Usnesení z 18. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 18. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 20. července 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

244/18 ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Sevastopolská 467, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ 70918643 odvod z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele a to v částce 376.000,- Kč s termínem plnění do 30.9.2015 dle důvodové zprávy.

245/18 schvaluje pojistnou smlouvu č. 2739317143 (0223/2015/OSM) o pojištění majetku a odpovědnosti se společností UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

246/18 schvaluje podání žaloby o zaplacení 19.126,- Kč s příslušenstvím proti panu M.H. bytem , 708 00 Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy.

247/18 schvaluje podání žaloby o zaplacení 1.276,- Kč s příslušenstvím proti paní J.L. bytem , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

248/18 schvaluje podání žaloby o zaplacení 9.159,- Kč s příslušenstvím proti panu L.M. bytem , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

249/18
schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 55 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 1. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

250/18 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 53 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

251/18 bere na vědomí přechod nájmu bytu 1+1 č. 75 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm v souladu s § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a schvaluje smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s paní O.K. Rožnov pod Radhoštěm a to do 31. 5. 2017 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

252/18 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby “Oprava vstupních teras MŠ 1.máje 1153”, kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933, a smlouvu o dílo č. 224/2015/ORM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem RADEKOV spol. s r.o., IČ 41035933, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

253/18 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Komunikace pro pěší Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - Úsek km 0,800 – 1,031; 1,031-1,321. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

254/18 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm – dodávka technického vybavení", kterým je společnost Meva-Ostrava, s.r.o., se sídlem Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 64088707 a kupní smlouvu č. 151/2015/ORM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Meva-Ostrava, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

255/18 ruší zadávací řízení na zhotovitele stavby „Odvodnění objektu ZŠ Videčská - 2.etapa“, a to z důvodu hodného zvláštního zřetele popsaného v důvodové zprávě, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení a pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

256/18 schvaluje smlouvu č. 211/2015/OSK o poskytování služeb inCity a smlouvu o dílo č. 213/2015/OSK – propojení datových zdrojů webu s databází inCity se společností Intelis, s.r.o., třída Národní svobody 209/23, 397 01 Písek – Pražské předměstí, IČ 28080301, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

257/18 schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 6/2008/PO/MAN o poskytování právních služeb ze dne 15.1.2008 uzavřené s advokátem Mgr. Thomasem Mumulosem sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Preslova 361/9, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.


Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 23.7.2015 14:27:08 - aktualizováno 27.7.2015 14:53:10 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load