Usnesení z 14. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 14. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 22. května 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

173/14 schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0676/2015/KH ve výši 890 000,-Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČ 708 91 320, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

174/14 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,
schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku
jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení).
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

175/14
schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zajištění zadavatelské činnosti“ na zakázku „Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je PPE.CZ s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 3113/128, PSČ 70200, IČ 25863568 a příkazní smlouvu č. 160/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem PPE.CZ s. r. o., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

176/14 projednala žádost pana L.K. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 30/9/2014, č.j. 36009/2014 a doporučuje zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení č. 17 ze dne 30/9/2014 a schválit dohodu o vypořádání č. 159/2015/OSM s panem L.K., paní M.K. a panem T.K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

177/14 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.N. Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 5. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat

178/14 schvaluje nájem sklepního boxu č. 22 o výměře 2,12 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní A.V., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu o nájmu podepsat.

179/14 schvaluje dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB ze dne 14.12.2005 se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027, spočívající ve zvýšení nájemného z 4.300.000 Kč za rok 2014 na 4.500.000 Kč pro rok 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dodatek č. 10 podepsat.

180/14 projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, se sídlem Tylovice 2037, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 63701634 ze dne 27. 04. 2015, č.j. 15872/2015 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 22. 08. 2015 v souvislosti s pořádáním „Soutěže v požárním sportu o pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli

181/14 projednala a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10056251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“, se Státním fondem Životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

182/14 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm – 1. část“ se sdružením „REPONT & SATES – Ul. Palackého, Rožnov“, se sídlem Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO vedoucího účastníka sdružení 26863057, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

183/14 rozhodla o zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031, 1,031 – 1,321“, a to z důvodu hodného zvláštního zřetele popsaného v důvodové zprávě (nepřiznání dotace), který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení a pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

184/14 schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Kristýny Kosové, místostarostky, do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 11.6.2015, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

185/14
schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Radima Holiše, starosty, do města Śrem (Polsko) ve dnech 5.- 7.6.2015, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

186/14 1) schvaluje Komisionářskou smlouvu č. 0149/2015/OSK s Karlem Petruželou, se sídlem Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41086911 dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 3 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat,
2) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu movité věci dle důvodové zprávy a její přílohy č. 4,
3) pověřuje Tomáše Grosse, Janu Bajanovou, Veroniku Janoškovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm, zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, aby za město Rožnov pod Radhoštěm smlouvy o nájmu movité věci s jednotlivými nájemci, ve znění schváleného vzoru, podepisovali,
4) schvaluje Provozní řád pro půjčování jízdních kol dle důvodové zprávy a její přílohy č. 5, a ukládá starostovi města Rožnov pod Radhoštěm podepsat úplné znění tohoto provozního řádu a Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm.

187/14 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, tělovýchovy, mládeže a cestovního ruchu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 161,5 s účinností od 1. 6. 2015, dle důvodové zprávy.

188/14 jmenuje další členy Komise strategického plánování ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

189/14 schvaluje vnitřní předpis č. 1/2015 „Směrnice upravující převzetí, evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

190/14 projednala možnost pořizování audiovizuálních záznamů ze zastupitelstva města dle důvodové zprávy a souhlasí s online přenosem zasedání zastupitelstva města prostřednictvím webových stránek města a prostřednictvím vysílání v regionální televizi a s pořizováním audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách města a v regionálním televizním vysílání. Rada města pověřuje Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit všechny úkony nutné k realizaci online přenosu a k pořízení audiovizuálních záznamů a jejich zveřejnění.

191/14 ukládá úkol odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit dohodu o vypořádání za strpění a užívání dešťové kanalizace v pozemcích p.č. 732/1, 732/2 a 732/4 v k.ú. Tylovice s panem J.K, paní L.K, tak aby tato dohoda byla podepsána oběma smluvními stranami do konce roku 2015.

192/14 ukládá úkol Odboru rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zpracovat odborné posouzení využitelnosti pozemků 127/6, 125/3, 128/2, 129/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vybudování noclehárny a denního centra pro osoby bez přístřeší s kapacitou 16 osob. Posouzení se týká vhodnosti pozemku z pohledu územního plánu, stabilitě území a potřebných opatřeních v návaznosti na případné rozlivové plochy Hážovky.


Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 27.5.2015 10:36:03 - aktualizováno 27.5.2015 10:49:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load