Usnesení 46. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 46. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 22. července 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

699/46 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

 

700/46   schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016 s auditorem Ing. Jiřím Turoňem se sídlem Palackého 689/2, Havířov-Město, PSČ 736 01,IČ: 47173548, auditorské osvědčení 1907 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

701/46   souhlasí s přijetím věcného daru  (polytechnické stavebnice) v hodnotě 20.281 Kč organizací Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, okres Vsetín, PSČ 75661, IČ 70918694 od společnosti Brose CZ spol. s r.o, se sídlem Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice, IČ  61465704  a s přijetím účelově určeného finančního daru na materiální zabezpečení kroužků pro děti ve Středisku volného času Rožnov p. R., IČ 75044340, příspěvková organizace, v částce 20.000 Kč od společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. se sídlem 1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26821532, dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 

702/46   schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace na ul. Travinářská“, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 220/2016/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

703/46   schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů komunikací Tyršovo nábřeží a ul. 5. května“, kterým je společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín, a uzavření smlouvy o dílo č.233/2016/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností EUROVIA CS, a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

  

704/46   rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2016 až 04/2020“. V souvislosti s výše uvedenou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení včetně návrhu smlouvy č. 247/2016/OSM, pět zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a jmenuje členy komise a jejich náhradníky pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. Podmínky zadávacího řízení, seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení. Rada města ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

 

705/46   schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu paní M.S. a panem S.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 

 

706/46   schvaluje vyhlášení záměru na nájem

sklepního boxu č. 25 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení)

nebytového prostoru č. N90 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění skladu je přílohou usnesení) manželům S.,  bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

 

707/46   schvaluje nájem bytu 1+1 č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s paní M.K., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 

708/46   schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu, paní I.F. a panem V.F., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 

 

709/46 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 29 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 1. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 

710/46   schvaluje nájem bytu 1+0 č. 316 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

 

711/46   schvaluje nájem bytu 2+0 č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 

 

712/46 schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035(uložení zemního kabelového vedení nízkého a vysokého napětí do městského pozemku p. č. 1747/2 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Lipová), smlouva 210/2016/OSM,

2) E.P.I., s.r.o. Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49610163(uložení přípojky dešťové kanalizace DN 200 do městského pozemku p. č. 753k. ú. Tylovice, ul. Tvarůžkova), smlouva č. 108/2016/OSM/12.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

713/46   projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 13. 06. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 10. 09. 2016 v souvislosti s pořádáním jednodenní akce „Rožnov město koloběžek – zápis do knihy rekordů“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm v rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 

714/46   projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 24. 06. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 21. – 22. 10. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Všesvatský jarmark“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 

715/46 schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 změnu platového výměru Mgr. Martinu Navaříkovi, řediteli Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 756 61, IČO 75044340 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit pro ředitele Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace nový platový výměr a starostovi města tento platový výměr podepsat.

 

716/46  schvaluje odměnu paní Věře Pokorné, ředitelce Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace a paní Aleně Maňákové, ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení významného životního jubilea dle důvodové zprávy.

717/46   rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje podmínky zadávacího řízení, odůvodnění veřejné zakázky a jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky (zadávací podmínky, odůvodnění veřejné zakázky a seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení) a ukládá vedoucímu odboru rozvoje zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

 

718/46   schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výplní otvorů v MŠ 864,  Rožnov p.R.“, kterým je společnost Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 a uzavření smlouvy o dílo č. 246/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností Window Holding a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

719/46   schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vstupního schodiště, ZŠ Videčská“, kterým je společnost Ing. Libor Dobiáš s.r.o, se sídlem Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26848937 a uzavření smlouvy o dílo č. 241/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností Ing. Libor Dobiáš s.r.o, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

720/46   schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „I/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů“, kterým je společnost ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795 a uzavření smlouvy o dílo č. 231/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností ALPINE Bau CZ a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

721/46   rozhodla o vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou soutěží rada města jmenuje jako sekretáře soutěže Mgr. Ivu Májkovou, zaměstnance města Rožnova pod Radhoštěm a jako přezkušovatele soutěžních návrhů pana Ing. arch. Jana Horkého, architekta města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje v plném rozsahu předložené soutěžní podmínky a ukládá vedoucímu odboru rozvoje a architektovi města zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené architektonicko-urbanistické soutěže o návrh. Schválené soutěžní podmínky jsou součásti tohoto usnesení.

 

722/46   schvaluje:

1) zahraniční služební cestu Jana Kučery do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 31. 7. - 1.8. 2016, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

2) zahraniční služební cestu Radima Holiše a Jana Kučery do města Körmend (Maďarsko) ve dnech 18.-19. 8. 2016, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí.

 

723/46   vyhlašuje ve dnech 21. a 22. října 2016 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm konání Všesvatského jarmarku (dále jen „jarmark“). V souvislosti s organizací, zabezpečením a konáním jarmarku rada města schvaluje pravidla pro prodejce, přihlášku pro prodejce, podmínky a pravidla pro organizátora, smlouvu o užívání prodejního místa a ceník jarmarku dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace T klub - kulturní agentura zabezpečit konání tohoto jarmarku.

 

724/46   schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 240/2016/TAJ1 na částku 6.000 Kč za druhé místo získané v soutěži Zlatý erb 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320 jako dárcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

725/46  ukládá úkol Odboru rozvoje provést  analýzu přívětivosti města pro podnikatelské prostředí a navrhnout možnékroky k  jejímu zlepšení s cílem nastavení konkrétních opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm s termínem splnění úkolu do 30. 9. 2016 a podáním písemné zprávy na jednání rady města 21.10. 2016.

 


Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 28.7.2016 12:19:03 - aktualizováno 28.7.2016 12:22:37 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load