Usnesení z 23. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 23. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 25. září 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

318/23 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Stavební úprava a rozšíření místní komunikace Horní Dráhy“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 757 01, IČ 26814463, a smlouvu o dílo č. 273/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

319/23 schvaluje podání žaloby o zaplacení částky 14.751 Kč s příslušenstvím a částky 1.280 Kč proti paní I.M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

320/23 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč a nájemní smlouvu č. 267/2015/OSM se společností .A.S.A., spol. s r.o.,Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.03.2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

321/23 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218, a smlouvu o dílo č. 278/2015/OSM na výše uvedenou zakázku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku zařadit výdaj vyplývající z této smlouvy pro rok 2016 do rozpočtu města na rok 2016.

322/23 schvaluje smlouvu o výpůjčce č.263/2015/OSM pozemku p. č. 1707/7 o výměře 516 m2 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, včetně jeho součástí a příslušenství, a 5 ks mobilních streetových betonových překážek pro skatepark umístěných na tomto pozemku se spolkem Extreme Wheels Rožnov, z.s., se sídlem Horská 1735, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 04244168 na dobu určitou do 31.12.2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

323/23 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 40 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení), a to na základě žádosti paní K.M., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou (po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B40-604 v domě č.p. 2330 na ulici Lesní, Rožnov pod Radhoštěm uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelkou), dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

324/23 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 1565/3 a p.č. 1565/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou do 31.12.2020 na základě žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U skansenu, Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Meziříčská 1660, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 71159177, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

325/23 1) schvaluje vzorový text smlouvy č. 0283/2015/ORM o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci projektu „Čistá řeka Bečva, II. část“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
2) svěřuje odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci projektu „Čistá řeka Bečva, II. část“ včetně jeho výše jednotlivým žadatelům dle pravidel schválených na VI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne 23/6/2015 usnesením č. 23,
3) pověřuje vedoucího odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem smluv o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci projektu „Čistá řeka Bečva, II. část“ vypracovanými dle schváleného vzoru s jednotlivými žadateli,
4) ukládá vedoucímu odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm informovat průběžně Radu města Rožnov pod Radhoštěm o finančních příspěvcích poskytovaných jednotlivým žadatelům.

326/23 schvaluje změnu platového výměru ředitelce Základní školy Pod Skalkou p. R., příspěvková organizace - Mgr. Kristině Kubečkové dle důvodové zprávy.

327/23 schvaluje přidělení programové podpory č. X spolku Svaťa Božák ultracycling, Tylovice 2729, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22852999, ve výši 6.000 Kč účelově určené na financování účasti na mezinárodním cyklistickém ultramaratonu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedeným spolkem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a starostovi města podepsat programovou smlouvu s tímto spolkem v termínu do 30.10.2015.

328/23 neschvaluje žádost o dotaci pana D.B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na pokrytí nákladů v rámci studia na Jagellonské univerzitě v Krakově v Polsku dle důvodové zprávy a jejích příloh.

329/23 schvaluje přidělení programové podpory č. X panu Michalu Nejezchlebovi, se sídlem 756 53, Vidče 233, IČO 87266164, ve výši 16.000 Kč účelově určené na uspořádání Dne architektury 2015 v Rožnově pod Radhoštěm konaném 3.10.2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s Michalem Nejezchlebem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a starostovi města připravenou programovou smlouvu podepsat v termínu do 30.10.2015.

330/23 schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka komponentů a provedení instalačních prací pro rozšíření a opravy městského kamerového systému“ jednomu uchazeči, a to společnosti 4M ROŽNOV spol. s r. o. se sídlem Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČO 45195579, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

331/23 zřizuje komisi „Rada seniorů“ a jmenuje jejím předsedou Ing. Jána Tomčíka, Rožnov p.R. a členy komise: Michala Čížka, Rožnov p.R., Marii Eliášovou, Rožnov p. R., Helenu Fiuráškovou, Rožnov p.R., Ing. Rudolfa Konečného, Rožnov p.R., Anneliese Přikrylovou, Rožnov p.R., Sylvu Mikulenkovou, Rožnov p.R., Aloise Krupu, Rožnov p.R., Jarmilu Mikuláškovou, , Rožnov p.R.
Tajemníkem komise jmenuje zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Hanu Cábovou.
Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 5.10.2015 15:11:02 - aktualizováno 10.12.2015 11:48:19 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load