Usnesení z 27. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 27. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 20. listopadu 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

371/27 schvaluje vzorovou smlouvu č. 295/2015/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Rada města pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.

372/27 schvaluje vyřazení nenalezeného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

373/27 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku na dobu určitou do 31. 3. 2016 místností č. 33, č. 35 a č. 43 o celkové výměře 44 m2 , včetně kuchyňky, sociálního zařízení a části chodby, umístěných ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1027 na ulici Čechova, Rožnov pod Radhoštěm, která je součástí pozemku p. č. st. 1230/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (viz situační snímek, který je přílohou tohoto usnesení), a včetně přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy k vypůjčovaným místnostem. Uvedené prostory budou vypůjčeny pro účely poskytování sociální pomoci třetím subjektem osobám bez přístřeší formou zajištění nočního pobytu v uvedených prostorách v období nepříznivých klimatických podmínek. Rada města ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

374/27 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s panem R.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 30. 11. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

375/27 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 447 407 43 ze dne 4. 11. 2015, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 27. 11. 2015 v souvislosti s pořádáním akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ v lokalitě Masarykovo náměstí na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 3564/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

376/27 schvaluje nové znění „Metodiky stanovení výše úhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) a práva stavby na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zveřejnit tuto metodiku na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválená metodika je součástí tohoto usnesení.

377/27 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu (stavební úpravy) ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
1) Společenství vlastníků 1553 v Rožnově p. R., 5. května 1553, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25902709 (provedení zateplení obvodových konstrukcí a vstupního zádveří, zasklení lodžií budovy č. p. 1553 na pozemku p. č. st. 3372 a vybudování zpevněné plochy na a nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm č. 2372/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května), smlouva č. 319/2015/OSM.
2) Společenství vlastníků 1554 v Rožnově p. R., 5. května 1554, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25903233 (provedení zateplení obvodových konstrukcí a vstupního zádveří, zasklení lodžií budovy č. p. 1554 na pozemku p. č. st. 3373/2 a vybudování zpevněné plochy na a nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 2372/2, p. č. 2372/5, p. č. 2372/7 a p. č. 2375/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května), smlouva č. 320/2015/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

378/27 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (zadávací podmínky, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

379/27 bere na vědomí opatření přijatá ředitelkou Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 64123294 k nápravě na základě výsledku inspekční zprávy Zlínského inspektorátu České školní inspekce č. j. ČŠIZ-863/15-Z dle důvodové zprávy.

380/27 schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 324/2015/OSK ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na poskytnutí licence k autorským dílům, která byla vytvořena v rámci realizace grantového projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (poskytovatel licence) a Českou republikou - Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČO 00022985 (nabyvatel licence). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

381/27 schvaluje změnu platových tarifů a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá vedoucímu odboru školství a mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu zpracovat ředitelům příspěvkových organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.

382/27 schvaluje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm zálohu na roční cílové odměny za rok 2015 ve výši dle důvodové zprávy a její přílohy.

383/27 schvaluje peněžitý dar ve výši 10.000 Kč na refundaci výdajů spojených s hudebním vystoupením Vladimíra Waldy Nerušila pro Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z. s., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49562878 a uzavření darovací smlouvy č. 314/2015/OSK ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedeným obdarovaným. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 10. 12. 2015. Rada města zároveň konstatuje, že tento způsob financování výdajů Klubu seniorů je realizován naposled, s tím že další finanční podpora bude řešena prostřednictvím dotačního systému města nebo prostřednictvím činností příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm.

384/27 neschvaluje žádost o programovou podporu č. X Charitě Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47997885, účelově určenou na dofinancování provozních nákladů služby Centra denních služeb na území města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

385/27 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Změna č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je Ing. Lubor Sawicki, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín, IČO 73878481 a smlouvu o dílo č. 309/2015/VYST na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Luborem Sawickim dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

386/27 projednala návrh paní B.K., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 20. 9. 2015 na přejmenování ulice Svazarmovská a zařazuje projednání tohoto návrhu na jednání zastupitelstva města dne 15. 12. 2015. Rada města doporučuje zastupitelstvu města návrh na přejmenování ulice dle důvodové zprávy a jejích příloh neschválit.

387/27 schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ze dne 18. 5. 2006 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, IČO 00001279 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

388/27 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a členy dozorčí rady společnosti, Ing. Jaroslavem Jurkem, Josefem Dobešem a Ing. Martinem Konupkou, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

389/27 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, souhlasí s poskytnutím daru v podobě kulatiny vhodné na výrobu šindelů určených na výměnu krytiny budovy kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti v celkové hodnotě 20.000 Kč společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. spolku Matice Radhošťská, se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice č.p. 210, IČO 60798700.

390/27 odvolává tajemníka komise energetické pana Jaroslava Kubíčka, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm a jmenuje novým tajemníkem komise energetické pana Radka Schmieda, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm.

391/27 odvolává předsedu komise sociální pana Petra Jelínka a členy komise sociální paní Kláru Maňákovou a pana Rudolfa Konečného. Rada města jmenuje novým předsedou komise sociální paní Jarmilu Ovčačíkovou, bydlištěm Loučka-Kunovice a novými členy komise sociální paní Mgr. Alenu Jungovou, bydlištěm, Rožnov pod Radhoštěm a paní Bc. Naděždu Gilarovou, bydlištěm Valašské Meziříčí.

392/27 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje přijetí krátkodobého revolvingového úvěru společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a nabídky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.

393/27 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, souhlasí s poskytnutím věcného daru společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430, dle důvodové zprávy a její přílohy.

394/27 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, souhlasí s poskytnutím slevy společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na vstupném na krytý bazén pro účastníky házenkářských turnajů dle důvodové zprávy.

395/27 ukládá úkol odboru výstavby a územního plánování předložit seznam ploch dle územního plánu města vhodných pro vybudování noclehárny a denního centra pro osoby bez přístřeší v termínu do 4. 12. 2015. Po předložení seznamu ploch ukládá odboru správy majetku v rámci těchto ploch prověřit, zda město disponuje vhodnými pozemky pro vybudování noclehárny a denního centra pro osoby bez přístřeší. Zároveň ukládá odboru správy majetku průběžně monitorovat realitní trh s cílem nalezení vhodné nemovitosti ke koupi pro vybudování noclehárny a denního centra pro osoby bez přístřeší.Ing. Radim Holiš
starosta města

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka města
Vytvořeno 26.11.2015 9:46:19 - aktualizováno 26.11.2015 9:51:37 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load