Usnesení z 19. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 19. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 31. července 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

258/19 bere na vědomí informaci o dopravní obslužnosti autobusové linky Dolní Paseky a doporučuje její zachování s termínem do nejbližší změny jízdního řádu v roce 2016, s tím, že bude co nejdříve jednáno Krajským úřadem Zlínského kraje a Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje za účelem zefektivnění a případné optimalizace místní autobusové dopravy.

259/19 souhlasí s přijetím daru v hodnotě 68.361,- Kč, specifikovaného v důvodové zprávě, organizací Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 64123294 od společnosti Contica STAV s.r.o, IČ 27837971, se sídlem Jablůnka čp. 239, dle důvodové zprávy.

260/19 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, ukládá jednateli této společnosti uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 5.000.000,- Kč na financování investiční akce „Zateplení objektu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm“, a to ve lhůtě do 10.9.2015.

261/19 schvaluje pronájem plynárenského zařízení:
- tlaková úroveň NTL, DN 90 v délce 102,74 m,
- tlaková úroveň STL, DN 50 v délce 13,81 m,
- tlaková úroveň STL, DN 63 v délce 259, 98 m,
- tlaková úroveň STL, DN 110 v délce 160,77 m,
- tlaková úroveň STL, DN 160 v délce 110,11 m,
- 17 ks plynovodních přípojek
v pozemcích st. p. č. 763, p. č. 753, 761, 765/7, 765/8, 765/10, 765/11, 785/33, 786, 785/9 a 785/18 v k.ú. Tylovice, a v pozemcích p. č. 1326/1, 1330/1, 1558, 2367/12, 2367/16, 2367/15, 2367/28, 2367/21, 2367/14, 2367/1, 2366/6, 2367/11, 830/13, 830/5, 830/2, 3600, 824, 3597/1, 782/8, 782/17 782/20 a 782/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je vyznačeno v ortofotech, která jsou přílohou tohoto usnesení, a tomu odpovídající Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat.

262/19 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Pasportizace splaškové kanalizace v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303, a smlouvu o dílo č. 221/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

263/19 schvaluje „Pravidla pro využívání opuštěných hrobových míst na veřejném pohřebišti Rožnov pod Radhoštěm - ul. 5. května (starý hřbitov)“, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá městskému úřadu zajistit jejich zveřejnění na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

264/19 schvaluje „Provozní řád útulku pro psy města Rožnov pod Radhoštěm“ a „Prohlášení o podmínkách venčení psů z Útulku pro psy“ ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit tyto dokumenty na webových stránkách města a v útulku pro psy.

265/19 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném nadlimitním řízení podle režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele služby: „Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
• schvaluje úplnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, • schvaluje odůvodnění veřejné zakázky,
• jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky (zadávací dokumentace, jmenovací dekret členů hodnotící komise a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

266/19 schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

267/19 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (stavební úpravy) č. 232/2015/OSM (provedení demontáže stávajícího zateplení, uložení zemních pásků a umístění nového zateplení fasády budovy č. p. 1787 na pozemku p. č. st. 3573/1 v a nad pozemkem p. č. 3603/8 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Moravská, ul. Svazarmovská), se stavebníkem, KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

268/19 vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p.č. 3628/1 o výměře 171 m2 nově označené jako p.č. 3628/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1930/1 o výměře 275 m2 nově označenou jako p.č. 1930/33 a část pozemku p.č. 1930/1 o výměře 44 m2 nově označenou jako p.č. 1930/34 ve vlastnictví paní S.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše odměřeno geometrickým plánem č. 5791-8461/2014 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

269/19 schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.7.1998, upřesňující rozsah a vymezení věcného břemene na pozemku p.č. 3731 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, mezi povinným z věcného břemene městem Rožnov pod Radhoštěm a oprávněnými z věcného břemene manžely J., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
2) pronájem části pozemku p.č. 3731 o výměře 25 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za roční nájemné 50 Kč za 1 m2 nájemci panu P.B., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a tomu odpovídající nájemní smlouvu č. 234/2015/OSM s tímto nájemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dodatek č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.7.1998 a nájemní smlouvu podepsat, přičemž nájemní smlouva bude podepsána až po podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.7.1998.

270/19 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby Odvodnění objektu ZŠ Videčská - 2.etapa, kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče, IČ 28659261, a smlouvu o dílo č. 233/2015/ORM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem KÁMENBAU s.r.o., IČ 28659261, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá finančnímu odboru zařadit do rozpočtu města na rok 2016 finanční krytí veřejné zakázky Odvodnění objektu ZŠ Videčská - 2.etapa ve výši 460 tis. Kč.

271/19 schvaluje smlouvu o nájmu části nemovitých věcí, které byly svěřeny k hospodaření Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 45211761 s nájemcem Základní školou Sedmikráska, o.p.s., Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 a uděluje souhlas Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 45211761 k uzavření této smlouvy o nájmu části nemovitých věcí, které ji byly svěřeny k hospodaření s nájemcem Základní školou Sedmikráska, o.p.s., Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

272/19 schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Ing. Radima Holiše a místostarosty města Ing. Jana Kučery, MSc. do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 19.-20.8.2015, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

273/19 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, tělovýchovy, mládeže a cestovního ruchu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 3,5 úvazku, tj. na 158 s účinností od 1.8.2015, dle důvodové zprávy.

274/19 schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VF-96/2015 mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

275/19 schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozvoj GIS pro město Rožnov pod Radhoštěm, včetně technické podpory (na dobu neurčitou)“ jednomu uchazeči, a to společnosti GEOVAP, spol. s r. o. se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, PSČ 530 03, IČ 15049248, dle důvodové zprávy.

276/19 schvaluje nařízení č. 2/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit jeho řádné vyhlášení.

277/19 ukládá úkol tajemníkovi Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm úkol navrhnout systémová a procesní opatření, která zefektivní chod Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a sníží vnitřní či vnější administrativní zátěž úřadu.

278/19 ukládá úkol Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejňování dokumentů vydávaných městem a městským úřadem ve strojově čitelné podobě.Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 5.8.2015 11:00:36 - aktualizováno 5.8.2015 11:13:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load