Usnesení z 20. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 20. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 28. srpna 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

279/20 schvaluje dodatek č. 1 (0094/2015/MIS/1) ke smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MRPR se společností GORDIC spol. s r. o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01, IČ 47903783 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

280/20 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku sběrného dvoru (včetně jeho zařízení) o výměře 3090 m2 umístěného na pozemcích p. č. 3756/15, 3761/10, 3762 a 6304, vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm (přesné umístění je vyznačeno v katastrálním situačním výkrese, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu neurčitou ve prospěch vítěze veřejné zakázky „Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek je 515570. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

281/20 schvaluje podání žaloby o zaplacení částky 2.588,-Kč a částky 1440,-Kč s příslušenstvím proti panu R.K. a paní J.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

282/20 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Pasport zeleně na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno, IČO 46344535, a smlouvu o dílo č. 238/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., IČO 46344535, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

283/20 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu na ulici Jarní“, kterým je společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 739 61 Třinec – Staré Město, 1. máje 230, IČO 29451809 a smlouvu o dílo č. 237/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností STAVBY A STATIKA spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva města (15/9/2015) návrh rozpočtového opatření, který bude zahrnovat finanční částku nutnou k realizaci této veřejné zakázky. Po schválení tohoto rozpočtového opatření zastupitelstvem města ukládá rada města starostovi tuto smlouvu podepsat.

284/20 schvaluje doplnění „Provozního řádu útulku pro psy města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit doplněný „Provozní řád útulku pro psy města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy na webových stránkách města a v útulku pro psy.

285/20 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku p. č. 1707/7 o výměře 516 m2 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm včetně jeho součástí a příslušenství (přesné umístění je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu určitou do 31.12.2020. Účelem využití pozemku je provozování sportoviště pro skateboardisty. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

286/20 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku (přesné umístění je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.03.2016 na základě žádosti společnosti .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

287/20 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem J.H. do 29. 2. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

288/20 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem J.Z. do 30. 11. 2015 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 8. 2015. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

289/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 7, č. 24 a č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N41-528, č. B35-617 a č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

290/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 108 a č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 4, č. 37 a č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B14-515, č. B44-612, č. B37-619, č. B56-710 a č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

291/20 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 107 a č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N49-507 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

292/20 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smluv o nájmu bytů č. 28, č. 31, č. 45, č. 61 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2015 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 30. 9. 2015. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

293/20 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a nájem bytu 1+1 č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

294/20 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

295/20 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s paní L.N. a panem J.N. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

296/20 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (stavební úpravy) č. 254/2015/OSM (provedení zastřešení schodiště budovy č. p. 1552 na pozemku p. č. st. 2273 nad pozemkem p. č. 2372/7 ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května), se stavebníkem, Společenství vlastníků, 5. května 1552, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25905953 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

297/20 schvaluje pronájem pozemku p.č. st. 1801 o výměře 18 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za roční nájemné 50,- Kč za 1 m2 ve prospěch pana P.V., trvalým bytem Rožnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající nájemní smlouvu č. 244/2015/OSM dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města nájemní smlouvu podepsat.

298/20 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, č. sml. 15_SOBS02_4121111965 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města předloženou smlouvu s touto společností podepsat.

299/20 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148/2015/ORM na realizaci stavby „Rozšíření parkoviště na ul. Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 03718816, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

300/20 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Veřejné osvětlení ulice 1. Máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm“ a „Doplnění veřejného osvětlení ulice Tkalcovská, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost D.I.P.-ELSTAV, spol. s r.o. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29387400 a smlouvu o dílo č. 206/2015/ORM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem D.I.P.-ELSTAV, spol. s r.o. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29387400, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

301/20 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 186/2014/OR/DIL na realizaci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm - stavební část“ se společností Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51, IČ 46578463, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

302/20 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 233/2015/ORM na realizaci stavby „ODVODNĚNÍ OBJEKTU ZŠ VIDEČSKÁ - 2. ETAPA“ se společností KÁMENBAU s.r.o., Vidče 581, PSČ 756 53, IČ 28659261, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

303/20 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 240/2015/OSK ve výši 12.000,- Kč mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (IČ 29319676) na Technický jarmark, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 30.9.2015.

304/20 schvaluje přidělení programové podpory č. X Charitě Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, ve výši 20.000,- Kč účelově určené na financování kampaně „Senior a hendikep – no a co?“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedenou Charitou Valašské Meziříčí dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a ukládá starostovi města programovou smlouvu s Charitou Valašské Meziříčí podepsat v termínu do 30.9.2015.

305/20 schvaluje přidělení programové podpory č. X pobočnému spolku Občanská poradna Pod křídly, Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 03225828, ve výši 13.000,- Kč účelově určené na financování provozu sociálních služeb – odborného sociálního poradenství dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedeným pobočným spolkem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a ukládá starostovi města tuto programovou smlouvu podepsat v termínu do 30. 9. 2015

306/20 schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vydávání a distribuce KAM, měsíčník na podporu kultury a sportu v roce 2015“ jednomu uchazeči, a to společnosti Rožnovská tiskárna s.r.o., Dolní Paseky 1618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29368910, dle důvodové zprávy.

307/20 jmenuje novými členy komise cestovního ruchu paní Danu Janíčkovou a pana Radka Žílu.

308/20 jmenuje novými členy komise kulturní pana Bc. Petra Hofmana, a pana PhDr. Radka Hasalíka.

309/20 schvaluje odpověď starosty města na dopis společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 268 21 532 ze dne 29/5/2015 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města odpověď podepsat a zaslat k rukám jednatele společnosti.

310/20 schvaluje výpověď smlouvy o provozování, údržbě a servisu TKR Vigantice č. 21/2004 ze dne 20/10/2004 a jejích dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271, obcí Vigantice, 756 61 Vigantice 203, IČO 00304441 a společností 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45195579, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města výpověď ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat. Rada města dále rozhodla, že k 31.12.2018 bude ukončeno šíření televizní analogové nabídky v systému TKR Město Rožnov pod Radhoštěm.Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 1.9.2015 14:57:01 - aktualizováno 1.9.2015 15:04:47 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load