Usnesení z 8. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 8. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 24. února 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

82/8 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 217, č. 406, č. 410 a č. 412 v domě č.p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B26-505 a č. B21-522 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

83/8 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. N40-527, č. N64-606 a č. B45-711 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 3. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

84/8 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 108 a č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 4, č. 78 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B14-515, č. B44-612, č. B56-710, č. B48-714 a č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů.

85/8 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201, č. 307 a č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 31, č. 45 a č. 81 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N81-707 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh za splnění podmínky úhrady dluhu nejpozději do 28. 2. 2015 nebo do 31. 3. 2015 - podle data skončení platnosti smluv o nájmu bytu. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytů po splnění uvedené podmínky.

86/8 schvaluje nájem bytu 3+1 v domě č. p. 293 na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

87/8 schvaluje nájem bytu 1+0 č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

88/8 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 212 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

89/8 schvaluje nájem bytů 1+1 č. 6 a č. 55 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

90/8 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. B4-204 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

91/8 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní M.D. k 28. 2. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

92/8 vyhlašuje záměr na pronájem sklepního boxu č. 50 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na dobu neurčitou dle situačního snímku, který je přílohou tohoto usnesení, ve prospěch vlastníka bytu č. B47-713 ve výše uvedeném  domě čp. 2330 pana J.V., bytem nábřeží Dukelských hrdinů 999, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

93/8 ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Monitoring bývalé skládky Kozák a rozbory studánkové vody“ zveřejněné na webových stránkách města dne 17.2.2015, dle důvodové zprávy.

94/8 schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

95/8 rozhodla svým usnesením č. 1738/93 ze dne 22/9/2014 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby „Rozšíření parkoviště na ulici Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm“ a schválila zadávací podmínky této veřejné zakázky, seznam zájemců a jmenovala členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje, z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto usnesení, usnesení č. 1738/93 ze dne 22/9/2014 v rozsahu, kterým schválila zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců a jmenovala členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nové zadávací podmínky veřejné zakázky, nový seznam deseti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a jmenuje nově členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam deseti zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

96/8 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou Rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

97/8 schvaluje přidělení programové podpory č. X Školnímu sportovnímu klubu při Základní škole, Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 72020911, ve výši 18.000,- Kč účelově určené na provozování sněžného skútru dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města Rožnova pod Radhoštěm ukládá městskému úřadu připravit programovou smlouvu s výše uvedeným Školním sportovním klubem dle schváleného vzorového textu programové smlouvy na zastupitelstvu města dne 21.4.2015 a ukládá starostovi města programovou smlouvu se Školním sportovním klubem podepsat v termínu do 30.4.2015.

98/8 zřizuje Komisi strategického plánování a jmenuje předsedkyni této komise a její členy ve složení uvedeném v důvodové zprávě k tomuto usnesení.Mgr. Kristýna Kosová
místostarostkaIng. Jan Kučera, MSc.
místostarosta

Vytvořeno 2.3.2015 9:38:38 - aktualizováno 2.3.2015 10:35:23 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load