Usnesení z 96. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 96. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 05. listopadu 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1789/96 schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/1586/2014/KH ve výši 158.000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320.

1790/96 schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Domovu Jitka o.p.s., se sídlem Jasenická 1362, 755 01 Vsetín, IČ 28634764.

1791/96 projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm schválit dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.12.2013 uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, IČ: 48773026, na dobu určitou do 31.12.2017.

1792/96 schvaluje smlouvu č. 13147606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1793/96 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1794/96 schvaluje darovací smlouvu na přijetí dokumentace pro výběr zhotovitele (dále DVZ) již zrealizovaného projektu „Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů – město Rožnov p/R“ se Zlínským krajem, sídlo tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Hodnota dokumentace je ohodnocena částkou 69 075,- Kč. Město Rožnov pod Radhoštěm dar přijímá do svého výlučného vlastnictví, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1795/96 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 094/2014/OR/DIL na realizaci stavby Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm se společností COMMODUM, spol. s r.o., IČ 46577238, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

1796/96 doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm projednat a schválit možnost oboustranného vjezdu na Masarykovo náměstí směrem z Palackého ulice.

1797/96 ukládá úkol odboru správy majetku ve spolupráci s odborem rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit v roce 2015 další etapu revitalizace hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm.

1798/96 schvaluje změnu platových tarifů a příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství a mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu zpracovat ředitelům příspěvkových organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostce města.

Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 11.11.2014 8:17:41 - aktualizováno 11.11.2014 10:48:26 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load