Usnesení z 9. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 4. prosince 2015

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)
z 9. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 24. března 2015

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

99/9 rozhodla o podání žaloby o zaplacení 15 697,- Kč s příslušenstvím proti panu J.K., trvalým pobytem Meziříčská 1651, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

100/9 v souladu se Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 18.6.2013 odvolává dosavadní Radu fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm ve složení:
Bc. Markéta Blinková
Ing. Lenka Vojkůvková – vedoucí odboru výstavby
Ing. Martin Hrnčárek – vedoucí finančního odboru
a jmenuje novou Radu fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm ve složení:
Ing. Radim Holiš – starosta města
Ing. Lenka Vojkůvková – vedoucí odboru výstavby
Ing. Martin Hrnčárek – vedoucí finančního odboru

101/9 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na nákup mikroskopu VSM 52 s CCD kamerou CMOS 1/3,2 ve výši 23 660,- Kč příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., IČO 60990384 od společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532.

102/9 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Monitoring bývalé skládky Kozák a rozbory studánkové vody“ , kterým je ALS Czech Republic, s. r. o., Na Harfě 336/9, Praha, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností ALS Czech Republic, s. r. o., Na Harfě 336/9, Praha, IČ 27407551 dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

103/9 schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o provozování městského útulku pro psy v Rožnově pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a MVDr. Radimem Korbášem, Pletařská 210, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 67301428, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

104/9 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Opravy komunikací v majetku města“, kterým je společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

105/9 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky "Správa a provoz dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je Karel Kuběna, Dolní Bečva 631, 756 55 Dolní Bečva, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Karlem Kuběnou dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

106/9 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky „Plynofikace bytového domu na ul. Svazarmovská 1684, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost EKOINVESTA spol. s r.o., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČ: 64618447, a smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností EKOINVESTA spol. s r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

107/9 schvaluje nájem nebytového prostoru č. N10 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s panem A.R., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B37-619 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu o nájmu podepsat.

108/9 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

109/9 schvaluje nájem bytů 1+1 č. 39 a č. 49 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

110/9 schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. B21-522 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sklepního boxu č. 11, který je částí nebytového prostoru č. N50 v domě č. p. 2330 na pozemku p.č.st. 3773 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemcem tohoto bytu a sklepního boxu panem J.A., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tyto dodatky podepsat.

111/9 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní A.H. 31. 3. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat

112/9 schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 009/2002/OSM/NAB/SCAN, spočívající v prodloužení nájmu pozemku p.č. 3616/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do 31.3.2017, mezi panem L.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek č. 7 k nájemní smlouvě podepsat.

113/9 schvaluje
• pronájem sklepního boxu č. 30 o výměře 3,04 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s paní J.Ž., bytem Prostřední Bečva 169,
• pronájem sklepního boxu č. 50 o výměře 2,59 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s panem J.V., bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 999, Rožnov pod Radhoštěm,
• pronájem sklepního boxu č. 51 o výměře 1,68 m2, který je částí nebytového prostoru č. N70 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s panem M.H., bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm dle situačních snímků, které jsou přílohou tohoto usnesení a dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné nájemní smlouvy.

114/9 schvaluje dodatek č. 11 ke „smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK 161/2004“ uzavřené dne 04.06.2004 se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá. starostovi města tento dodatek č. 11 podepsat.

115/9 schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035(realizace přeložky kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 1101/22, 1142/5 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

116/9 rozhodla o zrušení výběrových řízení „Mobiliář u cyklostezky v úseku Rožnov pod Radhoštěm“ a „Dodávka elektrických balančních dvoukolek“ zadávaných jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce a na dodavatele technického zařízení v rámci mikroprojektu „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje zajistit všechny úkony související se zrušením výběrových řízení „Mobiliář u cyklostezky v úseku Rožnov pod Radhoštěm“ a „Dodávka elektrických balančních dvoukolek v rámci projektu „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“.

117/9 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky " Rozšíření parkoviště na ulici Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm ", kterým je společnost PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice na Moravě, IČ 25397087 a smlouvu o dílo č. 0083/2015/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem PB SCOM s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města smlouvu s vybraným uchazečem podepsat.

118/9 schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN), mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

119/9 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby Komunikace pro pěší Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice - Úsek km 0,800 – 1,031; 1,031-1,321. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

120/9 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku stavby „Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1“, kterým je společnost SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530, a smlouvu o dílo č. 0092/2015/ORM/DIL na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem SATES MORAVA spol. s r.o., IČ 60775530, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

121/9 schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120044032 na realizaci veřejné zakázky „Nová parkovací stání na sídlišti Láz, ul. Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

122/9 schvaluje návrh sportovní komise ze dne 11.3.2015 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2014 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

123/9 schvaluje změnu Provozního řádu Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm spočívající ve změně návštěvní doby, dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podepsat úplné znění tohoto provozního řádu a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.

124/9 schvaluje zahraniční služební cestu Radima Holiše, Kristýny Kosové a Jana Kučery do města Považská Bystrica (Slovensko) dne 30.4.2015, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 10% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

125/9 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 156,5 s účinností od 1. 5. 2015, dle důvodové zprávy.

126/9 souhlasí s umístěním znaku města Rožnov pod Radhoštěm na skládaných a nástěnných mapách města Rožnov pod Radhoštěm vydávaných žadatelem, panem Jiřím Vojtovičem, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČO: 73185809, dle důvodové zprávy a její přílohy.

127/9 bere na vědomí informace k žalobě o zaplacení 102.712,- Kč s příslušenstvím proti panu J.V., bytem Horská 1734, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a pověřuje Městský úřad vypracováním žaloby.

128/9 zřizuje komisi - Redakční radu Spektrum Rožnovska. S účinností ode dne 24.3.2015 jmenuje předsedu, členy a tajemníka této komise ve složení uvedeném v důvodové zprávěIng. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta
Vytvořeno 30.3.2015 8:23:46 - aktualizováno 30.3.2015 9:51:10 | přečteno 16x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load