Usnesení 41. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 41. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 13. května 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

596/41 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných, s tím že dojde pouze ke změně pořadí projednávaných bodů, bod 1.2. bude projednán před bodem 1.1.

597/41  ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2015 a zprávu o vztazích za rok 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

598/41   ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2015 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2015 ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o za rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy

599/41  ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za rok 2015 ve výši uvedené v zápisu z jednání rady města dne 13. 5. 2016.

600/41 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

601/41 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, ukládá jednateli společnosti Ing. Jindřichu Žákovi úkol:
• zpracovat analýzu výši nájmu v budově č.p. 1000  ve vztahu k nepronajatým nebytovým prostorám ve výši 50 %,  vedoucí ke zvýšení poměru využitelnosti ploch, včetně alternativ využití ostatních ploch,
• předložit časový harmonogram přebudování parkovacích boxů na volná parkovací stání v objektech na sídlišti Láz,
• předat městu podklady k  místní komunikaci u polikliniky a u zimního stadionu Rožnově pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti.
Termín splnění úkolů je stanoven do 30. 7. 2016 současně s předáním účetní závěrky k 30. 6. 2016 a předložením písemné zprávy na jednání rady města dne 12. 8. 2016

602/41  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2015 a zprávu o vztazích za rok 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

603/41  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2015 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy.

604/41  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2015 ve výši uvedené v zápisu z jednání rady města dne 13. 5. 2016.

605/41  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za 1. čtvrtletí roku 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

606/41  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, ukládá jednateli společnosti Stanislavu Zlámalovi úkol:

  • do 15. 6. 2016 zprovoznit facebook společnosti s aktivním přístupem, nejméně s jednotýdenní aktualizací, zejména během letní sezóny a zajistit spolupráci se správcem facebooku města,
  • do 31. 10. 2016 provést personální analýzu a porovnání úrovně ohodnocení zaměstnanců s obdobnými krytými bazény, zejména v nejbližším okolí,
  • do 10. 8. 2016 zpracovat analýzu návštěvnosti krytého bazénu v neděli od 8-10 h. a od 10-12 h. po jednotlivých čtvrtletích a to i v porovnání s roky, kdy byl krytý bazén v provozu v neděli od 8 h.
  • do 31. 5. 2016 vyjednat možnost rozšíření nabídky občerstvení o sortiment zahrnující větší podíl lehčích a zdravých jídel při uzavírání nájemních smluv s provozovateli občerstvení na venkovním bazénu,  sjednat s městem Rožnov pod Radhoštěm smlouvu o výpůjčku pozemku po skateparku na Horních Pasekách za účelem výstavby hřiště pro streetball a street badminton

607/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 bere na vědomí zprávu jednatele o hospodaření společnosti za rok 2015 a zprávu o vztazích za rok 2015 dle předložených příloh.

608/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy.

609/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2015 a schvaluje roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2015 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2015 dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3. 

610/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 schvaluje roční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. za rok 2015 ve výši uvedené v zápisu z jednání rady města dne 13. 5. 2016.

611/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2016 dle předložené přílohy.

612/41  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, ukládá jednateli společnosti Rostislavu Poláškovi úkol:

  • do 31. 7. 2016 zpracovat koncepci lesní pedagogiky lesů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a předložit ji k posouzení komisi životního prostředí a pracovní skupině ve školství a následně předložit radě města na jejím jednání dne 12. 8. 2016,
  • předložit seznam lesních cest k majetkoprávnímu řešení s vyznačením priorit z pohledu společnosti s termínem splnění do konce května 2016,
  • předložit stav úvazků zaměstnanců společnosti a připravit plán oprav lesních cest s termínem splnění do 30. 7. 2016 současně s předáním účetní závěrky k 30. 6. 2016 a předložením písemné zprávy na jednání rady města dne 12. 8. 2016.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města místostarosta města

Vytvořeno 23.5.2016 9:44:53 - aktualizováno 13.7.2016 15:39:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load