Usnesení 50. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 50. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. srpna 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

752/50 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky .

 

753/50 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225  m2 v k.ú. Tylovice včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku (přesné umístění je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 

754/50 schvaluje

  nájem sklepního boxu č. 25 o výměře 1,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N38 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu

  nájem nebytového prostoru č. N90 o výměře 5,67 m2, který je skladem v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s manželi S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy o nájmu podepsat. 

 

755/50 schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nad, na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení nadzemního kabelového vedení nízkého napětí včetně příslušenství nad, na a do městského pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Hradišťko), smlouva 108/2016/OSM/13,

2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí do městských pozemků p. č. 3721/13 a p. č. 3572/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Hrnčířská), smlouva č. 108/2016/OSM/14.

  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

756/50 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě v pozemcích p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č. 2277/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní kabelové vedení NN (smlouva č. 255/2016/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

757/50        schvaluje  stanovení významných úkolů pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitelů  příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 

758/50    schvaluje  uzavření  darovací  smlouvy č. 275/2016/OSK o poskytnutí finančního daru  ve výši 20.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností Brose CZ spol. s r.o., se sídlem Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice, IČ: 61465704 jako dárcem, za účelem zajištění organizace 14. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

759/50   v rámci  veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie, Rožnov pod Radhoštěm“:

      1) vylučuje v souladu s § 76 odst. 6 zákona ze zadávacího řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 3, společnost Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová 170, 756 51, IČ 26851881 z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení,

          2)  schvaluje pořadí uchazečů dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,

  3) rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka  společnosti RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 (dále jen „vybraný uchazeč“),

    4) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 53/2016/ORM na tuto veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným uchazečem,

5) v případě, kdy vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v zákonné lhůtě uzavřena, pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo v souladu s § 82 odst. 4 zákona s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí,

    6) ukládá odboru rozvoje vypracovat a zveřejnit písemnou zprávu zadavatele dle § 85 zákona a ve spolupráci s finančním odborem zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 finanční prostředky na dokončení realizace této veřejné zakázky v souladu s termíny a dalšími ustanoveními schválené smlouvy.

    Důvodová zpráva, smlouva o dílo, protokoly o otevírání a hodnocení nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v předloženém znění jsou přílohou tohoto usnesení.

 

760/50       bere na vědomí informaci o opakovaném předložení žádosti o finanční příspěvek pro realizaci mezinárodního projektu partnerských měst Rožnova pod Radhoštěm s názvem „Strategic planning of partner cities (a way to share best practices and to identify areas for strenghtening cooperation)“ z Evropského programu na podporu partnerství „Europe for Citizens“, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru rozvoje předložit podání (schválení opakovaného předložení žádosti o finanční příspěvek) na jednání zastupitelstva města v září 2016. Rada města doporučuje zastupitelstvu města předložení opakované žádosti o finanční příspěvek schválit.

761/50 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 270/2016/ORM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,  IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

762/50     schvaluje smlouvy o spolupráci na přípravu a realizaci voleb do zastupitelstev krajů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 42034345 a mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  IČO 49562878 a pověřuje Mgr. Ing. Veroniku Janíkovou, zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor kanceláře starosty, podpisem schválených smluv a dále uzavíráním smluv, dohod a vystavováním objednávek za město Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se zabezpečením voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

763/50 v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Vydávání měsíčníku Spektrum Rožnovska“:

1) vylučuje v souladu s § 76 odst. 6 zákona ze zadávacího řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 2, společnost Profi-tisk group s. r. o., Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSČ 779 00, IČ 26868954 z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení,

2) rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka  společnosti TV Beskyd s.r.o., Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČ 25844334 (dále jen „vybraný uchazeč“),

3) schvaluje uzavření smlouvy o vydávání, tisku, distribuci měsíčníku Spektrum Rožnovska č. 242/2016/ODLS na tuto veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným uchazečem,

4) ukládá odboru kanceláře starosty vypracovat a zveřejnit písemnou zprávu zadavatele dle § 85 zákona a ve spolupráci s finančním odborem zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky v souladu s termíny a dalšími ustanoveními schválené smlouvy.

Důvodová zpráva, smlouva o vydávání, tisku, distribuci měsíčníku Spektrum Rožnovska, protokoly o otevírání a hodnocení nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a stanovisko daňového poradce v předloženém znění jsou přílohou tohoto usnesení.

 

764/50  schvaluje změnu organizační struktury sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm o 1 úvazek,  tj. na 163 s účinností od 1. 10. 2016.

 

765/50 pověřuje Mgr. Evu Urbanovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti, panu M.Ch., dle důvodové zprávy.

 

766/50 pověřuje Ing. Silvii Volnou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Mgr. Evu Urbanovou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, výkonem funkce veřejného opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti, panu J.K. , dle důvodové zprávy

 

767/50 pověřuje starostu města a Ing. arch. Jana Horkého, architekta města Rožnov pod Radhoštěm, jednáním o úpravách projektu „Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov pod Radhoštěm“ se Zlínským krajem dle důvodové zprávy.

 

768/50 projednala a bere na vědomí Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.

769/50 ukládá úkol odboru správy majetku připravit žádost na odkup pozemků ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o část pozemku p.č. 3642/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (lesní cesta Dolní Paseky – Putýrky - Láz), který slouží k dopravní obslužnosti pozemků ve vlastnictví města a dále  část lesního pozemku p.č 1213/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi ulicí Pod Hrází a sídlištěm Láz, směrem k Finančnímu úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 31.8.2016 9:41:52 - aktualizováno 2.9.2016 8:48:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load