Usnesení z 24. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 24. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 9. října 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

332/24 rozhodla, dle důvodové zprávy a jejích příloh, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm" a o uzavření smlouvy o provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, přičemž podle výše nabídkové ceny stanovila rovněž pořadí prvních třech nabídek uchazečů, a to takto:
• První uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 4, Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, Rožnov p. R., IČ 62313932, s nabídkovou cenou 89.000 Kč bez DPH.
• Druhý uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 3, A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712, s nabídkovou cenou 102.000 Kč bez DPH.
• Třetí uchazeč v pořadí, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 2, Technické služby města Příbor, Štramberská 483, 742 58 Příbor, IČ 00143651, s nabídkovou cenou 115.000 Kč bez DPH.
Rada města ukládá starostovi města podepsat smlouvu s uchazečem, který se umístil první v pořadí.
V případě, že uchazeč první v pořadí neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy v zákonné lhůtě, ukládá rada města starostovi města podepsat smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí a pokud ani ten neposkytne řádnou součinnosti potřebnou k uzavření smlouvy v zákonné lhůtě, ukládá rada města starostovi podepsat smlouvu s uchazečem, který se umístil třetí v pořadí.

333/24 schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300.000 Kč určenou na akci „Oprava mostu Hradisko“ se Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat.

334/24 schvaluje nájem bytů 1+1 č. 35 a č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

335/24 schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 36 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemkyní paní D.B., bytem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

336/24 schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 46 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci paní M.H. a panem G.H., oba bytem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

337/24 schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1747/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to na základě žádosti manželů V., oba trvalým pobytem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Cena bude stanovena dle aktuálně zpracovaného znaleckého posudku. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

338/24 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 447 407 43 ze dne 1. 10. 2015, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 23. 10 a 24. 10. 2015 v souvislosti s pořádáním Všesvatského jarmarku v lokalitě Masarykovo náměstí na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 3564/2, p. č. 3564/16, p. č. 3564/22 a p. č. 3564/23 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

339/24 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 447 407 43 ze dne 8. 10. 2015, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 21. 10. 2015 v souvislosti s pořádáním koncertu skupiny PLEASE THE TREES – štace na valníku, na pozemku ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

340/24 schvaluje přidělení programové podpory č. X spolku Wallachia, Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 706 41 846, ve výši 15.000,- Kč účelově určené na financování Soundrack k nízkorozpočtovému celovečernímu filmu „DĚDA“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedeným spolkem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a starostovi města podepsat programovou smlouvu s tímto spolkem v termínu do 30. 10. 2015.

341/24 bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na pronájem ledové plochy, dopravy a pořízení 2 ks hokejových branek spolku Hockey club Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, zimní stadion Bučiska, IČ: 48773026 ze dne 25.9.2015 uvedenou v příloze důvodové zprávy. Rada města zařadí tuto žádost k projednání na příští jednání zastupitelstva města.

342/24 schvaluje uzavření smlouvy o dílo (Rozvoj GIS) č. 294/2015/MIS se společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, PSČ 530 03, IČ 15049248 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.Ing. Radim Holiš
starosta města

Ing. Jan Kučera
místostarosta města
Vytvořeno 27.10.2015 12:01:58 - aktualizováno 27.10.2015 12:07:19 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load