Usnesení z 93. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 93. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 22. září 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1711/93 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2014 v rozsahu 3.509 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

1712/93 schvaluje darovací smlouvu a přijetí finančního daru ve výši 136.680,- Kč od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce tuto darovací smlouvu podepsat do 30.9.2014.

1713/93 schvaluje smlouvu o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MRPR se společností GORDIC spol. s r. o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01, IČ 47903783 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1714/93 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov p. Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 8.9.2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu vyřadit tento majetek v souladu s právními předpisy.

1715/93 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, za nájemné ve výši celkem 40.000 Kč a nájemní smlouvu se společností .A.S.A., spol. s r.o.,Praha 8, Ďáblická 791/89,IČ 45809712, na dobu určitou od 27.10.2014 do 31.03.2015, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1716/93 schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení vydaného na stavbu „Hážovice – vodovod na parcele 561/13 a dalších“ se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1717/93 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Úprava kotelny v ZŠ Záhumení na ul. B. Němcové č. p. 1180, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost JIŘÍ FABIÁN a synové, spol. s.r.o., Vidče 427, 756 53 Vidče, IČ 25819798, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností JIŘÍ FABIÁN a synové, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1718/93 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky “Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí, IČ: 26820218, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1719/93 projednala a za daného stavu nedoporučuje Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm vyhlásit záměr na prodej bytových jednotek v bytovém domě čp. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm současným nájemcům jednotlivých bytových jednotek, a to s ohledem na řízení o žalobě ve věci povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a soudní spor o určení vlastnického práva vedený se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh.

1720/93 rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Oprava chodníku pod bazénem“ dle důvodové zprávy.

1721/93 schvaluje Smlouvu o výpůjčce 7 ks LED svítidel se společností FILÁK, s.r.o., Skopalova 2911/20, Přerov I – Město, 750 02, IČ 47674199, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1722/93 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky “Dodávka a montáž informačního panelu pro měření rychlosti (radaru) na ulici Ostravská v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472,757 01 Valašské Meziříčí, IČ 62362569, a kupní smlouvu na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností EMPESORT s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1723/93 schvaluje podání písemné výpovědi smlouvy č. 81/2011/IO/INO uzavřenou se společností SENTINET s.r.o., IČ: 25904957, se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ve lhůtě do 30.09.2014 a ukládá starostce města, aby ji podepsala.

1724/93 vyhlašuje záměr na pronájem:
• sklepního boxu č. 1 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3373 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní Z.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N40-527 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 5 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3373 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní J.K.a pana P.K., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B22-523 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 22 o výměře 2,12 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3373 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní M.P., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• sklepního boxu č. 43 o výměře 1,94 m2, který je částí nebytového prostoru č. N82 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3373 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní V.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1725/93 ukládá úkol odboru správy majetku připravit podmínky prodeje bytů v domě na Lesní 2330 po uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě ze dne 15.8.1996 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111.

1726/93 schvaluje smlouvu o provedení zateplení, rekonstrukci lodžií vč. zasklení a rekonstrukci okapového chodníku budovy č. p. 1350 na pozemku p. č. st. 1980, v a nad pozemkem p. č. 3750/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. 5. května) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníkem – Společenství vlastníků pro dům 1350, 5. května 1350, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 02361698, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1727/93 schvaluje:
a) vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Obnova vozového parku“ část A na dodávku služebního vozidla, kterým je společnost PP Autocentrum s. r. o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČ 25876651 a kupní smlouvu se společností PP Autocentrum s. r. o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČ 25876651,
b) vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Obnova vozového parku“ část B na dodávku služebního vozidla, kterým je společnost Simcar s. r. o., Holešovská 380, Fryšták 763 16, IČ 28336526 a leasingovou smlouvu se společností UniCredit Leasing CZ, a. s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, IČ: 15886492 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města ukládá starostce podepsat tyto smlouvy s vybranými uchazeči.

1728/93 schvaluje ujednání nájemní smlouvy pro umístění stavby „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ–ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE – úsek 0,800-1,031“ na části pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice o výměře 48 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok, s Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PM/2014/ZHMMaj/717/1483-14/N/Ká RIII.4, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1729/93 vyhlašuje záměr na pronájem garáže č. 1 v domě čp. 1779, na pozemku p.č. st. 3945 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní ve prospěch paní M.R., bytem Kulturní 1763, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1730/93 schvaluje
• pronájem garáže č. 16 v domě čp. 1773 na pozemku p.č.st. 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní a uzavření nájemní smlouvy s paní M.K., bytem Kulturní 1773, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
• pronájem garáže č. 17 v domě čp. 1774 na pozemku p.č.st. 3597 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní a uzavření nájemní smlouvy s panem P.J., bytem Kulturní 1774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tyto nájemní smlouvy podepsat.

1731/93 schvaluje pronájem sklepního boxu č. 42 o ploše 1,72 m2, který je částí nebytového prostoru N80 v domě čp. 2330, na pozemku p.č.st. 3773 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní a smlouvu o nájmu s panem V.K., bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1732/93 vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1306/1 o výměře 30 m2 (2x15 m2) v k.ú Rožnov pod Radhoštěm, jak je zakreslena v orto-foto mapě, která je přílohou tohoto usnesení, a to pro zřízení odstavné plochy pro 2 osobní automobily obyvatelů domu čp. 1165 na ul. Čs. armády na dobu 20 let, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1733/93 doporučuje zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit prodej pozemku p. č. 3731 o výměře 170 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za smluvní kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, přičemž k této kupní ceně budou připočteny náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 980,- Kč a kupní smlouvu s Ing. P.B., bytem Masarykovo nám. 176, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu předložit tuto smlouvu k projednání v zastupitelstvu města.

1734/93 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit prodej části pozemku p. č. 44 o výměře 35 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřené geometrickým plánem na oddělení části pozemku č. 5635-115/2014 a nově označené jako p. č. 44/2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2, přičemž k této kupní ceně budou připočteny náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku ve výši 4.500,- Kč a kupní smlouvu s paní Z.B., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu předložit tuto smlouvu k projednání v zastupitelstvu města.

1735/93 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Veřejné osvětlení ul. Na Vyhlídce" a „Prodloužení veřejného osvětlení Dolní Paseky, Revír-Koliba“, kterým je společnost D.I.P:-ELSTAV, spol. s r.o. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29387400 a smlouvu o dílo č. 188/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem D.I.P.-ELSTAV, spol. s r.o.., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1736/93 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Manipulační plocha pro dieselagregát a oplocení“, kterým je společnost E.P.I., s.r.o., se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49610163 a smlouvu o dílo č. 197/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem E.P.I., s.r.o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1737/93 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budov MŠ 1.máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm“ se společností RADEKOV spol.s r.o., U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 41035933, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1738/93 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Rozšíření parkoviště na ulici Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam deseti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam deseti zájemců, kterým bude zaslána výzva k po- dání nabídky na zakázku, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1739/93 rozhodla o zrušení zadávacího řízení zadávaném ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele technického zařízení v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“, a to z důvodu nepodání žádné nabídky. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zajistit všechny úkony související se zrušením zadávacího řízení „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm“.

1740/93 rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení na zhotovitele stavby „Oprava ul. Palackého, Rožnov pod Radhoštěm“, podle hodnotících kritérií, vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to takto:
• První v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 3 Sdružení REPONT & SATES – Ul. Palackého, Rožnov, Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26863057s nabídkovou cenou 14 590 000 Kč bez DPH.
• Druhá v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 6SWIETELSKI stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 s nabídkovou cenou 14 925 368 Kč bez DPH,
• Třetí v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 5 COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 s nabídkovou cenou 15 365 000,49 Kč bez DPH,
• Čtvrtá v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 2 FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628s nabídkovou cenou 15 599 600,49 Kč bez DPH. Rada města dále rozhodla v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky na zhotovitele stavby Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm zadávané v otevřeném zadávacím řízení o vyloučení uchazečů vedených pod pořadovými čísly 1 – ALPINE Bau CZ a.s., IČ 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí a 4 – Stanix Projekt s.r.o., IČ 282 52 217, Kotěrova 893. 760 01 Zlín, z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat

1741/93 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Výměna výplní otvorů na byt. domě č.p. 1779 a 1780, Rožnov p.R., kterým je společnost PVC OKNA s.r.o., se sídlem Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant n.O., IČ 26844168, a smlouvu o dílo č. 205/2014/OR/DIL na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem PVC OKNA s.r.o., IČ 26844168, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1742/93 schvaluje ujednání nájemní smlouvy pro umístění stavby „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm“ na části pozemku p.č. 3689/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 456 m2 za 20,- Kč/ m2 /rok, s Povodím Moravy s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11 Brno, obsažené v Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PM043144/2014- ZHM Maj/717/1486-14/N/Ru RIII.4, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1743/93 pověřuje Ing. Ivo Marcina zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel nebo stavebník.

1744/93 pověřuje Ing. Petra Čtveráčka zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel nebo stavebník.

1745/93 schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Zelená zahrada – zahrada objevů“, ve výši 604.800,- Kč a Potvrzení o přijetí dotace, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města toto potvrzení podepsat.

1746/93 schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm“ ve výši 2.684.176,21 Kč a Potvrzení o přijetí dotace, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města toto potvrzení podepsat.

1747/93 schvaluje smlouvu o dílo a licenční s Jiřím Langrem, 5. Květa 1551, 756 61 Rožnov p.R., Břetislavem Vaškem, Karlova 1727, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 65142471 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat

1748/93 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o obchodní spolupráci, uzavřené dne 5. 8. 2010, se společností DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, IČ: 16736842, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1749/93 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení smlouvu o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy.

1750/93 schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 1.3.2005 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 4M Rožnov spol. s r.o., se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579. Tímto dodatkem č. 2 zároveň rada města schvaluje „Sazebník poplatků systému TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ s účinností od 1.1.2015 takto:
Připojení uživatele k systému TKR 2.500,- Kč
Měsíční poplatek podle jednotlivých nabídek
Mini nabídka analog, mini nabídka digital (DVB-C) 80,- Kč
Základní nabídka pouze DVB-C (obsahuje i mini nabídku DVB-C) 220,- Kč
Balíček filmový
300,- Kč
Balíček box
100,- Kč
Balíček sport
100,- Kč
Balíček tematický SD
100,- Kč
Balíček tematický HD
100,- Kč

Balíčky lze aktivovat pouze k základní nabídce a výsledná cena je součtem základní nabídky a vybraného balíčku.

1751/93 jmenuje tajemníkem Komise prevence kriminality Jana Winklera, zaměstnance města zařazeného do organizační struktury Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

1752/93 schvaluje smlouvu o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI (automatizovaný systém právních informací), evidovanou pod číslem 000234/2014/OMIS/OS, s Wolters Kluwer, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: 63077639, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1753/93 schvaluje dodatek číslo 7 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, evidované pod číslem 000037/2003/OMIS/OS/SCAN, se společností GTS Czech s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IČ: 28492170, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 7 ke smlouvě podepsat.

1754/93 schvaluje smlouvu Select Plus evidovanou pod číslem 000223/2014/OMIS/INO s Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, DIČ: IE8256796U, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1755/93 schvaluje uzavření smlouvy číslo 000216/2014/OMIS/KUX na koupi 30 ks počítačových sestav se společností Z + M servis, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 41032004, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1756/93 schvaluje smlouvu o výpůjčce na přenosný počítač NTB Dell, evidovanou pod číslem 000224/2014/OMIS/VYP, s organizací Český svaz žen - Spolek rožnovských žen, se sídlem Dubkova 1531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která je základní organizací Českého svazu žen o.s., se sídlem Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 004 42 801, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.


Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 30.9.2014 13:31:30 - aktualizováno 30.9.2014 14:43:30 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load