Usnesení 40. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 40. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 6. května 2016
__________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

578/40 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.


579/40 schvaluje uzavření smlouvy č. 132/2016/OSM o celoroční podpoře k softwarovým produktům mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností INISOFT s. r. o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 25417657 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

580/40 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr šindelové střechy Jurkovičovy rozhledny“, kterým je společnost COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27, IČ 46577238 a uzavření smlouvy o dílo č. 122/2016/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COMMODUM, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

581/40 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 5. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

582/40 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 30. 11. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

583/40 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 8. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemcem nejpozději do 31. 5. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

584/40 ukládá  úkol energetické komisi  vypracovat  písemné stanovisko v termínu do 25. 5. 2016 k žádosti vlastníků bytových domů, kteří se chtějí odpojit od systému centrálního zásobování teplem ve vlastnictví společnosti Energoaqua, a.s., IČ: 15503461,  se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Stanovisko bude projednáno na jednání rady města dne 27. 5. 2016. Rada města zároveň ukládá úkol starostovi města jednat s vedením společnosti Energoaqua, a.s. o možnostech řešení problémů souvisejících s opakovanými žádostmi o odpojení centrálního zásobováním teplem ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

585/40 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavební úpravy č. 146/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00053732 (provedení stavebních úprav budovy č. p. 1703 na pozemku p. č. st. 2992/1 nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 959/1 a p. č. 959/5 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Revoluční). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

586/40 schvaluje uzavření:
1)  darovací smlouvy č. 139/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 5.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností ZPV Rožnov, s. r. o., se sídlem Televizní 2614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25367382 jako dárcem, dále
2) darovací smlouvy č. 140/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 25.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45193631 jako dárcem a
3) darovací smlouvy č. 141/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 2.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností REPONT s. r.o., se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ 26863057 jako dárcem
za účelem podpory mládeže v souvislosti s konáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

587/40 projednala a bere na vědomí omezení nebo přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v měsících červenec a srpen 2016, které stanovily ředitelky mateřských škol, dle důvodové zprávy a její přílohy.

588/40zřizuje výrobní výbor pro realizaci investičního záměru na vybudování kulturního centra a přístavby knihovny v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jmenuje členy tohoto výrobního výboru s právem hlasovacím, kterými jsou : Radim Holiš, Jan Kučera, Kristýna Kosová, Alois Vychodil, Jan Štěpaník, Jaroslav Kučera, Jaromír Koryčanský a Jindřich Motýl. Dále rada města jmenuje členy výrobního výboru s právem poradním, kterými jsou: Jan Horký, Lenka Vojkůvková, Ivo Marcin, Michaela Slobodová, Lenka Vičarová, Pavel Zajíc a Karel Janča.

589/40 pověřuje Mgr. Kateřinu Pomklovou, zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm zařazenou do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce opatrovníka pro správu částky vyplacené nezletilým dětem, sourozencům P. , oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, v rámci dědického řízení, dle důvodové zprávy.

590/40 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 130/2016/MP o poskytnutí finančního daru  ve výši 5.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností Miroslav Chuděj, s.r.o., se sídlem Hutisko 310, 756 62 Hutisko-Solanec, IČO 25390236 jako dárcem za účelem podpory mládeže v souvislosti s konáním Závodu všestrannosti mládeže dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

591/40 jmenuje novými členy komise stavební pana Ing. arch. Libora Hromádku, Rožnov pod Radhoštěm a pana Jiřího Kolečka, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

592/40 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a členy dozorčí rady společnosti, Ing. Antonínem Zbrankem, Ing. Pavlem Kociánem a paní Lenkou Andrysovou, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

593/40 ukládá úkol starostovi města Ing. Radimu Holišovi pověřit odbor interního auditu zpracováním návrhu právní formy založení právnické osoby „Destinační management Valašska“ a místostarostovi města Ing. Janu Kučerovi předložit nezbytné podklady a informace pro splnění úkolu dle tohoto usnesení. Vedoucí odboru interního auditu přednese na jednání rady města dne 27. 5. 2016 průběžnou zprávu o plnění úkolu. 


594/40 rozhodla o přerušení vydávání měsíčníku SPEKTRUM ROŽNOVSKA ke dni 6. 5. 2016 a ukládá městskému úřadu zajistit  vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele měsíčníku SPEKTRUM ROŽNOVSKA. 


595/40  ukládá úkol odboru správy majetku projednat s Krajským úřadem Zlínského kraje možnost umístění dopravního značení křížení místní komunikace u mostu „U Eroplánu“  a cyklostezky „Údolím Rožnovské Bečvy“.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města místostarosta města

Vytvořeno 11.5.2016 10:42:23 - aktualizováno 13.7.2016 15:43:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load