Usnesení z 97. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 97. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 14. listopadu 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1799/97 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm – stavba", kterým je společnost Cobbler s.r.o.., se sídlem Zašová č.p. 633, 756 61 Zašová, IČ 46578463 a smlouvu o dílo č. 186/2014/OR/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Cobbler s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1800/97 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, znění pozdějších předpisů, na dodavatele technického zařízení v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

1801/97 schvaluje přípravu a realizaci mikroprojektu „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“ a jeho spolufinancování v maximální výši 14 500 EUR. Rada města ukládá odboru rozvoje zpracování a předložení žádosti o podporu.

1802/97 v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s organizační směrnicí města č. 6/2008, rozhodla o nákupu služebního vozidla pro městskou policii, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem správy majetku poptání uvedeného služebního vozidla pro městskou policii.Bc.Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 19.11.2014 14:12:40 - aktualizováno 19.11.2014 14:19:00 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load