Usnesení z 15. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 15. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 05. června 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

193/15 schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2015 s auditorem, Ing. Jiřím Turoňem, se sídlem Palackého 689/2, Havířov-Město, PSČ 736 01, IČ: 47173548, auditorské osvědčení 1907, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

194/15 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 106, č. 202, č. 216, č. 304 a č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 1, č. 10, č. 16, č. 23, č. 42, č. 60 a č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 8 a č. 15 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 17 a č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N51-508, č. B30-514, č. N39-526, č. N42-529, č. N43-530, č. B41-605, č. N76-701, č. N77-702, č. B52-703 a č. N71-718 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů podepsat.

195/15 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 40 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 30. 6. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů podepsat.

196/15 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201, č. 307 a č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 6 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519 a č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2015 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

197/15 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28, č. 31, č. 45 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2015 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 30. 6. 2015. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

198/15 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 107 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

199/15 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

200/15 schvaluje
• dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. B19-520 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. N96, který je skladem v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sklepního boxu č. 21, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
s nájemcem, panem J.N., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto dodatky podepsat.

201/15 schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 1.875,- Kč za paní I.K. a odpis nedobytné pohledávky ve výši 9.770,- Kč za pana M.L. dle důvodové zprávy.

202/15 vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. st. 1801 o výměře 18 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to ve prospěch pana P.V., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

203/15 schvaluje pronájem části pozemků p.č. 2132/4 o výměře 350 m2, p.č. 2125/4 o výměře 42 m2, p.č. 2129/9 o výměře 140 m2 a p.č. 4868 o výměře 63 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za roční nájemné 50 Kč za 1 m2 ve prospěch společnosti PBT Rožnov p. R., s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 47972769 a nájemní smlouvu č. 181/2015/OSM s touto společností dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města nájemní smlouvu podepsat.

204/15 vyhlašuje záměr na bezúplatný převod části pozemku p.č. 1438/18 nově označeného geometrickým plánem č. 5824-7553c/2015 jako pozemek p.č. 1438/23 o výměře 81 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

205/15 schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. 187/2015/OSM se společností ARETE, s.r.o.,IČ 18055346, se sídlem Masarykovo náměstí 130, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a to na dobu určitou, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

206/15 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o výpůjčce č. 173/2015/OSM s vlastníky pozemku p.č.3225/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, paní M.C., Rožnov pod Radhoštěm, panem M.C., Rožnov pod Radhoštěm, a paní R.C., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

207/15 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 158/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm – 1. část“ se sdružením „REPONT & SATES – Ul. Palackého, Rožnov“, se sídlem Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO vedoucího účastníka sdružení 26863057, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

208/15 bere na vědomí informace k žalobě ve věci náhrady škody proti panu J.V., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a po projednání nesouhlasí s rozšířením této žaloby v rozsahu škody způsobené pozdním podáním žaloby na paní M.P., Rožnov pod Radhoštěm a na pana I.Š. a paní I.Š., Rožnov pod Radhoštěm.

209/15 bere na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Ivo Hanáčka, Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu Občanská demokratická strana a konstatuje, že mandát Ing. Ivo Hanáčka zanikl dnem 27.5.2015. Rada města Rožnov pod Radhoštěm osvědčuje, že novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Občanská demokratická strana se dnem 28.5.2015 stal první náhradník této volební strany, pan Alois Vychodil, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města předat panu Aloisi Vychodilovi osvědčení o členství v Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

210/15 jmenuje další členy Komise sociální Bc. Hanu Sulovskou, Valašské Meziříčí a Jarmilu Ovčačíkovou, Loučka-Kunovice. Odvolává z funkce tajemníka komise Ing. Silvii Volnou a jmenuje do funkce tajemníka komise zaměstnankyni Města Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. Hanu Cábovou, Vidče.

211/15 ukládá úkol právnímu odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zpracovat v termínu do 10.8.2015 návrh textu smlouvy o dotování sociálních služeb mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a příjemci podpory v souladu s platnou legislativou týkající se veřejné podpory pro dotování sociálních služeb v rámci podmínek „Programu podpory VI“.

212/15 Rada města vyhlašuje ve dnech 23. a 24. října 2015 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník Všesvatského jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.Ing. Radim Holiš
starosta


Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta


Vytvořeno 10.6.2015 12:57:15 - aktualizováno 10.6.2015 13:27:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load