Usnesení z 17. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U
(usnesení)
z 17. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 3.července 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

229/17 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 2.6.2015 a 24.6.2015 (přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy), a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, v souladu s článkem V. odst. 4 písm. b) zřizovací listiny příspěvkové organizace T klub–kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 44740743, ve znění platném ke dni 30.10.2009, schvaluje, aby příspěvkové organizaci T-klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, bylo předáno k hospodaření vozidlo Škoda Octavia Combi, SPZ 2Z91312, rok výroby 2007, a ukládá městskému úřadu zajistit veškeré úkony nutné k předání tohoto vozidla.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm, v souladu s článkem VI odst. 2 písm. f) zřizovací listiny příspěvkové organizace T klub–kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 44740743, ve znění platném ke dni 30.10.2009, schvaluje, aby příspěvková organizace T-klub-kulturní agentura, příspěvková organizace předala vozidlo Škoda Fabia Hatchback, SPZ 1Z2 7863, rok výroby 2002 k dalšímu využití svému zřizovateli, městu Rožnov pod Radhoštěm, a ukládá městskému úřadu zajistit veškeré úkony nutné k převzetí tohoto vozidla.

230/17 souhlasí s přijetím daru, interaktivní učebnice „Prevence rizikového chování dětí a mládeže“ příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, IČO 60990376, v hodnotě 7 990,-Kč od Nadace GCP se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, IČO 29018200.

231/17 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 1684 na ul. Svazarmovská 1684, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o., Bučiska č.p. 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26867125, a smlouvu o dílo č. 172/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností IZOLTING MORAVIA s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze podepsat.

232/17 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Opěrná zeď na ulici Jarní“, kterým je společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1.máje 230, Třinec – Staré Město 739 61, IČ 29451809 a smlouvu o dílo č. 153/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze podepsat.

233/17 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm, kterým je UNIQUA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá městskému úřadu připravit pojistnou smlouvu s vítězným uchazečem dle důvodové zprávy.

234/17 projednala žádost pana R.V., Rožnov pod Radhoštěm, doručenou dne 23. 06. 2015, č. j. MěÚ-RpR/23333/2015, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 18. 07. 2015 v souvislosti s pořádáním „Amatérského fotbalového turnaje“ ve sportovním areálu ZŠ 5. května na pozemku ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1250/14 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

235/17 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Koryčanské Paseky“, kterým je společnost Film real s.r.o., se sídlem Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČ 26274159, a smlouvu o dílo č. 212/2015/ORM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Film real s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat.

236/17 projednala a posoudila žádost příspěvkové organizace T klub–kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 44740743, podanou v rámci programu č. X Programových zásad schválených Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 30.9.2014 usnesením č. 28/XXIII, a schvaluje žadateli, příspěvkové organizaci T klub–kulturní agentura, příspěvková organizace, poskytnutí programové podpory ve výši 18 105,- Kč účelově určené na zabezpečení akce „Oslavy 70. výročí osvobození města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu zabezpečit veškeré úkony nutné k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace T klub-kulturní agentura, příspěvková organizace.

237/17 revokuje své usnesení č. 226/16 ze dne 19.6.2015, a to v rozsahu, ve kterém jmenovala pana Davida Žváčka, Rožnov pod Radhoštěm, členem školské rady při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace.
jmenuje Mgr. Veroniku Valasovou,Rožnov pod Radhoštěm, členem školské rady ustanovené při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, a to s účinností od 3.7.2015.

238/17 schvaluje smlouvu licenční č. 216/2015/OSK s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze podepsat.

239/17 schvaluje smlouvu licenční a smlouvu o dílo č. 215/2015/OSK s Lukášem Perutkou, Rožnov pod Radhoštěm, Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 65142471, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze podepsat.

240/17 ruší ke dni 3.7.2015 pověření Bc. Kateřiny Pomklové, zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka paní A.Č., a s účinností ode dne 4.7.2015 pověřuje výkonem funkce veřejného opatrovníka paní A.Č., Mgr. Hanu Cábovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

241/17 ruší ke dni 3.7.2015 pověření Bc. Kateřiny Pomklové, zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka pana J.Č., a s účinností ode dne 4.7.2015 pověřuje výkonem funkce veřejného opatrovníka pana J.Č., Mgr. Hanu Cábovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

242/17 odvolává pana Ing. Ivana Tomka z funkce člena bytové komise a novým členem bytové komise jmenuje paní Libuši Tesařovou, Rožnov pod Radhoštěm.

243/17 schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze podepsat.
Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera
místostarosta
Vytvořeno 9.7.2015 9:13:09 - aktualizováno 27.7.2015 14:53:56 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load