Usnesení z 91. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 91. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 18. srpna 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1669/91 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 12.10.2004 č. 49/2004/OMIS/NAB se společností GTS Czech s.r.o., sídlem Praha 3 – Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, IČ 28492170, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1670/91 schvaluje smlouvu o převodu práv k užití GINIS MRPR se společností GORDIC spol. s r. o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01, IČ 47903783 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1671/91 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, ve prospěch společnosti .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 458 09 712, jak je vyznačeno v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1672/91 schvaluje smlouvu o nájmu a smlouvu kupní na pronájem přístroje pro temperaci a dávkování pramenité vody a na odběr vody FONTANA mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností FONTANA WATERCOOLERS s. r. o., se sídlem Klokotská 693, Praha 4, 142 00, IČO 25088289 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1673/91 1) schvaluje vzorový text smlouvy o výpůjčce plošinového nákladního přívěsu (mobilní pojízdné skládací podium) SPZ 5Z3 4490 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy,
2) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce plošinového nákladního přívěsu (mobilní pojízdné skládací podium) SPZ 5Z3 4490 dle tohoto vzoru s jednotlivými vypůjčiteli,
3) pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm k podpisu smluv o výpůjčce plošinového nákladního přívěsu (mobilní pojízdné skládací podium) SPZ 5Z3 4490 s jednotlivými vypůjčiteli dle schváleného vzoru.

1674/91 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „MěÚ Rožnov p.R., Letenská 1918 – generální oprava havarijního stavu střechy“, kterým je společnost GRETES s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice, IČ 26235366 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností GRETES s.r.o., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1675/91 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 101, č. 303 a č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 12, č. 70 a č. 71 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B5-302 a č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1676/91 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204, č. 408 a č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 7, č. 24 a č. 61 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N41-528 a č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1677/91 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201 a č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 3. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1678/91 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28, č. 45 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 30. 9. 2014. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů po splnění uvedené podmínky.

1679/91 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 40 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1680/91 schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 6.026,- Kč za paní L.V. a odpis nedobytné pohledávky ve výši 3.165,- Kč za panem F.P. dle důvodové zprávy.

1681/91 schvaluje
1) smlouvu o provedení výměny zateplení, výměny zábradlí lodžií, sanace stávajících podlahových skladeb lodžií budovy č. p. 1650 na pozemku p. č. st. 2564, v a nad pozemkem p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Meziříčská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – Společenství vlastníků 1650 v Rožnově p. R., Meziříčská 1650, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26803062,
2) smlouvu o provedení zateplení, drenáže, zastřešení vstupů a opravu schodišť do budovy č. p. 1687, 1688 na pozemku p. č. st. 3663, v a nad pozemky p. č. 1122/22, p. č. 1122/28 a p. č. 1122/29 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Valašská) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732,ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1682/91 vyhlašuje záměr na prodej pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1683/91 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod pozemku p.č. st. 1198 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 240 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v domě čp. 903 na pozemku p.č. st. 1198 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1684/91 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 2575/23 o výměře 29 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakresleno v katastrálním snímku, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1685/91 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 144/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská ul., ve prospěch pana J.S., Hrnčířská 2249, Rožnov pod Radhoštěm, jak je barevně vyznačeno v katastrálním snímku a orto foto snímku, které jsou přílohou tohoto usnesení (přesná výměra bude určena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady nabyvatele), dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1686/91 vyhlašuje záměr na směnu celého pozemku p.č. 835/3 o výměře 340 m2 pod veřejně přístupnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana L.D., za celé pozemky p.č. 827 o výměře 1368 m2 a p.č. 796 o výměře 1342 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vše v k.ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1687/91 vyhlašuje záměr na pronájem garáže č. 16 v domě čp. 1773 na pozemku p.č. 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní ve prospěch paní M. K., bytem Kulturní 1774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a garáže č. 17 v domě čp. 1774, na pozemku p.č. 3597 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní ve prospěch pana P.J., bytem Kulturní 1774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1688/91 vyhlašuje záměr na pronájem sklepního boxu č. 42 o ploše 1,72 m2, který je částí nebytového prostoru N80 v domě čp. 2330, na pozemku p.č. st. 3773 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní ve prospěch pana V.K., bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1689/91 schvaluje dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 4. 3. 2008 (smlouva č. 8/2008/OSM/NAB) uzavřené s Fotbalovým clubem Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod strání 2268, IČ 69211728, spočívající v prodloužení nájmu části pozemku p. č. 1692/2 o výměře 18.301 m2 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do 31.12. 2029, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a ukládá starostce města tento dodatek č. 4 podepsat.

1690/91 schvaluje pronájem pozemku p.č. st. 1801 o výměře 18 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za nájemné 50,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou a nájemní smlouvu s paní J.F., bytem Štramberk, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1691/91 rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodávku dvou osobních služebních vozidel, formou elektronické aukce, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1692/91 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodávku dvou osobních služebních vozidel, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, seznam 8 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců a seznam členů hodnotící komise jsou přílohou tohoto usnesení). Dále ukládá městskému úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh hodnotící komise na vítěze veřejné zakázky a návrhy příslušných smluv.

1693/91 schvaluje pronájem pozemku p.č. st. 78/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 64m2 společnosti Megas, spol. s.r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 47976951 za účelem umístění předzahrádky pro provozovnu „Café Bar MATY“ a smlouvu o nájmu výše uvedeného pozemku se společností Megas, spol. s.r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 47976951 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1694/91 schvaluje smlouvu č. 166/2014/OR/OS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje (číslo D/1355/2014/KUL) na restaurování kříže z roku 1888 v Rožnově pod Radhoštěm, se Zlínským krajem, se sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1695/91 schvaluje dohodu o postoupení smlouvy o dílo č. 149/2014/OR/DIL pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ Videčská Rožnov p.R, cvičební sál“ s Ing. Karlem Hlucháněm, Zemědělská 103, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60939991, jako stranou postoupenou a Základní školou Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, jako postupníkem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1696/91 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Dešťová kanalizace Horní Paseky“ se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1697/91 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1698/91 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na dodavatele technického zařízení v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1699/91 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit poskytnutí finančního příspěvku občanům města Rožnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci stavby „Čistá řeka Bečva, II. část“, realizované mikroregionem Vsetínsko. Rada města doporučuje poskytnout finanční příspěvek ve výši 150,- Kč na běžný metr skutečně vybudované kanalizační přípojky. Příspěvek bude vyplácen na základě uzavření smlouvy s provozovatelem kanalizace (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) o napojení přípojky do kanalizační sítě a uvedení skutečné délky přípojky. Rada města doporučuje na tyto příspěvky použít peněžní prostředky z Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm v roce 2015.

1700/91 schvaluje s účinností od 1. 9. 2014 změnu platového výměru panu P.Z., řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vystavit řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace nový platový výměr a předložit jej starostce města k podpisu.

1701/91 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY“, kterým je společnost Infra, s.r.o. se sídlem Tyršova 241, 675 22 Stařeč, IČ 26919541 a smlouvu o dílo č. 177/2014/OS/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností Infra, s.r.o. dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1702/91 schvaluje darovací smlouvu a poskytnutí peněžitého daru ve výši 12.000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., Okresní myslivecký spolek Vsetín, se sídlem Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín, IČ: 67777902 na spolufinancování pořadu „Myslivosti zdar!“, který se uskuteční dne 30.8.2014 v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.

1703/91 schvaluje licenční smlouvu se S. P., Nábřeží Dukelských hrdinů 701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1704/91 schvaluje smlouvy o spolupráci na přípravu a realizaci voleb do zastupitelstev obcí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a:
1) Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 42034345,
2) Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o. s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ49562878.
Současně zmocňuje Mgr. Olgu Vrublovou, vedoucí právního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, k podpisu schválených smluv, dále k uzavírání smluv, dohod a k vystavování objednávek za město Rožnov pod Radhoštěm k zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014.

1705/91 1) schvaluje smlouvu o vysílání televizních pořadů na programu „INFOkanál Rožnov“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TKR Jašek, s.r.o., se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25385780, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.
2) schvaluje smlouvu o výrobě a odbavení televizního zpravodajství mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO: 25844334, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.

1706/91 ukládá úkol odboru správy majetku na jednání rady města v září tohoto roku:
1) připravit k rozhodnutí varianty řešení rekonstrukce mostu na Hradisku na silnici spojující město Rožnov pod Radhoštěm a obec Vidče, včetně předpokládaného rozpočtu a termínů realizace,
2) připravit zprávu o využití systému elektronických aukcí od počátku jeho instalace dosud, včetně zpracování přehledu výdajů spojených s jejich využitím a objemu nakoupených zakázek za sledované období.
Rada města dále ukládá úkol odboru rozvoje zpracovat návrh řešení vodovodního a kanalizačního řádu na Horních Pasekách.


Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 27.8.2014 9:44:05 - aktualizováno 27.8.2014 10:00:34 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load