIS, jejich podpora a údržba (na dobu neurčitou)“ jednomu uchazeči, a to společnosti GORDIC spol. s r. o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01.

1640/89 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava jednotné kanalizace“, kterým je společnost TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ 25549464 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností TRASKO, a. s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1641/89 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava chodníku na ul. 5. května“, kterým je společnost VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ 27828417 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností VOJKŮVKA s.r.o, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1642/89 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava komunikace Na Vyhlídce“, kterým je společnost VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ 27828417 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností VOJKŮVKA s.r.o, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1643/89 bere na vědomí předběžnou nabídku k odkoupení nemovitých věcí-pozemků v areálu „Camping Rožnov pod Radhoštěm“. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o nabytí nemovitostí přísluší dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města, ukládá rada města odboru správy majetku úkol připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva města materiál s návrhem na odkup nemovitostí v souladu s předkupním právem dle kupní smlouvy ze dne 7.6.2002, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Camping Rožnov spol. s r.o. Rada města doporučuje, aby zastupitelstvo města zvážilo možnost vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 2245 o výměře111 m2, p.č. 2247/4 o výměře 16 m2 a p.č. 2247/5 o výměře 49 m2, neboť tyto pozemky se nachází pod stavbami jiného vlastníka. Rada města dále ukládá odboru správy majetku úkol informovat o tomto postupu společnost Camping Rožnov spol. s r.o. ve lhůtě do 31.7.2014.

1644/89 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 209 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1645/89 schvaluje
a) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštem s paní S. S. na tříměsíční dobu dle důvodové zprávy a jejích příloh.
b) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní B. B. na tříměsíční dobu dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu a smlouvy o nájmu bytu.

1646/89 schvaluje:
1) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ke dni 31.7.2014,
2) smlouvu o nájmu tohoto bytu s paní Z. V. a s panem L. V. na tříměsíční dobu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města, aby dohodu a smlouvu dle výše uvedeného textu usnesení podepsala.

1647/89 schvaluje
1) smlouvu o provedení zateplení budovy č.p. 1785 na pozemku st. p. č. 3611 nad pozemkem p. č. 1291/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Kulturní) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – VAE THERM, spol. s r.o., Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 61973815, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy,
2) smlouvu o provedení zateplení, opravy okapového chodníku, drenáže,soklu budovy a rekonstrukce lodžií budovy čp. 1173 a 1174 na pozemku st. č.p. 2303 nad a v pozemku č.p. 1303/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Travinářská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1173 a 1174, Travinářská 1173, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26800446, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1648/89 ruší své usnesení č. 1479/82 ze dne 17.3.2014 a vyhlašuje záměr na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 1232 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Partyzánská, ve výši 4197/167603 pro pana P. M., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit podklady k projednání zastupitelstvem města.

1649/89 vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 4. 3. 2008 (smlouva č. 8/2008/OSM/NAB) s Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod strání 2268, IČ 69211728, spočívající v prodloužení nájmu části pozemku p. č. 1692/2 o výměře 18.301 m2 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do 31.12. 2029 , dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce městského úřadu.

1650/89 vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. st. 78/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 64 m2 ve prospěch společnosti Megas, spol. s r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 47976951 za účelem umístění předzahrádky pro provozovnu „Café Bar MATY“, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1651/89 schvaluje výpůjčku části pozemku č.p. 1306/1 o výměře 15 m2 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakresleno v orto-foto mapě, pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel domu č.p.1166 na ul. Čs. armády na dobu 20 let a smlouvu o výpůjčce výše uvedené části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 1166 v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Čs. armády č.p.1166, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25887581, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1652/89 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách, formou elektronické aukce, na dodávku dvou osobních služebních vozidel dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení). Dále ukládá městskému úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

1653/89 vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy č. 49/2004/OMIS/NAB uzavřené dne 12.10.2004 na nájem nebytového prostoru v budově městského úřadu č.p. 128 pro umístění 3 ks rozvaděčů se společností GTS CZECH, a.s., Praha, IČ 63999501. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného z 36.000 Kč/rok na 60.000 Kč/rok bez DPH na období od uzavření dodatku k nájemní smlouvě do 01.07.2019 ve čtvrtletních splátkách ve výši ¼ ročního nájemného, a dále změně způsobu platby za elektrickou energii, kterou bude od 01.01.2015 hradit nájemce přímo dodavateli dle samostatného měření spotřeby. Rada města ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 1 nájemní smlouvy k projednání radou města.

1654/89 schvaluje dodatek č.2 a dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 231/2013/OR/DIL na realizaci stavby Lávka přes řeku Bečvu Rožnov p.R. se společností Repont s.r.o., IČ 26863057, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto dodatky podepsat.

1655/89 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby STAVENBNÍ ÚPRAVY ZŠ VIDEČSKÁ, ROŽNOV P.R., CVIČEBNÍ SÁL, kterým je Ing. Karel Hlucháň, s místem podnikání Zemědělská 103, 75661 Rožnov p.R., IČ 60939991, a smlouvu o dílo č. 149/2014/OR/DIL na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Karlem Hlucháněm, IČ 60939991 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1656/89 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 070/2013/OR/DIL na realizaci stavby Oprava pohledové fasády budovy radnice Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm se společností HERYÁN Reconstructions s.r.o., IČ 28645006, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1657/89 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Zpevněná plocha pro skatepark, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm", kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581,756 53 Vidče, IČ 28659261 a smlouvu o dílo č. 145/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem KÁMENBAU s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1658/89 schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 č. 181/2014, na akci „Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov p. R.“, se Státním fondem dopravní infrastruktury, sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1659/89 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Palackého Rožnov pod Radhoštěm, 1. část“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1660/89 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.)“, kterým je společnost C SYS TEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice, IČ 27675645 a smlouvy č. 000112/2014/OMIS/DIL a č.000113/2014/OMIS/STP na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem C SYSTEM CZ a.s., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1661/89 schvaluje odměnu Mgr. Martinu Navaříkovi, řediteli Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace za splnění zvlášť významného pracovního úkolu, dle důvodové zprávy.

1662/89 schvaluje licenční smlouvu se S. P., Nábřeží Dukelských hrdinů 701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1663/89 schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na VI. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže ve výši 25.000,- Kč od Zlínského kraje, tř. T. bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320; a smlouvu, dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá starostce města, aby smlouvu podepsala do 31. 7. 2014.

1664/89 schvaluje „Koncepci a program prevence kriminality města Rožnov pod Radhoštěm“. Zřizuje komisi prevence kriminality a jmenuje předsedkyní této komise Mgr. Martinu Jurčovou a jejími členy Jaroslava Kubíčka, Mgr. Karla Rychteckého, Mgr. Ivetu Pavlicovou, Mgr. Zdeňka Petruželu a Kateřinu Pavlíčkovou.

1665/89 ukládá ředitelům a ředitelkám dále uvedených základních a mateřských škol zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm, zajistit volební místnosti v budovách příslušných základních a mateřských škol v souvislosti s konáním komunálních voleb ve dnech 10.10. a 11.10.2014.
Jedná se o příspěvkové organizace: Základní škola 5. května, Základní škola Pod Skalkou, Základní škola Videčská, Základní škola Záhumení a Mateřská škola Na Zahradách (budovy mateřských škol v Tylovicích a na Horních Pasekách).

1666/89 jmenuje Ing. Zuzanu Mazánkovou s účinností od 1.8.2014 do funkce vedoucí odboru vnitřního auditu města Rožnov pod Radhoštěm, zařazeného do organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1667/89 schvaluje zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o dva úvazky, tj. na 153,5 s účinností od 1.9.2014, dle důvodové zprávy.

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města

Ing. Ivo Hanáček
místostarosta města
Vytvořeno 28.7.2014 14:46:44 - aktualizováno 28.7.2014 15:00:04 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load