Usnesení z 28. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
(usnesení)

z 28. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 4. prosince 2015


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

396/281) souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na úhradu školního stravování organizací Základní škola Videčská, Rožnov p.R, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 60990376, v částce 8.040 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.
2) souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na úhradu projektu ,,Den plný her“ organizací Základní škola Videčská, Rožnov p.R, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 60990376, v částce 15.000 Kč od společnosti Nadace SYNOT, se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26218330, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2.

397/28 schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo D/2709/2015/KH ve výši 36.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, IČ 70891320 na výdaje při zásahu jednotky na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska.

398/28 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 209, č. 306 a č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 22, č. 30, č. 68 a č. 69 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 10 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B22-523 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2018 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

399/28 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 6 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519 a č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

400/28 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 53, č. 61 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

401/28 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201, č. 208, č. 301 a č. 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, smluv o nájmu bytů č. 28, č. 31 a č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 23. 12. 2015. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky.

402/28 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 33 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu, panem J.H. a paní Š.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

403/28 schvaluje:
• nájem bytu 1+1 č. 55 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm,
• nájem bytu 1+1 č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm,
• nájem bytu 1+1 č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm,
• nájem bytu 1+1 č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm,
• nájem bytu 2+0 č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

404/28 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu (stavební úpravy) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství vlastníků 1651 v Rožnově p. R., Meziříčská 1651, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 04506146 (provedení zateplení obvodových konstrukcí z jižní strany, výměnu zábradlí lodžií budovy č. p. 1651 na pozemku p. č. st. 2565 nad a v pozemku ve vlastnictví města Rožnova p. R. p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská), smlouva č. 342/2015/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

405/28 schvaluje pronájem pozemků p.č. 1565/3 a p.č. 1565/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu U skansenu, Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Meziříčská 1660, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 71159177, na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za roční nájemné ve výši 5 Kč za 1 metr čtvereční a rok. Rada města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zapracovat schválenou výši ročního nájemného do nájemní smlouvy č. 338/2015/OSM, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy, a předložit tuto smlouvu k podpisu starostovi města.

406/28 doporučuje zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu č. 347/2015/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Pod Kozincem, se stavebníky manželi H., bydlištěm 149 00 Praha 4, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu předložit tuto plánovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

407/28 schvaluje uzavření smlouvy licenční a smlouvy o dílo č. 348/2015/OSK ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s paní M.S., bydlištěm 616 00 Brno, paní E.R. bydlištěm 625 00 Brno a paní A.V. bydlištěm 616 00 Brno, panem B.V. , bydlištěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48741396 a společností GRAFIA NOVA s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 65142471. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

408/28 schvaluje uzavření smlouvy licenční č. 349/2015/OSK ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (nabyvatel licence) a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 (poskytovatel licence). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

409/28 odvolává člena komise bytové pana Rostislava Mikulenku a jmenuje novým členem komise bytové pana Metoděje Martínka, bydlištěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

410/28 jmenuje novými členy komise strategického plánování paní Jarmilu Ovčačíkovou, bydlištěm 756 44 Loučka-Kunovice a Ing. Jána Tomčíka, bydlištěm, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

411/28 odvolává pana Vladimíra Oburku z funkce člena komise stavební, dle důvodové zprávy a její přílohy.

412/28 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Zateplení objektu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm“ uzavřené dne 16. 9. 2015 mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41035933 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

413/28 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, souhlasí se splácením bankovního úvěru na akci „Zateplení objektu krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm“ společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ze stávající navržené provozní dotace dle důvodové zprávy.

414/28 ruší část svého rozhodnutí č. 369/26 ze dne 6. 11. 2015, a to v rozsahu týkajícího se schválení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026" s vítězným uchazečem Ing. Vítězslavem Křivkou, se sídlem Topolky 2440/26, 616 00, Brno - Žabovřesky, IČ 88562778, který odmítl podepsat smlouvu o dílo. Rada města schvaluje jako vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov pod Radhoštěm s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026" uchazeče druhého v pořadí, kterým je společnost Lesnická projekce Frýdek – Místek a. s., se sídlem Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 253 51 079 a uzavření smlouvy o dílo č. 274/2015/ŽP na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Dále rada města ukládá městskému úřadu zařadit do rozpočtu 2016 položku „Vypracování lesních hospodářských osnov“ s předpokládanou alokací 1.400.000 Kč.

415/28 doporučuje zastupitelstvu města schválit založení společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o. dle aktualizované důvodové zprávy a jejích příloh.

416/28 ukládá úkol odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen“odbor“) připravit návrh dvou online dotazníkových průzkumů zaměřených na měření kvality základních škol. Bude se jednat o dva anonymní dotazníkové průzkumy:
a) spokojenost rodičů s fungováním základní školy,
b) názor pedagogických a nepedagogických pracovníků na chod školy.
Obsah a formu distribuce dotazníků projedná vedoucí odboru s předsedy školských rad a řediteli škol. Cílem je získat dodatečné podklady pro hodnocení kvality škol. Návrh obsahu, technického řešení a harmonogramu předloží vedoucí odboru na jednání rady města dne 28. 1. 2016.


Ing. Radim Holiš
starosta města

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka města
Vytvořeno 10.12.2015 16:11:31 - aktualizováno 10.12.2015 16:15:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load