Usnesení 43. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 43. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 27. května 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

615/43 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky  a  dále schvaluje doplnění programu jednání rady města o body 7.3., 7.4. a 7.5. dle tohoto zápisu. 

616/43 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/1203/2016/KH ve výši 69.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem dotace a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320 jako poskytovatelem dotace, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

617/43 souhlasí s přijetím účelově  určeného  finančního daru ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem: „Den plný her“ organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, PSČ 75661, IČ 60990376 od společnosti CASNET s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25363905, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

618/43  souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 592, okres Vsetín, PSČ 75661,IČ 44740743od dárce CS CABOT, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 14612411, dle důvodové zprávy a její přílohy.

619/43 revokuje část svého usnesení č. 550/38 ze dne 22. 4. 2016, a to v rozsahu, kterým schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761 do rezervního fondu a fondu odměn a schvaluje opravené rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření této příspěvkové organizace do rezervního fondu a fondu odměn ve výši uvedené v důvodové zprávě. 

620/43 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka herních prvků na DH Láz“ – část A, kterým je společnost COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00 Praha 3, IČ 29037221 a uzavření kupní smlouvy č. 72/2016/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností COLMEX s.r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší část B veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka herních prvků na DH Láz“ z důvodu překročení finančních možností zadavatele.

621/43 schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 83634699-18 na pojištění pracovního stroje malotraktor Kubota mezi společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit předložení originálu pojistné smlouvy ve schváleném znění k podpisu starostovi města.

622/43 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 22. 4. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 01. 07. 2016, 10. 07. 2016, 15. 07. 2016, 22. 07. 2016, 05. 08. 2016, 19. 08. 2016, 26. 08. 2016 v souvislosti s pořádáním kulturních akcí „Letní náměstí 2016“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

623/43 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 ze dne 13. 5. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 11. 6. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Rožnovský festival vína“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

624/43 bere na vědomí výsledky ročního hodnocení pracovní činnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje výši doplatku ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2015 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

625/43 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 166/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 10.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26821532 jako dárcem za účelem podpory mládeže v souvislosti s konáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města souhlasí s uvedením loga SYNOT TIP HALL na plakátu k VII. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže za umožnění bezplatného užívání sportoviště na adrese Pod Strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve dnech 23. - 24. 6. 2016 dle důvodové zprávy.

626/43 schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 14203193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci „Energetické úspory v ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem Životního prostředí České republiky,se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO00020729 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

627/43 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je společnost MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 03718816 a uzavření smlouvy o dílo č. 0045/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností MONTAVBY MORAVA s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

628/43 revokuje své usnesení č. 561/38 ze dne 22. 04. 2016 a schvaluje aktualizované ujednání nájemní smlouvy pro vybudování stavby s názvem „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“  na pozemcích parc. č.3689/5, 3689/28 a 6217/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se společností Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 0100/2016/ORM dle důvodové zprávy a jejích příloh.

629/43 souhlasí s partnerstvím města Rožnov pod Radhoštěm v projektu na vybudování a provozování mikrojeslí v Rožnově pod Radhoštěm předkládaném Místní akční skupinou Rožnovsko, z. s., se sídlem Obecní úřad Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO 270 34 925,  v rámci výzvy č. 126 z Operačního programu Zaměstnanost, dle důvodové zprávy.

630/43 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015 uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, panem Stanislavem Zlámalem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

631/43  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 uzavíraný mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a jednatelem společnosti, panem Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

632/43  projednala návrh paní B.K., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm podle A. G. Masarykové a zařazuje projednání tohoto návrhu na jednání zastupitelstva města dne 21. 6. 2016.
Rada města doporučuje, aby zastupitelstvo města uložilo městskému úřadu evidovat návrh paní B.K. a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit návrh paní B.K. na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové zastupitelstvu města k rozhodnutí. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města přejmenovat některou ze současných ulic v Rožnově pod Radhoštěm. 

633/43  schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy č. 0131/2016/OSK s Karlem Petruželou, se sídlem Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 41086911 dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 3, 
2) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu movité věci č. 0133/2016/OSK dle důvodové zprávy a její přílohy č. 4,
3) pověřuje Tomáše Grosse, Janu Bajanovou, Veroniku Janoškovou a Hanu Salvii a Terezu Foukalovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm, zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor kanceláře starosty, aby za město Rožnov pod Radhoštěm smlouvy o nájmu movité věci s jednotlivými nájemci, ve znění schváleného vzoru, podepisovali,
4) schvaluje Provozní řád pro užívání jízdních kol dle důvodové zprávy a její přílohy č. 5, a ukládá starostovi města Rožnov pod Radhoštěm schválený provozní řád podepsat a odboru kanceláře starosty zajistit jeho zveřejnění v prostorách Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm. 
Schválené smlouvy a provozní řád jsou součástí tohoto usnesení.

634/43 schvaluje účast města Rožnov pod Radhoštěm ve fotosoutěži pořádané městem Vsetín k projektu „Valašsko žije!“ dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá odboru kanceláře starosty městského úřadu zajistit internetovou doménu www.valasskozije.cz a webový prostor s emailovou adresou info@valasskozije.cz, na kterou budou soutěžící posílat své soutěžní fotografie. Rada města jmenuje za město Rožnov pod Radhoštěm do hodnotící komise pro výběr vítězných fotografií pana Jindřicha Motýla, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a pana Marka Havrana, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm.

635/43  schvaluje uzavření smlouvy o umístění terminálu č. 165/2016/ODKS se společností  TicketPro a.s. se sídlem Rybná 732/25, 110 00 Praha 1, IČO 60192577 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

636/43 schvaluje změnu organizační struktury odboru školství a sportu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek,  tj. na 161 s účinností od 1. 6. 2016.


637/43 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka laserového měřiče rychlosti pro město Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost ATS – TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, IČO 61860409 a uzavření kupní smlouvy č. 163/2016/MP na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností společnost ATS – TELCOM PRAHA a.s. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

638/43 projednala námět Rady seniorů týkající se sběru drobných námětů od občanů města Rožnov pod Radhoštěm na realizaci drobných oprav veřejného prostranství a majetku a jiných nedostatků.
Rada města ukládá odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit distribuci papírové i elektronické verze formuláře určeného pro sběr drobných námětů od občanů města, souhlasí se spoluprací s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČO 49562878 při distribuci a zpětném sběru papírových formulářů a s průběžným zpracováním a vyhodnocením získaných námětů od občanů města Radou seniorů dle důvodové zprávy a její přílohy.

639/43 zřizuje „Komisi pro komunikaci s občany“ za účelem zefektivnění komunikace mezi občany, radnicí a městským úřadem. Jmenuje předsedou  komise Jiřího Pavlicu, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dále jmenuje členy  komise Ing. Víta Matějku, bytem Rožnov pod Radhoštěm a Davida Beránka, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

640/43 ukládá úkol:

  • Odboru správy majetku aktualizovat koncepci rozvoje bydlení se zaměřením na zhodnocení stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a návrhu bytové politiky ve městě, včetně podpory výstavby nových bytových a rodinných domů s důrazem na využití Fondu rozvoje technické infrastruktury. Ve vazbě na uložený úkol provést revizi a aktualizaci Fondu rozvoje technické infrastruktury. Termín pro splnění úkolu je stanoven do 30. 9. 2016.
  • Odboru správy majetku ve spolupráci s ostatními příslušnými odbory městského úřadu, provést místní šetření týkající se prověření všech záborů veřejného prostranství, v případech jeho neoprávněného záboru, provést neodkladně všechny úkony a podněty vedoucí k nápravě stavu,  včetně zahájení příslušných správních řízení.
  • Sociálnímu odboru  po projednání v sociální komisi zajistit přípravu  jarmarku sociálních služeb, který se uskuteční dne  05. 10. 2016 a  organizačně zajistit koordinaci týdne neziskových organizací ve dnech 3. 10.  až 7. 10. 2016. Průběžnou zprávu o plnění úkolu předložit radě města  na jednání dne 26. 8. 2016.
  • Odboru kanceláře starosty pravidelně v termínu vždy do 8 dnů  po konání zastupitelstva města připravit veřejné interpelace vedení města s občany a zajistit včasnou a adekvátní propagaci této akce

 Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová
starosta města místostarostka města

Vytvořeno 1.6.2016 15:43:33 - aktualizováno 13.7.2016 15:35:20 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load