Usnesení 48. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 48. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. srpna 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

729/48 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a doplnění programu jednání o bod 2.1 „Schválení přijetí účelového daru příspěvkovou organizací města“.

 

730/48 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 15.555 Kč na úhradu obědů pro sociálně slabé žáky na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 a účelově určeného daru ve výši 29.382 Kč na obědy pro sociálně slabé žáky na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ 60990384 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.

731/48   schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu nemovité věci, č. 212/2016/OSM, mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

732/48  schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 28. 2. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

733/48  schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 8. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

734/48  neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem panem J.Z. dle důvodové zprávy a jejích příloh.

735/48  schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné sítě do městského pozemku p. č. 3613/4 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Dolní Paseky), smlouva č. 245/2016/OSM,

2) Obec Valašská Bystřice, 756 27 Valašská Bystřice 316, IČO 00304352 (uložení vodovodního řadu do městského pozemku p. č. 723/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm), smlouva č. 254/2016/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

736/48 schvaluje uzavření dohody č. 251/2016/OSM o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 1. 2015 s paní E.S., bytem Vigantice na pronájem části nebytového prostoru N2, a to sklepního boxu č. 4 nacházejícího se v budově č. p. 2330, na pozemku par. č. st. 3773, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

737/48   schvaluje vyhlášení záměru na propachtování celého pozemku p.č. 2765/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1.298 m2, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou do 31. 12. 2026 na základě žádosti pana M.D. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

738/48  schvaluje odměnu panu Mgr. Martinu Navaříkovi, řediteli Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 756 61, IČO 75044340, za splnění mimořádně stanoveného pracovního úkolu v souvislosti s pořádáním VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže dle důvodové zprávy.

739/48  schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Tvorba a tisk reprezentativní knižní publikace města Rožnov pod Radhoštěm II ", kterým je společnost m-ARK Marketing a reklama s.r.o., se sídlem Olomouc - Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 77900, IČ 27772594 a uzavření smlouvy licenční a smlouvy o dílo č. 142/2016/OKS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností m-ARK Marketing a reklama s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

740/48 jmenuje s účinností od 1. 9. 2016 do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. Radomíru Michálkovou, dle důvodové zprávy. 

 

741/48  ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 6. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

742/48   ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, ukládá jednateli společnosti Ing. Jindřichu Žákovi předložit radě města:

a) návrh podmínek možného pronájmu nevyužitých nebytových prostor v budově č. p. 1000  pro neziskové organizace;  termín: rada 26. 8. 2016,

b) předběžnou cenovou kalkulaci výměny oken v objektu budovy č. p. 1000 a prověřit možnost získání dotace; termín: první listopadová rada 2016,

c) průběžnou informaci o přebudování parkovacích boxů na volná parkovací stání v objektech na sídlišti Láz; termín: první listopadová rada 2016

d) analýzu možného prodeje pozemku p. č. 4911/1, k.ú. Rožnov p.R.; termín: první listopadová rada 2016.

 

743/48  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

744/48 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí návrh koncepce a strategie společnosti v oblasti „Lesní pedagogiky“ dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá jednateli společnosti informovat radu o dalším vývoji. Termín: první listopadová rada 2016.

745/48  ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci o stavu úvazků zaměstnanců společnosti a plán oprav lesních cest dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá jednateli společnosti předložit radě města informaci o dalším vývoji oprav lesních cest. Termín: první listopadová rada 2016.

746/48   ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 6. 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

747/48   schvaluje uzavření smlouvy č. 126/22/16 (GINIS 206/2016/ORM) o podmínkách a právu provést stavbu v rámci projektu „Prodloužení chodníku Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 708 91 320 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 709 34 860, dle důvodové zprávy a její přílohy.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

748/48 rozhodla o stažení bodu 5.2 z programu dnešního jednání rady města.

749/48   bere na vědomí informaci o přípravě mezinárodního projektu partnerských měst, pod vedením města Körmend, v rámci Evropského programu na podporu partnerství „Europe for Citizens“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru rozvoje předložit podání pro schválení účasti města v rámci projektu na jednání zastupitelstva města konaného v září 2016.

 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 17.8.2016 9:44:20 - aktualizováno 17.8.2016 9:50:53 | přečteno 13x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load