Usnesení z 95. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 95. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21. října 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1762/95 vyřazuje nepotřebný majetek města Rožnov p. Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 6.10.2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu vyřadit tento majetek v souladu s právními předpisy.

1763/95 souhlasí s přijetím věcného daru specifikovaného v důvodové zprávě příspěvkovou organizací Základní škola 5. Května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 od občanského sdružení Horolezecký klub Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Tylovice 1870, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26538989.

1764/95 schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VN-52/2014, ze dne 12.5.2014, mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm, jímž se prodlouží pracovní poměr koordinátora VPP do 31.5.2015, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1765/95 schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VN-53/2014, ze dne 28.4.2014, mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm, jímž se prodlouží pracovní poměr pěti pracovníků VPP do 30.4.2015, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1766/95 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 205/2012/OSM/OS,č.206/2012/OSM/OS,č.207/2012/OSM/OS,č.208/2012/OSM/OS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto dodatky podepsat

1767/95 schvaluje vzorovou smlouvu o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2015 uvedenou v příloze důvodové zprávy a svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Rada města zmocňuje vedoucí odboru správy majetku k podpisu smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm č. 257/2014/OSM/OS dle schváleného vzoru.

1768/95 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 31 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N40-527, č. B56-710 a č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

1769/95 schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1770/95 schvaluje pronájem bytů 1+0 č. 108 a č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1771/95 schvaluje pronájem bytu 2+1 č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a pronájem bytu 2+0 č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

1772/95 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 37 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem R.H. k 31. 10. 2014 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1773/95 schvaluje vnitřní předpis č. 4/2014 „Pravidla pro registraci a evidenci žádosti o nájem městského bytu, nájem bytu a související nájemní vztahy, skončení nájmu bytu“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválením tohoto předpisu se zrušuje Vnitřní předpis č. 11/2003 „Postup při vyřizování žádosti o nájem městského bytu, přechod nájmu bytu, společný nájem bytu, výměny bytu, ukončení nebo zánik nájmu bytu a záležitosti související“.

1774/95 schvaluje dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s panem J.D., tr. bytem Lesní 2330, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, jako dlužníkem, s tím, že dluh bude uhrazen v 18 pravidelných měsíčních splátkách a: - první splátka 1,037,- Kč bude uhrazena nejpozději 20. 11. 2014, - další splátky ve výši 1.037,- Kč budou hrazeny v pravidelných měsíčních splátkách vždy do 20. dne příslušeného kalendářního měsíce včetně poslední splátky ve výši 1.034,-, která bude uhrazena nejpozději 20. 4. 2016, pod ztrátou výhody splátek, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

1775/95 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 3702/1 o výměře cca 105 m2, jak je barevně vyznačeno v katastrálním snímku a orto foto snímku, které jsou přílohou tohoto usnesení (přesná výměra bude určena geometrickým plánem na náklady žadatele), v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1776/95 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2575/23 o výměře 29 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za nájemné 12 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a nájemní smlouvu s panem R.P. a paní E.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1777/95 schvaluje pronájem garáže č. 1 o výměře 17,82 m2 v domě čp. 1779, na pozemku p.č. st. 3945 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Kulturní ve prospěch paní M.R., bytem Kulturní 1763, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedené garáže s nájemkyní paní M.R. dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1778/95 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 261/2014/OR/OS na individuální projekt „Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově p. R.“. s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1779/95 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1780/95 doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města Rožnov pod Radhoštěm do Svazu měst a obcí České republiky s účinností od 01.01.2015 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1781/95 schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí právní služby ze dne 25.10.2011 s HSP&Partners advokátní kancelář v.o.s., se sídlem Přerov, Čechova 1184/2, PSČ 750 02, IČ: 29453101 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto dohodu o ukončení platnosti smlouvy podepsat.

1782/95 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování, údržbě a servisu TKR Vigantice č. 21/2004 ze dne 20.10.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2006 uzavřenou mezi obcí Vigantice, se sídlem Vigantice 203, PSČ 756 61, IČ: 00304441, společností 4M Rožnov spol. s r.o., se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tento dodatek číslo 2 podepsat.

1783/95 schvaluje změnu organizační struktury sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 155,5 s účinností od 1. 11. 2014, dle důvodové zprávy.

1784/95 schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o užívání věcí ze dne 13.9.2005 s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto dohodu o ukončení podepsat.

1785/95 schvaluje smlouvu o užívání právního informačního systému Beck-online, evidovanou pod číslem 000264/2014/OMIS/OS, s Nakladatelstvím C. H. Beck, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1 – Nové Město, IČ: 24146978, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1786/95 schvaluje časový harmonogram programové podpory pro rok 2015 dle důvodové zprávy.

1787/95 ukládá úkol Odboru životního prostřední a Živnostenskému odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit na jednání rady města v prosinci tohoto roku souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol likvidace a odvozu odpadů podnikatelskými subjekty na území města Rožnova pod Radhoštěm za období let 2013 a 2014.

1788/95 schvaluje odprodej 6 ks notebooků typ HP 625 současným členům rady města Rožnov pod Radhoštěm Bc. Markétě Blinkové, RNDr. Václavu Mikuškovi, Ing. Luboru Kmentovi, Ing. Martinu Houškovi, Rudolfu Billovi a Jaromíru Koryčanskému za cenu stanovenou odborným odhadem nezávislým odborníkem. Odborný odhad je nedílnou součástí tohoto usnesení.Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 27.10.2014 10:50:20 - aktualizováno 3.11.2014 11:23:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load