Usnesení z 25. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 25. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 23. října 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

343/25 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/1850/2015/KH ve výši 106.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01, Zlín, IČO 70891320 (poskytovatel dotace), ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

344/25 schvaluje zvýšení limitu o 3.000 Kč pro odpis pohledávek v případě povolení oddlužení nebo prohlášení konkursu na majetek dlužníka dle důvodové zprávy.

345/25 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 237/2015/OSM/DIL na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu na ulici Jarní“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (objednatel) a společností STAVBY A STATIKA spol. s r. o., se sídlem 739 61 Třinec – Staré Město, 1. máje 230, IČO 29451809 (zhotovitel) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

346/25 schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2015/2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.

347/25 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, č. 299/2015/OSM, na realizaci uložení splaškových kanalizací v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm:
a) p. č. 2111/5, p. č. 2291/1, p. č. 2300/11, p. č. 2427/4, p. č. 2568/2, p. č. 2664/12, p. č. 2799/2 a p. č. 3702/1 v rámci provedení stavby Čistá řeka Bečva II, Část C - Oblast Valašské Meziříčí, Oblast Zubří - Rožnov p/R, projekt č. 39.5. – Splašková kanalizace Dolní Paseky a
b) p. č. 3630/5 v rámci provedení stavby Čistá řeka Bečva II, Část C - Oblast Valašské Meziříčí, Oblast Zubří - Rožnov p/R, projekt č. 39.3. – Splašková kanalizace Sladské,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníkem Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ 70238880, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

348/25 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- splaškové kanalizace v délce 278,7 m,
- dešťové kanalizace v délce 278,7 m a
- veřejné účelové komunikace v délce 135 m a o ploše 741 m2,
a bezúplatný převod pozemků p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č. 2277/35 a p.č. 2277/38, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod uvedenou veřejnou účelovou komunikací, do vlastnictví města od individuálních vlastníků, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s individuálními vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

349/25 ruší v rámci veřejné zakázky "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321" a "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031“ část svého rozhodnutí (číslo usnesení 314/22 ze dne 11. 9. 2015), a to v rozsahu týkajícího se výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, tj. s uchazečem COMMODUM, spol. s r.o., IČO 465 77 238, č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, včetně stanovení pořadí ostatních uchazečů podle výše nabídkové ceny, a vylučuje v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče COMMODUM, spol. s r.o., IČO 465 77 238, č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, a to z důvodu nesplnění povinnosti uvedené v § 58 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321" a "Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031“ o výběru nejvhodnější nabídky a (po uplynutí zákonné lhůty) o uzavření smlouvy o dílo č. 106/2015/ORM s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, přičemž podle výše nabídkové ceny stanovila rovněž pořadí ostatních nabídek uchazečů, a to takto:
První v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 8:
REPONT s.r.o., IČO 268 63 057, Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131. Nabídková cena uchazeče je 8.758.544,53 Kč bez DPH

Druhý v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 5:
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 480 35 599, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, 37004. Nabídková cena uchazeče je 8.892.380,00 Kč bez DPH

Třetí v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 1:
STRABAG a.s., IČO 608 38 744, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000. Nabídková cena uchazeče je 9.392.674,00 Kč bez DPH.

Čtvrtý v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 3:
SATES MORAVA spol. s r.o., IČO 607 75 530, Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí. Nabídková cena uchazeče je 9.929.128,20 Kč bez DPH.

Pátý v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 2:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 253 17 628, Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 60200. Nabídková cena uchazeče je 10.240.268,33 Kč bez DPH.

Šestý v pořadí – uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 7:
Alpine Bau CZ a.s., IČO 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí. Nabídková cena uchazeče je 11.235.448,00 Kč bez DPH. Schválená smlouva č. 106/2015/ORM je součástí tohoto usnesení.

350/25 schvaluje přidělení programové podpory č. X pobočnému spolku Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem 1. máje 1155, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 65469658, ve výši 4.000 Kč účelově určené na úhradu nákladů na léčení varoázy a moru včelího plodu v roce 2015. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedeným pobočným spolkem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21. 4. 2015 a starostovi města podepsat programovou smlouvu s tímto pobočným spolkem v termínu do 30. 11. 2015.

351/25 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361, schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města předložit tyto změny ke schválení zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města předložené změny schválit. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

352/25 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti panem Stanislavem Zlámalem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

353/25 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města předložit tyto změny ke schválení zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města předložené změny schválit. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

354/25 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

355/25 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města předložit tyto změny ke schválení zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města předložené změny schválit. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

356/25 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a jednatelem společnosti panem Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

357/25 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, odvolává ke dni 6. 11. 2015 členy dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.:
Ing. JAROSLAVA JURKA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
JOSEFA DOBEŠE, trvalým pobytem 756 52 Střítež nad Bečvou a
MILANA JANÍKA, trvale bytem 756 06 Velké Karlovice.Ing. Radim Holiš
starosta města

Ing. Jan Kučera
místostarosta města
Vytvořeno 30.10.2015 8:56:05 - aktualizováno 30.10.2015 9:03:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load