Usnesení ze 79. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 23. prosince 2014

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 79. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 20.01. 2014

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1415/79
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na podporu akcí Večerníčky na Kamenech a Podzimní putování s Broučky v roce 2014 organizací Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 64123430, v částce 20.000,- Kč od společnosti SCG Czech Design Center, s.r.o. se sídlem 1. máje 2594, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25739336.

1416/79 schvaluje „Pravidla ke stanovení výpočtu jistoty a záloh na služby spojené s užíváním městských bytů“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

1417/79 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zajištění provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, Rožnov p. R., IČ: 62313932 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1418/79 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. 1 a č. 23 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2014 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1419/79 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 35/1 o výměře 36 m2, části p.č. 35/1 o výměře 60 m2 a části pozemku p.č. 39/1 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, ve prospěch vlastníků garáží, dle důvodové zprávy a katastrálního snímku a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

1420/79 vyhlašuje záměr na prodej celých pozemků p.č. st. 282/3 o výměře 21 m2 a p.č. 6077 o výměře 28 m2,vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1421/79 vyhlašuje záměr na výpůjčku dvou částí pozemku p.č. 1002/36, každá o výměře 17,5 m2, tj. o celkové výměře 35 m2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro zřízení odstavné plochy pro osobní automobil držitele průkazu ZTP, a to:
1) paní Z.R., bytem 1. máje 1158, Rožnov pod Radhoš- těm,
2) paní R.M., bytem 1. máje 1157, Rožnov pod Radhoš- těm,
dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

1422/79 vyhlašuje záměr na prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku p.č. 1736/5 o výměře 1576 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši ½ na těchto stavebních pozemcích: p.č. st. 4353/2 o výměře 3 m2, p.č.st. 4354/2 o výměře 7 m2, p.č.st. 4355/2 o výměře 12 m2, p.č.st. 4356 o výměře 16 m2, p.č.st. 4357 o výměře 16 m2, p.č.st. 4358 o výměře 16 m2 a st. p.č. 4403 o výměře 143 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana B.Š., Dolní Bečva 85 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1423/79 bere na vědomí nesouhlasné vyjádření Ing. K., Praha 7, k prodeji celého pozemku p.č. 2204/12 o výměře 23 m2 a části pozemku p.č. 2204/1 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh kupní smlouvy pouze na prodej celého pozemku p.č. 2204/12 o výměře 23 m2 za cenu 600 Kč/m2 a zaslat jej Ing. K. k vyjádření.

1424/79 uděluje souhlas společnosti A+R s. r. o. Radonice, Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, k přeložení jednotné kanalizace ve vlastnictví města v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm: p. č. 3605/9 ve vlastnictví společnosti LRC & partner s. r. o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bučiska 617, IČ 26790751 a p. č. 1267/7 a p. č. 3605/10 ve vlastnictví pana R.P., bytem Letenská 2674, Rožnov pod Radhoštěm v rámci akce „Obchodní centrum Penny market“, dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku informovat výše uvedenou společnost o tomto souhlasu.

1425/79 bere na vědomí informaci odboru správy majetku k nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Pod Vršky 27, Vsetín (dále „UZSVM“), na bezúplatný převod poškozeného „mostu na Hradisko přes silnici III. třídy č. 4868“ do vlastnictví města Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit uvedenou nabídku „UZSVM“ k projednání zastupitelstvem města.

1426/79 bere na vědomí žádost současných nájemníků na odkup bytů v domě č. 1684 do jejich vlastnictví. Rada města ukládá úkol odboru správy majetku, aby zpracoval návrh postupu převodu vlastnictví bytů z majetku města do vlastnictví jednotlivých fyzických osob a aby zajistil zpracování prohlášení vlastníka dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rada města dále ukládá odboru správy majetku úkol, aby zadal zpracování jednotlivých znaleckých posudků na byty, které budou předmětem převodu vlastnického práva.

1427/79 rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na zhotovitele stavby „Lávka přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“ podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to takto:

První v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 4
REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ 268 63 057 s nabídkovou cenou 7 128 366,98 Kč bez DPH

Druhá v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 2
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 253 17 628 s nabídkovou cenou 7 487 837,00 Kč,-- bez DPH

Třetí v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 3
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 s nabídkovou cenou 7 930 506,00 Kč bez DPH

Čtvrtá v pořadí nabídka uchazeč vedená pod pořadovým číslem 1
ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/3, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 451 92 286 s nabídkovou cenou 8 211 773,00 Kč bez DPH
Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem po-depsat.

1428/79 rozhodla o zrušení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky „Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v mateřských školách v Rožnově pod Radhoštěm a Zelená zahrada – zahrada objevů“, a to z důvodu podání pouze jedné nabídky.

1429/79 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Karlův kopec - obnova zeleně kolem lázeňského chodníku k Jurkovičově rozhledně“, kterým je společnost Městské lesy a zeleň s.r.o., se sídlem V Sadě 726, 757 01 Valašské Meziříčí a smlouvu č. 168/2013/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Městské lesy a zeleň s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

1430/79 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci projektu „Obnova křížů na hřbitově na ulici 5.května v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je pan A.D., Světlov 98, 785 01 Šternberk, IČ 14583526 a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem A.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

1431/79 schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na rok 2014 na realizaci projektu „Obnova křížů na hřbitově na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“, a ukládá městskému úřadu žádost zpracovat a zkompletovat a starostce Bc. Markétě Blinkové žádost podepsat a zajistit předložení žádosti odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje do 10.2.2014.

1432/79 souhlasí se zapojením základních škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm do projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy.

1433/79 jmenuje členy hodnotící komise pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm za kalendářní rok 2013, dle důvodové zprávy. Seznam členů hodnotící komise je přílohou tohoto usnesení.

1434/79 jmenuje členem komise Komunitního plánování Ing. Rudolfa Konečného dle důvodové zprávy.

1435/79 schvaluje odměny členům a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

1436/79 schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy č. 115/2013/TAJ/MAN o poskytnutí právních služeb mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, IČ 43989667 dle důvodové zprávy.

1437/79 schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové do města Bratislava (Slovensko) dne 30.1.2014, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 11.3.2014 8:17:00 - aktualizováno 29.10.2014 8:45:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load