Usnesení z 29. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

 

z 29. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 18. prosince 2015

__________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

417/29 schvaluje přijetí finančního daru ve výši 79.730 Kč od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy č. 364/2015/KDR ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. jako dárcem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

418/29 1) souhlasí s přijetím věcných darů v částce 2. 974 Kč od pana Martina Zůčky, Černokostelecká 2111/131, Praha 10 a s přijetím finančního daru v částce 7. 000 na zakoupení metodického a výukového materiálu pro děti od firmy DIOFLEX s.r.o., se sídlem Pletařská 2671, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26804557, organizací MŠ 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, PSČ 75661, IČO 64123294, dle důvodové zprávy a její přílohy.

2) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 12. 500 Kč pro realizací mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“ organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, PSČ 75661, IČO 60990384 odorganizace TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., se sídlem Haštalská 756/17, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 64933873, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 

419/29 schvaluje uzavření smluv o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 jako dodavatelem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

420/29 schvaluje výpůjčku na dobu určitou do 31. 3. 2016 místností č. 33, č. 35 a č. 43 o celkové výměře 44 m2, včetně kuchyňky, sociálního zařízení a části chodby, umístěných ve III. nadzemním podlaží  budovy čp. 1027 na ulici Čechova, Rožnov pod Radhoštěm, která je součástí pozemku p. č. st. 1230/1 v k.ú. Rožnov p.R., včetně přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy k vypůjčovaným místnostem, pro účely poskytování sociální pomoci osobám bez přístřeší formou zajištění nočního pobytu v uvedených prostorách v období nepříznivých klimatických podmínek, společnosti Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 a ukládá oboru správy majetku vypracovat a starostovi města předložit k podpisu smlouvu o výpůjčce s touto společností, a to nejpozději do 22. 12. 2015.

 

421/29 schvaluje ceník zpoplatněných stavebních odpadů uložených občany města a osobami majícími na území města objekt určený k individuální rekreaci ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v upravené příloze č. 1 důvodové zprávy a Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a právnickými osobami, které mají na území města sídlo, nebo provozovnu ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválené ceníky jsou součástí tohoto usnesení.

 

422/29 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní E.K., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 

 

423/29 schvaluje propachtování pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm sloužících lesnímu provozu v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice, Tylovice, Dolní Bečva, Hutisko, Valašská Bystřice a Vigantice dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

424/29 schvaluje  pronájem honitby s názvem ROŽNOV-MĚSTO v držení města Rožnov pod Radhoštěm, tvořenou souborem honebních pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva dle seznamu pozemků v honitbě a mapového nákresu honitby s popisem hranic honebních pozemků uvedených v příloze č. 3 a 4 důvodové zprávy, pro provádění práva myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu honitby č. 366/2015/OSM s touto společností ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

425/29 schvaluje  v rámci přípravy akce „Úprava areálu střelnice pro biatlon – Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“ uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (č. sml. 15_SOBS02_4121134165) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  

 

426/29 schvaluje  uzavření smlouvy o dílo č. 350/2015/ORM na pravidelné roční prohlídky čerpadel HCP instalovaných v rámci stavby „Odpadové centrum, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností AG PUMPY s.r.o., se sídlem Kravaře, Bolatická 2045/39, PSČ 74721, IČO 258 86 801 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  

 

427/29 schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/2015/ORM/DIL ze dne 25. 11. 2015 na realizaci díla "KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ROŽNOV P. R., TYLOVICE – ÚSEK KM 1,031 – 1,321" A "KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ROŽNOV P. R., TYLOVICE – ÚSEK KM 0,800-1,031", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností REPONT s.r.o., Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131, IČO 268 63 057, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

428/29 schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14183904 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, č. dodatku 0119/1/2015/ORM/1, na akci „Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem Životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO 00020729 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

429/29 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství, tělovýchovy, mládeže a cestovního ruchu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 159 s účinností od 1. 1. 2016, dle důvodové zprávy.

 

430/29 schvaluje odměny členům a předsedům komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy.

 

431/29 schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Smlouva o poskytnutí práv k užití software VITA, včetně technické podpory (na dobu neurčitou)“ jednomu uchazeči, a to společnosti VITA software, s.r.o. se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 61060631 dle důvodové zprávy.

 

432/29 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití software VITA pro zajištění agend odboru výstavby a územního plánování (propojení do ekonomického systému GINIS a do geografického informačního systému), číslo smlouvy 0370/2015/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

433/29 schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o podpoře počítačových programů CES a CSA (CES 000051/2005/OMIS/STP/SCAN) ze dne 7. 2. 2005 a jejího dodatku č. 1, číslo dohody 0369/2015/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a OBIS Praha s.r.o., se sídlem Praha 9-Vinoř, Uherská 635, PSČ 19017, IČO 25752138 jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená dohoda o zrušení smlouvy je součástí tohoto usnesení.

 

434/29 schvaluje a vydává Jednací řád Rady města Rožnov pod Radhoštěm pro jednání a rozhodování rady ve funkci jediného společníka ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený jednací řád je součástí tohoto usnesení.

 

435/29 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 496 06 361, volí v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech tyto členy dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.:

Ing. PAVEL KOCIÁN, trvalým pobytem  756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

LENKA ANDRYSOVÁ, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Ing. ANTONÍN ZBRANEK, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

 

436/29 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, volí v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech tyto členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.:

Ing. JIŘÍ PAVLICA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

MARTIN BARATKA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing. ANDRZEJ SIKORA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

 

437/29 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 22.12.2015 7:32:20 - aktualizováno 22.12.2015 7:34:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load