Usnesení 42. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 42. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 18. května 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

613/42 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky  a změn již odhlasovaných.

614/42  rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci dodávky a služby „Tvorba a tisk reprezentativní knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení).
Rada města ukládá Tomáši Grossovi, referentu odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a zařadit výdaj vyplývající z této veřejné zakázky do rozpočtu města na rok 2017.

615/42 projednala doporučení Redakční rady Spektrum Rožnovska a TV Beskyd ze dne 16. 5. 2016. Rada města revokuje část svého usnesení č. 594/40 ze dne 6. 5. 2016, kterým rozhodla o přerušení vydávání měsíčníku SPEKTRUM ROŽNOVSKA ke dni 6. 5. 2016, a ukládá městskému úřadu vydávat měsíčník SPEKTRUM ROŽNOVSKA do doby uzavření smluvního vztahu s budoucím dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky, dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová
starosta města místostarostka města

Vytvořeno 31.5.2016 11:21:55 - aktualizováno 13.7.2016 15:37:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load