Usnesení z 10. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 10. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 14. dubna 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

129/10
1) Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
2) Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
3) Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
4) Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
5) Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
6) Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
7) Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
8) Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
9) Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
10) Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
11) Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
12) Rada města schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
13) Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.

130/10 schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

131/10 bere na vědomí žádost paní I.H., bytem Moravská 1443, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o splátkový kalendář a doporučuje tuto žádost společně s připraveným Uznáním dluhu a dohodou o plnění dluhu ve splátkách č. 0111/2015/OSM předložit k projednání zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm schválit Uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách č. 0111/2015/OSM dle důvodové zprávy a jejích příloh.

132/10 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava mostu Hradisko“, kterým je společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 739 61 Třinec – Staré Město, 1. máje 230, IČO 29451809 a smlouvu o dílo č. 96/2015/OSM/DIL na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem STAVBY A STATIKA spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

133/10
1) schvaluje vzorový text dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy,
2) ukládá městskému úřadu připravit dohody dle schváleného vzorového textu pro 15 pomocných dělníků a 2 koordinátory dle důvodové zprávy a
3) ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.

134/10 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 37 a č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

135/10 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

136/10 vyhlašuje záměr na nájem sklepního boxu č. 22 o výměře 2,12 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle situačního plánku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, ve prospěch paní A.V., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

137/10 vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové rozloze 152 m2 (130 m2 vnitřní prostor, 22 m2 venkovní rampa) v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 130 na Masarykově náměstí, která je součástí pozemku p.č. st. 119 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu určitou 5 let, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

138/10 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. 0107/2015/ORM na realizaci veřejné zakázky „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ 42196451 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

139/10 schvaluje smlouvu č. 14183904 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

140/10 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby "Silnice III/48611:Rožnov pod Radhoštěm, ulice Palackého, 2. část". V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku. Jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

141/10 schvaluje Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá těmto příspěvkovým organizacím se schválenými pravidly řídit.

142/10 vyhlašuje III. ročník fotosoutěže „Rožnov objektivem“ a schvaluje podmínky této fotosoutěže dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá odboru školství Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit všechny úkony spojené s realizací fotosoutěže.

143/10 schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Radima Holiše a Mgr. Kristýny Kosové do města Bergen (Německo) ve dnech 24.-26.4.2015, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

144/10 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 3 úvazky, tj. na 159,5 s účinností od 1.5.2015, dle důvodové zprávy.

145/10 ukládá úkol místostarostovi Ing. Janu Kučerovi, vedoucí odboru správy majetku a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, zpracovat návrh řešení pro zajištění přechodného ubytování osob, které se ocitnou v akutní nepříznivé životní a sociální situaci.Ing. Radim Holiš
starosta


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 17.4.2015 10:06:33 - aktualizováno 17.4.2015 10:20:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load