Usnesení 45. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 45. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 24. června 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

668/45 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

669/45 uděluje souhlas Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 452 11 761 s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 200 žáků.

670/45 bere na vědomí záměr Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 64123294 otevřít od 1. 9. 2016 třídu určenou pro děti, které k 1. 9. 2016 dosáhnou věku 2 let a nejsou starší 3 let věku, dle důvodové zprávy.

671/45 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 225/2016/OSM na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společnosti EKO-KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, IČO 25134701 jako dárcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

672/45 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.20/2011/OSM/INO o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi firmou ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

673/45 schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm paní E.B., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města toto zrušení výpovědi podepsat. 

674/45 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 204/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: Společenství vlastníků domu 1161 v Rožnově p.R., sídlo 1. máje 1161, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26808684 (provedení stavby zateplení fasády bytového domu č. p. 1161 na pozemcích p. č. st. 2309/1 a p. č. st. 2309/2 nad pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1303/19 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

675/45 schvaluje uzavření dodatku č. N00970/03754 (agendové číslo 181/2016/OSM) ke „smlouvě o poskytování služeb ONI system č. N00970/00000(ONI/32/2009/oz11)“z 25. 9. 2009 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 25862731 jako poskytovatelem,dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

676/45 schvaluje vyhlášení záměru na  pronájem celého pozemku p.č. 1489/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 30 m2, ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu neurčitou na základě žádosti paní Z.N., bytem Vidče, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání  radou města.

677/45 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem celého pozemku p.č. 2765/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1.298 m2, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou do 31. 12. 2026 na základě žádosti pana M.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

678/45 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 1303/14 o výměře 27 m2 nově označenou jako p.č. 1303/22 a části pozemku p.č. 1303/1 o výměře 1 m2 nově označenou jako p.č. 1303/23 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1300/20 o výměře 18 m2 nově označenou jako p.č. 1300/41 a část pozemku p.č. 1300/35 o výměře 4 m2 nově označenou jako p.č. 1300/42 ve vlastnictví paní B.W. bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřeno geometrickým plánem č. 6059-7681/2016, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

679/45 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 3708/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6040-32/2016 jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2, a to na základě žádosti pana P.V. bytem Rožnov pod Radhoštěm a  paní M.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

680/45 projednala žádost pana R.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, doručenou dne 16. 06. 2016, č. j. MěÚ-RpR/21881/2016, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 09. 07. 2016 v souvislosti s pořádáním „Amatérského fotbalového turnaje“ ve sportovním areálu ZŠ 5. května na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1250/14 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

681/45 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Letenská“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení a jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (zadávací podmínky veřejné zakázky a seznam členů komise jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

682/45 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavby „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie, ul. Čechova, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (výzva k podání nabídky, seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

683/45 jmenuje porotu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh v rámci přípravy akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy, ve složení:

Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek (Olomouc)
Ing. arch. Pavel Grasse (Olomouc)
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (Brno)
Ing. arch. Kamil Mrva (Kopřivnice)
Ing. arch. Adam Rujbr (Praha)

Řádní členové závislí:
Ing. Radim Holiš, starosta města Rožnov p. R.
Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města Rožnov p. R.
Jaromír Koryčanský, zastupitel města Rožnov p. R.
Alois Vychodil, zastupitel města Rožnov p. R.

Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Jan Malík (Příbor)
Ing. arch. Radim Václavík (Ostrava)

Náhradníci závislí:
Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta města Rožnov p. R.
Ing. Jan Štěpáník (Rožnov p. R.)

684/45 jmenuje porotu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh v rámci přípravy akce „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy, ve složení:
Řádní členové nezávislí:
PhDr. Helena Gajdůšková (Vsetín)
Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD. (Brno)
M. A. Svatopluk Sládeček (Zlín)
Ing. arch. Vladimír Vašut (Praha)

Řádní členové závislí:
Ing. Radim Holiš, starosta města Rožnov p. R.
Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města 
Jaromír Koryčanský, zastupitel města Rožnov p. R.

Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Ondřej Pšenčík (Zlín)
Ing. arch. Jitka Ressová (Zlín)

Náhradní závislí:
Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta města
Alois Vychodil, zastupitel města Rožnov p. R.

685/45 schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 106/2015/ORM/DIL ze dne 25. 11. 2015 na realizaci díla „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 1,031 – 1,321 a komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek km 0,800-1,031“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností REPONT s.r.o., Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131, IČO 268 63 057, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejich příloh.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

686/45 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 230/2016/ORM, v rámci akce „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka - úprava řadících pruhů“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,  IČ: 65993390, jako vlastníkem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

687/45  1) rozhodla o zrušení veřejné zakázky na realizaci dodávky a služby „Tvorba a tisk reprezentativní knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy č. 10.
2) rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci dodávky a služby „Tvorba a tisk reprezentativní knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm II.“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k podání nabídky, seznam zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení).
Rada města ukládá Tomáši Grossovi, referentovi odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky a zařadit výdaj vyplývající z této veřejné zakázky do rozpočtu města na rok 2017.

688/45 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci služby „Vydávání měsíčníku Spektrum Rožnovska“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky, seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k předložení nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (výzva k předložení nabídky, jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky, seznam zájemců, seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení). Rada města ukládá Tomáši Grossovi, referentovi odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

689/45 schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na výrobu a šíření propagačního videospotu „Valašsko žije-Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednavatelem a Ryszardem Perzynskim, se sídlem Revoluční 1702, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 87343193 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a její přílohy.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

690/45 schvaluje výjimku z působnosti vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava kamerového bodu ul. Vítězná č.p.1743 (Láz) a rekonstrukce kamerového uzlového bodu ul. 5. Května č.p.1350 (Rosava)“ jednomu uchazeči, a to společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45195579, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

691/45 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vysílání televizních pořadů na programu „INFOkanál Rožnov“ ze dne 19. 8. 2014 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TKR Jašek, s.r.o., se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 253 85 780 jako provozovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

692/45 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výrobě a odbavení televizního zpravodajství ze dne 19. 8. 2014 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd s.r.o., se sídlem Vsetín, Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01, IČO 258 44 334 jako dodavatelem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

693/45 schvaluje změnu organizační struktury odboru rozvoje Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek,  tj. na 162 s účinností od 01. 07. 2016.

694/45 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. a členy dozorčí rady společnosti, Ing. Kateřinou Strakošovou, Ing. Andrzejem Sikorou a Ing. Jiřím Pavlicou, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

695/45 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově městské polikliniky Letenská 1183“, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. 

696/45 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti „Strategie vývoje společnosti“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

697/45 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334, v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech odvolává ke dni 24. 6. 2016 z funkce členů dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o. paní Bc. Markétu Blinkovou, pana Mgr. Petra Kořenka, paní Ing. Hanu Plevovou a pana PhDr. Jaroslava Dvořáka a novými členy dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o. s účinností od 25. 6. 2016 volí pana Ing. Jakuba Chovance, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, RNDr. Jiřího Melchera, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a Lucii Poledníkovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. 

698/45 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností TV Beskyd s.r.o. a jednatelem společnosti, panem Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová
starosta města místostarostka města

Vytvořeno 30.6.2016 10:47:27 - aktualizováno 13.7.2016 15:31:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load