Usnesení z 22. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 22. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 11. září 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

312/22 doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 1250/1, k.ú. a obec Rožnov pod Radhoštěm, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 2650 m2, funkčně související a tvořící areál (zahradu) školského zařízení Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem), z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Uvedená část pozemku je využívána pro činnost ve veřejném zájmu (výchova a vzdělávání dětí), která bude na tomto pozemku zachována i po dobu trvání omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci. Rada města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k projednání této žádosti na jednání zastupitelstva města dne 15/9/2015.

313/22 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 148/2015/ORM na realizaci stavby „Rozšíření parkoviště na ul. Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“ se společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 03718816, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá městskému úřadu připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva města (15/9/2015) návrh rozpočtového opatření, který bude zahrnovat finanční částku nutnou k realizaci tohoto dodatku. Po schválení tohoto rozpočtového opatření zastupitelstvem města ukládá rada města starostovi tento dodatek podepsat.

314/22 na základě podkladů uvedených v Protokole o jednání hodnotící komise ze dne 8/9/2015 v rámci veřejné zakázky "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321" a "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031" rozhodla v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o vyloučení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 6 - Stavební mechanizace – Servis, s.r.o., IČO 023 60 641, Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí a o vyloučení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 10 - Cobbler s.r.o., IČO 465 78 463, č.p. 633, 756 51 Zašová, a to z důvodu neprokázání splnění kvalifikace. Dále rada města rozhodla v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o vyloučení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 4 - NOSTA, s.r.o., IČO 476 71 416, Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, a to z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321" a "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031" a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, přičemž podle výše nabídkové ceny stanovila rovněž pořadí ostatních nabídek uchazečů, a to takto:
• První uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 9, COMMODUM, spol. s r.o., IČO 465 77 238, č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, s nabídkovou cenou 7 069 090,67 Kč bez DPH.
• Druhý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 8, REPONT s.r.o., IČO 268 63 057, Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131, s nabídkovou cenou 8 758 544,53 Kč bez DPH.
• Třetí uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 5, SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 480 35 599, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, 37004, s nabídkovou cenou 8 892 380,00 Kč bez DPH.
• Čtvrtý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 1, STRABAG a.s., IČO 608 38 744, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, s nabídkovou cenou 9 392 674,00 Kč bez DPH.
• Pátý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 3, SATES MORAVA spol. s r.o., IČO 607 75 530, Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, s nabídkovou cenou 9 929 128,20 Kč bez DPH.
• Šestý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 2, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 253 17 628, Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 60200, s nabídkovou cenou 10 240 268,33 Kč bez DPH.
• Sedmý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 7, Alpine Bau CZ a.s., IČO 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, s nabídkovou cenou 11 235 448,00 Kč bez DPH.
Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem, dle důvodové zprávy a jejích příloh, podepsat.

315/22 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na realizaci služby: „Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení).
Rada města ukládá městskému úřadu zařadit do rozpočtu města 2016 položku „Vypracování lesních hospodářských osnov“ s předpokládanou finanční částkou nutnou k realizaci veřejné zakázky a vedoucí odboru životního prostředí zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

316/22 odvolává paní Bc. Hanu Sulovskou z funkce člena sociální komise a novým členem sociální komise jmenuje Ing. Jiřího Růžičku, nar. 27.8.1977, bytem Kobzáňova 1630, Vsetín

317/22 ukládá vedoucímu odboru rozvoje úkol připravit návrh soutěžních podmínek pro vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže na projekt „Revitalizace centra města“, připravit projektovou dokumentaci dopravního řešení na zjednosměrnění ulice Bayerova a po projednání ve stavební komisí, připravit studii na vybudování „Denního centra a noclehárny pro osoby bez přístřeší“ v lokalitě ul. Letenská.
Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 15.9.2015 12:04:00 - aktualizováno 15.9.2015 12:10:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load