Usnesení 53. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 53. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. září 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

774/53     schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a změn navržených a odsouhlasených.

 

775/53   schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 25. 8. 2016, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 

776/53 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru  v hodnotě 15.000 Kč na náklady spojené s rozšířením lezeckého kroužku pro více dětí a na pořízení dětských sedáků, karabin, lan a lezeckých bot pro děti, organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 75661, IČ 75044340 od Nadace SYNOT,se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

777/53   schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2016 až 04/2020“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218, a uzavření smlouvy č. 247/2016/OSM o poskytování zimní údržby chemickým materiálem na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

778/53   projednala žádost pana Milana Olšanského, sídlem Lesní 2330, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12119911,  ze dne 23. 8. 2016 o udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí, podanou v souladu se smlouvou č. 102/2010/OSM/SKO uzavřenou dne 2. 7. 2010 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem Milanem Olšanským jako nájemcem. Rada města Rožnov pod Radhoštěm neuděluje nájemci souhlas s podnájem nemovitostí specifikovaných ve smlouvě č. 102/2010/OSM/SKO ze dne 2. 7. 2010 ve prospěch Barbary Báčové, se sídlem podnikání Lesní č.p. 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 65133986 dle důvodové  zprávy a jejích příloh. 

 

779/53   schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225  m2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 272/2016/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

780/53   schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 203, č. 206, č. 305, č. 310, č. 312 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 2, č. 4, č. 27, č. 37, č. 43 a č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 3, č. 25 a č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 4 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B14-515, č. B37-619, č. B56-710, č. B65-803, č. B76-903 a č. B78-905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 

781/53 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208, č. 301 a č. 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 35, č. 55 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 30. 9. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 

782/53   schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, v obou případech do 31. 3. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat. 

 

783/53   schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 108 a č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 28, č. 31, č. 67, č. 81 a č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 17 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 12. 2016 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu jednotlivými nájemci nejpozději do 30. 9. 2016. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky. 

 

784/53 schvaluje vyhlášení záměru na nájem

a) sklepního boxu č. 4 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru č. N2 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) paní S.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,

b) sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) manželům K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

 

785/53  schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s panem V.H., bytem  Rožnov pod Radhoštěm k 30. 9. 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 

 

786/53  schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu paní M.K.  a panem M.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 

 

787/53 schvaluje

a)  dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštem s paní M.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm na dobu tří let,

b)  dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní R.S. a s panem R.S., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm na dobu tří let, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu a smlouvy o nájmu bytu. 

 

788/53  schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 2.359 Kč za panem M.L. dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

789/53 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 269/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: Společenství vlastníků 1696 v Rožnově pod Radhoštěm, sídlo Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 27787729 (provedení stavby zateplení obvodového pláště a nadstřešení schodiště hlavního vstupu bytového domu č. p. 1696 na pozemku p. č. st. 2691 v, na a nad dotčenými pozemky ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 1117/6, p. č. 1122/3 a 1122/21 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Borová). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

790/53 schvaluje uzavření   smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu:  Ing. J.K., bytem  Valašské Meziříčí (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 830/2 na pozemek stavebníka p. č. 830/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 76/2016/OSM/2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

791/53  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:  manželé T. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2575/30 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láz), smlouva 108/2016/OSM/15. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

792/53 schvaluje uzavření smlouvy č.271/2016/OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro umístění podzemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 785/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

793/53  schvaluje uzavření smlouvy č.187/2016/OSM o zřízení věcného břemene - úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a Správou  železniční dopravní cesty, státní  organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město – Praha 1, PSČ 110 00, IČO 70994234 jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě  pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v pozemku p.č. 1000/16 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

794/53  1) schvaluje uzavření dohody č. 274/2016/OSM o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 12. 2004 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností TRICO COMPUTERS, s.r.o., se sídlem 1. máje 1220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62302434 jako nájemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

2) projednala žádost společnosti TRICO COMPUTERS, s.r.o., se sídlem 1. máje 1220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 62302434 ze dne 2. 9. 2016 o prominutí úroků z prodlení za opožděné platby nájemného za pronájem nebytových prostor na základě smlouvy o nájmu ze dne 8. 12. 2004 v celkové výši 8.826,69 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města neschvaluje prominutí tohoto dluhu.

 

795/53  schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové ploše 137 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 1059 na ulici 1. máje, která je součástí pozemku p.č. st. 1245 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Prostor sloužící k podnikání určený k nájmu je vyznačen v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení.  Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 

796/53 schvaluje  propachtování celého pozemku p.č. 2765/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1.298 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2026 panu M.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm za pachtovné ve výši 130 Kč za každý jeden pachtovní rok dle důvodové zprávy a uzavření pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 267/2016/OSM s panem M.D. ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

797/53  schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 3702/1 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 2325/2 o výměře cca 7 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesné výměry budou stanoveny geometrickým plánem), vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti pana T.K., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

 

798/53  schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1291/22 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti pana L.P., bytem Bystrovany, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

 

799/53  schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 3689/19 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na základě žádosti společnosti VESPOL podlahy spol. s r.o., se sídlem Videčská 98, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25393944, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 

800/53 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012 ve znění dodatku č.1 ze dne 19. 10. 2015 uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 25110161 jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí prodej částí pozemků p.č. 1012/2 o výměře cca 68 m2 a p.č. 3601/1 o výměře cca 4 m2 a 5 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se stavbou okružní křižovatky a související stavbou chodníků dle projektové dokumentace „Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.“. Změnou smlouvy o budoucí smlouvě kupní dojde ke změně termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy na prodej uvedených částí pozemků z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB k projednání zastupitelstvem města.

 

801/53  projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 ze dne 15. 9. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 5. 10. 2016 v době od 9:00 – 21:00 hod. v souvislosti s pořádáním akce „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 

802/53  schvaluje změnu platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům příspěvkových organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.

 

803/53 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to:

1) Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,

2) Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm,  IČ: 64123294 uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy,

3) Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 uvedený v příloze č. 3 důvodové zprávy,

4) Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1701, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70887659 uvedený v příloze č. 4 důvodové zprávy,

5) Základní školy Koryčanské Paseky Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 70918643 uvedený v příloze č. 5 důvodové zprávy,

6) Základní školy Záhumení Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 70918651 uvedený v příloze č. 6 důvodové zprávy,

7) Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 60990384 uvedený v příloze č. 7 důvodové zprávy,

8) Základní školy Pod Skalkou Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 45211761 uvedený v příloze č. 8 důvodové zprávy a

8) Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm IČ: 60990376 uvedený v příloze č. 9 důvodové zprávy,

a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených škol dle vzoru uvedeného v příloze č. 10 důvodové zprávy.

 

804/53 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. D/2812/2016/KUL (0278/2016/OSK) o poskytnutí finančního daru  ve výši 10.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 jako dárcem, za účelem nákupu knihovního fondu Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

805/53 ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm doručit do 30. září 2016 výpověď smlouvy na provedení služby – ostraha objektu uzavřené se společností ROBES SBS s.r.o., se sídlem Vigantice 332, IČ 03573001 a dále ukládá městskému úřadu ve spolupráci s Městskou polici Rožnov pod Radhoštěm zajistit ostrahu objektů příspěvkových organizací k 1. 1. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

806/53 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm", kterým je společnost Cobbler s.r.o., se sídlem Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ 465 78 463 a uzavření smlouvy o dílo č. 259/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností Cobbler s.r.o., IČ 465 78 463, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

807/53 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Prodloužení chodníku podél komunikace I/58 ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm ", kterým je společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 261 77 005 a uzavření smlouvy o dílo č. 171/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností COLAS CZ, a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouvaje součástí tohoto usnesení.

 

808/53 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm", kterým je společnost SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530 a uzavření smlouvy o dílo č. 257/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností SATES MORAVA spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

809/53 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm ", kterým je společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 a uzavření smlouvy o dílo č. 273/2016/ORM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností RADEKOV spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

810/53  schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10056251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, (144/2015/ORM/1), na akci „Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem Životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO 00020729 jako poskytovatelem podpory ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

811/53   schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Radima Holiše do města Bergen (Německo) ve dnech 29. 9. - 2. 10. 2016, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 20% stravného na nutné výdaje na dobu pobytu v zahraničí. Dále schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Radima Holiše do Povážské Bystrice dne 23. 9. 2016.

 

812/53  schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 25 ks počítačových sestav“, kterým je Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty, IČ: 44611404 a uzavření kupní smlouvy číslo 0260/2016/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Ing. Josefem Pelantem, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

813/53  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady panu Ing. Jakubu Chovancovi, bytem Rožnov pod Radhoštěm, panu RNDr. Jiřímu Melcherovi, bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní Bc. Lucii Poledníkové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

814/53  ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334, schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem Mgr. Liborem Čadou, bytem Vsetín, v souhrnné výši 54.375,45 Kč, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

 

815/53  ukládá úkol vedoucímu odboru rozvoje, co nejdříve zahájit jednání  se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274649, o odhadu nákladů na provedení přeložky vedení nízkého napětí na Bezručově ulici v Rožnově pod Radhoštěm. Informaci o plnění úkolu předloží na jednání rady města 10. 10. 2016.

 

816/53  rozhodla o zpětvzetí žaloby města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 25. 8. 2009, vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 23C 238/2009, o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí podané proti společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., sídlem Všechromy 26, 251 63 Strančice.

 


 

 

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

 


Vytvořeno 22.9.2016 9:22:03 - aktualizováno 6.10.2016 13:45:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load