Usnesení z 26. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 26. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 6. listopadu 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

358/26 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 20.10.2015, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

359/26 schvaluje smlouvu č. 315/2015/OSM o připojení k lokální distribuční soustavě a smlouvu č. 316/2015/OSM o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítí nízkého napětí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, a. s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 15503461, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

360/26 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 5. 2016, a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

361/26 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

362/26 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s panem J.Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

363/26 schvaluje nájem sklepního boxu č. 40 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní K.M., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

364/26 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 55 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem V.J., Rožnov pod Radhoštěm a bytu č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s panem F.J.a paní J.J., oba bytem, Rožnov pod Radhoštěm. V obou případech k 30. 11. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.

365/26 schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm paní M.K. , Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto výpověď podepsat.

366/26 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu (stavební úpravy) ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
1) Společenství vlastníků 992 v Rožnově p. R., 1. máje 992, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25893581 (provedení zateplení obvodových stěn a výměna okapového chodníku budovy č. p. 992 na pozemku p. č. st. 1121, nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnova p. R. p. č. 1068/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 1. máje), smlouva č. 311/2015/OSM.
2) Společenství vlastníků domu č. 1558, 5. května 1558, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25885316 (provedení zastřešení schodiště budovy č. p. 1558 na pozemku p. č. st. 3371, nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnova p. R., p. č. 1258/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května), smlouva č. 312/2015/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

367/26 schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm sloužících lesnímu provozu v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice, Tylovice, Dolní Bečva, Hutisko, Valašská Bystřice a Vigantice dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

368/26 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 27 ks počítačových sestav“, kterým je Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty, IČO 44611404 a uzavření kupní smlouvy č. 0300/2015/OMIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Josefem Pelantem, dle důvodové zprávy a její přílohy.

369/26 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026", kterým je Ing. Vítězslav Křivka, se sídlem Topolky 2440/26, 616 00, Brno - Žabovřesky, IČ 88562778 a uzavření smlouvy o dílo č. 274/2015/ŽP na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Vítězslavem Křivkou, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

370/26 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, volí s účinností od 7. 11. 2015, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.:
Ing. JAROSLAV JUREK,, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
JOSEF DOBEŠ, 756 52 Střítež nad Bečvou a
Ing. MARTIN KONUPKA, 756 51 Zašová.


Ing. Radim Holiš
starosta města


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka města
Vytvořeno 12.11.2015 8:52:37 - aktualizováno 12.11.2015 9:00:06 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load