Usnesení 44. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 44. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 10. června 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

641/44 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky  a   schvaluje doplnění programu jednání o body 3.1.3. a 9.3. dle tohoto zápisu.

642/44 ukládá příspěvkové organizaci Středisko volného času Rožnov p. R., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 75044340 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 30.098 Kč s termínem do 31. 7. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

643/44 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 10. 5. 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.


644/44   schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava jednotné kanalizace“, kterým je společnost WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ: 47912553, a uzavření smlouvy o dílo č. 138/2016/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností WOMBAT, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


645/44 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava zábradlí na nábřeží Dukelských hrdinů“, kterým je společnost Novest, spol. s r.o., U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 47977817 a uzavření smlouvu o dílo č. 147/2016/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Novest, spol s r.o, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


646/44  schvaluje uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 072/2016/OSM se společností COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00 Praha, IČ 29037221 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.


647/44 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 40 a č. 76 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 11 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 


648/44 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 53 a č. 61 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 6. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 


649/44  schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 12. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.


650/44 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 28, č. 31, č. 45, č. 81 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 30. 6. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 


651/44 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytových jednotek č. N45, č. N46, č. N47, č. N52, č. N53, č. N56, č. N57, č. N58, č. N59, č. N61 a č. N62 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 do 31. 12. 2016 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek podepsat. 


652/44 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu
• bytu č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní I.K., bytem  Rožnov pod Radhoštěm
• bytu č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s panem P.F. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, v obou případech k 30. 6. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat. 

653/44 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 


654/44 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 207/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství vlastníků jednotek domu 1169 a 1170, sídlo Travinářská 1170, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25885774 (provedení stavby nových prefabrikovaných lodžií budovy č. p. 1169 a 1170 na pozemku p. č. st. 2307 nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1303/6 a p. č. 1303/17 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Travinářská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   

655/44 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 145/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství domu čp. 1353, sídlo 5. května 1353, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26810387(provedení stavby komína po fasádě budovy č. p. 1353 na pozemku p. č. st. 1983 nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 3750/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


656/44 schvaluje
• uzavření darovací smlouvy č. 168/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 10.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností Brose CZ spol. s r. o., se sídlem Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice, IČ 61465704 jako dárcem a
• uzavření darovací smlouvy č. 211/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 4.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností TKR Jašek, s.r.o., se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 25385780 jako dárcem,
za účelem podpory mládeže v souvislosti s konáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

657/44  Město Rožnov pod Radhoštěm uzavřelo dne 11. 4. 2016 smlouvu č. 85/2016/ORM  o právu provést stavbu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem a TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolkem, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 jako vlastníkem pozemků v rámci projektu „Úprava areálu střelnice pro biatlon - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“. Rada města schvaluje smlouvu č. 183/2016/ORM o postoupení smlouvy č. 85/2016/ORM uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem, Klubem biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s,. se sídlem Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63025736 jako postupníkem a TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolkem jako postoupenou stranou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města rozhodla, že po postupníkovi nebude v rámci této smlouvy požadována náhrada za vynaložené náklady na zpracování projektové dokumentace.
Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zapracovat do textu schválené smlouvy o postoupení smlouvy rozhodnutí o náhradě a finální verzi smlouvy předložit starostovi města k podpisu. Rada města ukládá starostovi města předloženou finální verzi smlouvy podepsat.

658/44 schvaluje smlouvu č. 170/2016/ORM o výpůjčce projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Úprava areálu střelnice pro biatlon - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“ uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníkem – půjčitelem, a Klubem biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s., se sídlem Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63025736 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh a stanovuje v rámci této smlouvy za účelem zajištění splnění povinností vypůjčitele plynoucích z této smlouvy kauci ve výši 10.000 Kč.
Rada města ukládá vedoucímu odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm stanovenou výši kauce zapracovat do textu schválené smlouvy o výpůjčce a finální verzi smlouvy předložit starostovi města k podpisu. Rada města ukládá starostovi města předloženou finální verzi smlouvy podepsat.

659/44  schvaluje uzavření smlouvy č. 190/2016/ORM o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a ze stavebního povolení vydaného v rámci projektu „Úprava areálu střelnice pro biatlon - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem a Klubem biatlonu Rožnov pod Radhoštěm, p.s., se sídlem Horní Dráhy 2765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63025736 jako postupníkem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


660/44   schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy pavilonu II. stupně základní školy 5. května č.p. 1700, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o., se sídlem Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26867125 a uzavření smlouvy o dílo č. 0135/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností IZOLTING MORAVIA s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


661/44   schvaluje výjimku dle č. VI. odst. 3 vnitřní směrnice č. 6/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka – světelné signalizační zařízení napojení společnosti Lidl a Billa“ jednomu uchazeči, a to společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 216/2016/ORM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


662/44  schvaluje uzavření smlouvy č. 0223/2016/ORM o spolupráci při realizaci stavby „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka – světelné signalizační zařízení napojení společnosti Lidl a Billa“, a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky malého rozsahu se stejnojmenným názvem, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, Praha 5, IČ: 261 78 541 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

663/44  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 2584433
a) schvaluje nové úplné znění zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o. uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy včetně přemístění sídla společnosti z města Vsetín do města Rožnov pod Radhoštěm a snížení počtu členů dozorčí rady ze čtyř na tři členy. Toto nové úplné znění zakladatelské listiny nahrazuje v plném rozsahu dosavadní společenskou smlouvu společnosti TV Beskyd s.r.o. ze dne 23. 3. 2011 a společnost TV Beskyd s.r.o. se touto změnou zakladatelských dokumentů podřizuje plně zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku. Schválené nové úplné znění zakladatelské listiny je součástí tohoto usnesení,
b) ukládá starostovi města předložit schválené nové úplné znění zakladatelské listiny k projednání a ke schválení Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje zastupitelstvu města nové úplné znění zakladatelské listiny schválit,
c) souhlasí, aby sídlo společnosti TV Beskyd s.r.o. bylo umístěno na adrese 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

664/44 v rámci projektu ROŽNOV CARD 2016:
1) schvaluje uzavření smluv o spolupráci dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 1 až 4 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a

  • společností Rožnovské pivní lázně s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 6, PSČ 75661, IČO 27774813 (smlouva č. 0197/2016/ODKS),
  • Radkem Žílou, se sídlem Bučiska 1617, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75285690 (č. smlouvy 0198/2016/ODKS),
  • společností Kristek s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Poličná 98, PSČ 75701, IČO 26855526 (č. smlouvy 0199/2016/ODKS),
  • Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 (č. smlouvy 0200/2016/ODKS),

2) schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci č. 0201/2016/ODKS s hromadnými ubytovacími zařízeními dle důvodové zprávy a její přílohy č. 5 a
3) ukládá odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dle schválené vzorové smlouvy č. 0201/2016/ODKS smlouvy o spolupráci s hromadnými ubytovacími zařízeními uvedenými v příloze č. 6 důvodové zprávy a starostovi města tyto smlouvy podepsat.
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

665/44   schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI (automatizovaný systém právních informací), evidovanou pod číslem 000234/2014/OMIS/OS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Wolters Kluwer, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.


666/44  schvaluje  uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 370/2015/MIS o technické podpoře k software VITA (propojení informačního systému VITA se systémem GINIS a GIS) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.


667/44 1. revokuje  část usnesení č. 640/43 ze dne 27. 5. 2016 v rozsahu odst. 1 a 2 tohoto usnesení,
2. ukládá městskému úřadu provést místní šetření týkající se prověření všech záborů veřejného prostranství, v případech jeho neoprávněného záboru, provést neodkladně všechny úkony a podněty vedoucí k nápravě stavu, včetně zahájení příslušných správních řízení,
3. ukládá odboru rozvoje městského úřadu:

  • ve spolupráci s ostatními odbory aktualizovat koncepci rozvoje bydlení se zaměřením na zhodnocení stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a návrhu bytové politiky ve městě, včetně podpory výstavby nových bytových a rodinných domů s důrazem na využití Fondu rozvoje technické infrastruktury, ve vazbě na uložený úkol provést revizi a aktualizaci Fondu rozvoje technické infrastruktur,.

termín: na radu 14. 10. 2016 předložit průběžnou informaci, předpoklad konečného splnění úkolu do 31. 12. 2016

  • připravit aktualizaci náhradní výsadby u I/35 v návaznosti na provedené změny v projektech, zejména na návrh bypassu centrum-Bečvy a úpravy chodníků v rámci křižovatky u Janíků ve spolupráci s Ing. Damcovou,

termín: do 31. 7. 2016

  • předložit vyřešení napojení z I/35 na cyklostezku u zuberského splavu s termínem splnění do 31. 12. 2016, bez zbytečného odkladu umístit ceduli pro veřejnost s informací, že problém je v řešení,

4. ukládá odboru správy majetku městského úřadu

  • aktualizovat pasport odpadkových košů a předložit návrh optimalizace jejich rozmístění,

termín: rada 23. 9. 2016

  • připravit k projednání informace k řešení odpadových hnízd a případné přípravě projektu jejich optimalizace,

termín: rada 24. 6. 2016

  • ve spolupráci s jednatelem společnosti Městské lesy, s.r.o. vytipovat možné pozemky pro využití lesní školkou a navrhnout možnost řešení majetkoprávního vztahu,

termín: rada 22. 7. 2016
5. ukládá odboru školství městského úřadu ve spolupráci s odborem správy majetku připravit k projednání možnosti podpory rozvoje komunitního života v Rožnově pod Radhoštěm.
termín: rada 22. 7. 2016.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města místostarosta města

Vytvořeno 17.6.2016 10:27:11 - aktualizováno 13.7.2016 15:25:18 | přečteno 15x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load