Usnesení z 16. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 16. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 19. června 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

213/16 schvaluje „dodatek číslo 7“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín, IČ:62182137 a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy,a ukládá starostovi města, aby tento „dodatek číslo 7“ podepsal.

214/16 vyhlašuje záměr na pronájem plynárenského zařízení:
- tlaková úroveň NTL, DN 90 v délce 102,74 m,
- tlaková úroveň STL, DN 50 v délce 13,81 m,
- tlaková úroveň STL, DN 63 v délce 259, 98 m,
- tlaková úroveň STL, DN 110 v délce 160,77 m,
- tlaková úroveň STL, DN 160 v délce 110,11 m,
- 17 ks plynovodních přípojek
v pozemcích st. p. č. 763, p. č. 753, 761, 765/7, 765/8, 765/10, 765/11, 785/33, 786, 785/9 a 785/18 v k.ú. Tylovice, a v pozemcích p. č. 1326/1, 1330/1, 1558, 2367/12, 2367/16, 2367/15, 2367/28, 2367/21, 2367/14, 2367/1, 2366/6, 2367/11, 830/13, 830/5, 830/2, 3600, 824, 3597/1, 782/8, 782/17 782/20 a 782/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je vyznačeno v ortofotech, která jsou přílohou tohoto usnesení, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle důvodové zprávy, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

215/16 schvaluje výpůjčku části pozemků p. č. 371/5 o výměře 0,5 m2 a p.č. 371/6 o výměře 0,5 m2, celkem 1 m2, vše v k. ú. Hážovice, a tomu odpovídající smlouvu o výpůjčce č. 182/2015/OSM s Ing. B.P., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 5 podepsat.

216/16 rozhodla o zrušení úkolu uloženého odboru správy majetku ve spolupráci s odborem rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit v roce 2015 další etapu revitalizace hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, stanoveného usnesením Rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1797/96 ze dne 05.11.2014.

217/16 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava zábradlí na nábřeží Dukelských hrdinů“, kterým je společnost NOVEST, spol. s r.o., U Kantorka 419, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČO 47977817 a smlouvu o dílo č. 152/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem NOVEST, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

218/16 schvaluje:
1) smlouvu o právu provést stavbu (stavební úpravy) č.175/2015/OSM (provedení zateplení, výměny zábradlí, výměny dlažby u vstupů na jižní straně budovy č. p. 1761 a 1762 na pozemku p. č. st. 3189 v a nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1224/4 a p. č. 1279/2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kulturní),
2) smlouvu o právu provést stavbu (stavební úpravy) č. 196/2015/OSM (provedení demontáže stávajícího zateplení, umístění nového zateplení fasády, zateplení zatlení bočních stěn lodžií a zateplení soklu na severní straně budovy č. p. 1755 a 1756 na pozemku p. č. st. 3177/2 v a nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1279/1, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kulturní),
se stavebníkem, Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00053732 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

219/16 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 3731 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 25 m2 vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to ve prospěch pana Ing. P.B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

220/16 schvaluje smlouvu č. 181/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na projekt „Podjezd cyklostezky pod mostem ev.č. 4867-1“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

221/16 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. UZSVM/OVS/605/2015-OVSM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města smlouvu o právu provést stavbu podepsat.

222/16 schvaluje dodatek č. 01 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0281/OKP ze dne 13. 11. 2014, na projekt „Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově p. R.“, s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČO 75084911 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

223/16 bere na vědomí změnu trvání pracovního poměru u ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm z doby určité na dobu neurčitou a ukládá starostovi města pro jednotlivé ředitele a ředitelky podepsat potvrzení o změně trvání pracovního poměru podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto podání.

224/16 schvaluje smlouvu o vykonání auditu projektu zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0019 s auditorem, Ing. Hanou Novotnou, se sídlem Valašské Meziříčí, Podlesí 394, PSČ 757 01, IČ: 65891252, auditorské osvědčení 1682, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

225/16 přijala opatření k nápravě na základě výsledku inspekční zprávy Zlínského inspektorátu České školní inspekce č.j. ČŠIZ-425/15-Z a pověřuje vedoucího odboru školství, mládeže,tělovýchovy a cestovního ruchu realizaci přijatých opatření dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tato přijatá opatření podepsat.

226/16 jmenuje paní Lucii Poledníkovou, Rožnov pod Radhoštěm a pana Davida Žváčka Rožnov pod Radhoštěm členy školské rady ustanovené při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, s účinností ode dne 19.6.2015.

227/16 zřizuje energetickou komisi a jmenuje jejím předsedou Miroslava Macka, Rožnov pod Radhoštěm, místopředsedou Josefa Gábu, Zlín a členy komise Zdeňka Štekla, Rožnov pod Radhoštěm, Pavla Kociána, Rožnov pod Radhoštěm, Radka Fabiána, Valašské Meziříčí, Jiřího Štefla, Hutisko-Solanec, Antonína Peška, Rožnov pod Radhoštěm a Jiřího Sapíka, Rožnov pod Radhoštěm. Tajemníkem komise jmenuje zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm Jaroslava Kubíčka.

228/16 byla seznámena s obsahem námitek ve věci stavebního řízení Penny Market, s.r.o., spisová značka MěÚ/Vyst/12604/2015/Šr/, které směřují ke snížení světleného znečištění a pověřuje místostarostku Mgr. Kristýnu Kosovou jejich podáním v rámci výše uvedeného řízení.


Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 25.6.2015 15:03:50 - aktualizováno 25.6.2015 15:13:50 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load