Usnesení z 13. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 13. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 5. května 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

148/13 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na zajištění 26. ročníku kulturního festivalu Valašské folkrockování organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, okres Vsetín, PSČ 75661,IČO 44740743ve výši 10.000,- Kč od společnosti CS CABOT, spol. s r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČO 14612411, dle důvodové zprávy a její přílohy.


149/13 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava jednotné kanalizace“, kterým je společnost VEGI, s.r.o., U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž, IČO 25345583 a smlouvu o dílo č. 0112/2015/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností VEGI, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.


150/13 vyhlašuje záměr na výpůjčku částí pozemků p. č. 371/5 a 371/6 o celkové výměře 1 m2 v k.ú. Hážovice vyznačených v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu neurčitou a ve prospěch paní B.P., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.


151/13 ukládá odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vypracovat pravidla pro pronájem opuštěných hrobových míst pro uložení uren na hřbitově 5. května v Rožnově pod Radhoštěm v termínu do 30. června 2015.


152/13 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s panem J.Z., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.


153/13 schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2015/00057 (141/2015/OSM)se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha4, IČO: 60193336 (realizace přeložek sítě elektronických komunikací v městských pozemcích p. č. 375/1, 379 a 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.


154/13 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 1747/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 16 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.


155/13 vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 3702/1 nově označeného geometrickým plánem č. 5746-250/2014 jako pozemek p.č. 3702/6 o výměře 244 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to ve prospěch manželů R.L. a T.L., oba bytem Praha 10 za cenu 500 Kč za m2. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.


156/13 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemků p.č. 2132/4 o výměře 350 m2, p.č. 2125/4 o výměře 42 m2, p.č. 2129/9 o výměře 140 m2 a p.č. 4868 o výměře 63 m2 za roční cenu 50 Kč za 1 m2 a na prodej pozemku p.č. st. 4900 o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 4868 o výměře cca 19 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to ve prospěch společnosti PBT Rožnov p.R., s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 47972769 a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou a zastupitelstvem města.


157/13 vyhlašuje záměr na prodej pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.


158/13 vyhlašuje záměr na změnu nájemní smlouvy č. 237/2005/OSM/NAB uzavřenou dne 14.12.2005 na nájem pozemků sloužících lesnímu provozu s Městskými lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027. Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvýšení nájemného z 4.300.000 Kč za rok 2014 na 4.500.000 Kč pro rok 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit dodatek č. 10 nájemní smlouvy k projednání radou města.


159/13 projednala nabídku společnosti Arete, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 130, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 18055346, podanou jako jedinou k záměru města Rožnov pod Radhoštěm na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu budovy č.p.130 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm (pekárna) schváleného usnesením rady města č. 137/10 dne 14.4.2015. Vzhledem k tomu, že podaná nabídka splnila všechny podmínky vyhlášeného záměru, ukládá rada města odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedenou společností a předložit ji ke schválení na příštím jednání rady města Rožnova pod Radhoštěm.


160/13 z důvodu odstoupení uchazeče prvního v pořadí na realizaci veřejné zakázky "Rozšíření parkoviště na ulici Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm", kterým byla společnost PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ 25397087 revokuje své usnesení č. 117/9 ze dne 24. března 2015 a schvaluje jako vítězného uchazeče společnost MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 03718816, která se umístila jako druhá v pořadí, a smlouvu o dílo č. 00148/2015/ORM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným uchazečem, společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.


161/13 souhlasí s ukončením smluvního vztahu dle kupní smlouvy č. 187/2014/OR/KUX ze dne 12/1/2015 s dodavatelem technického vybavení v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“, společností MEVA-TEC, s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 62742051 a za tímto účelem schvaluje dohodu o ukončení kupní smlouvy č. 187/2014/OR/KUX uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností MEVA-TEC, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu o ukončení podepsat. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zajistit všechny úkony související se zrušením výše uvedeného smluvního vztahu a zároveň zajistit vyhlášení nové veřejné zakázky na dodavatele technického vybavení v rámci stavby „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm“.


162/13 rozhodla o opakovaném vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele technického zařízení v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.


163/13 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 186/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Odpadové centrum, Rožnov p.R. - stavební část“ se společností Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51, IČ 46578463, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.


164/13 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Silnice III/48611: Rožnov pod Radhoštěm, ul. Palackého, 2. etapa", kterým je společnost COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238 a smlouvu o dílo č. 0132/2015/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem COMMODUM spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.


165/13 jmenuje předsedu a členy odborné komise pro vyhodnocení nejzajímavějších fotografií přihlášených do III. ročníku fotosoutěže „Rožnov objektivem“ ve složení uvedeném v důvodové zprávě


166/13 povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků třetí třídy Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 do počtu 34 žáků s účinností od 1.9.2015, dle důvodové zprávy a její přílohy.


167/13 schvaluje doplatek ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy ve výši uvedené v příloze č. 1.


168/13 schvaluje změnu organizační struktury odboru rozvoje Městského úřadu v  Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 160,5 s účinností od 1. 6. 2015, dle důvodové zprávy.


169/13 pověřuje vedením kroniky města Rožnov pod Radhoštěm paní P.H., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.


170/13 pověřuje sociální odbor Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm k vydávání závazných stanovisek ve věci žádosti o doplatek na bydlení podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.


171/13 pověřuje starostu města Ing. Radima Holiše a místostarostu Ing. Jana Kučeru jednat s městy Valašské Meziříčí, Vsetín a Nový Jičín o možnostech a podmínkách odkupu jejich podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO: 25844334. Na příštím jednání rady města předloží informaci o předložených nabídkách jednotlivých měst a případný návrh usnesení o doporučení či nedoporučení schválení odkupu těchto podílů zastupitelstvu města.


172/13 po projednání ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vyzvat pana J.V., Rožnov pod Radhoštěm k náhradě škody způsobené pozdním podáním žaloby na paní M.CH.,Rožnov pod Radhoštěm, paní M.P. Rožnov pod Radhoštěm a pana I.Š a paní I.Š., Rožnov pod Radhoštěm. 

 


Ing. Radim Holiš      Mgr. Kristýna Kosová

starosta    místostarostka


Vytvořeno 12.5.2015 10:21:35 - aktualizováno 27.5.2015 10:55:15 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load