Usnesení 55. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

 

z 55. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 10. října 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

820/55      schvaluje program jednání rady města dle pozvánky včetně změn navržených a odsouhlasených.

 

821/55 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 7.040 Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním pro žáky školy příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, PSČ 75661, IČ 60990376 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

822/55 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu č. 1183-02/2016 (283/2016/OSM) mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

823/55 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 38 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci, ve všech případech do 31. 10. 2017 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.

 

824/55     schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní do 30. 4. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.

 

825/55     schvaluje nájem bytu 3+1 č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 


826/55   projednala žádost pana J.Z., ze dne 9. 9. 2016 a setrvává na svém usnesení č. 734/48 ze dne 12. 8. 2016, kterým neschválila prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N93-915. Rada města schvaluje podání žaloby proti J.Z., na vyklizení bytu 1+0 číslo N93-915, který je bytovou jednotkou č. 175, zapsanou na LV 5681, pro obec Rožnov pod Radhoštěm a Katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, nacházející se ve stavbě č. p. 2330 (LV 4086) na pozemku p. č. st. 3773 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.


827/55     schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti: panem R.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační přípojky pro přečištěnou vodu z ČOV do městského pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Uhliska), smlouva 108/2016/OSM/16. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

828/55 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 282/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s  tímto stavebníkem: paní Z.B.  bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (provedení stavby zateplení, přesahu střechy stavby a zpevněné plochy vstupu do budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 135 na a nad dotčeným pozemkem ve vlastnictví města Rožnov p. R. p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Pionýrská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

829/55 1) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s. se sídlem Pod Strání 2268, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:69211728 ve výši 195.000 Kč na projekt Regenerace hřiště s umělou trávou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

2) doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00534439 ve výši 130.000 Kč na projekt Běh rodným krajem Emila Zátopka – 14. ročník dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.


3) nedoporučuje
zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Hockey club Rožnov pod Radhoštěm z.s. se sídlem Zimní stadion, Bučiska 2305, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:48773026 ve výši 100.000 Kč na Nájemné - muži dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit poskytnutí této individuální dotace k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

    4) schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v důvodové zprávě v tabulce č. 1,  ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.

5) neschvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v důvodové zprávě v tabulce č. 2.

 

830/55     odvolává z funkce předsedy komise sportovní pana Mgr. Jana Fiedlera. Rada města jmenuje novým předsedou komise sportovní pana Mgr. Miroslava Janoška, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

 

831/55 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0288/2016/OSK o poskytnutí věcného daru 4 ks notebooku zn. Dell Vostro 3558  v celkové výši 53.753,04 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností ON SEMICONDUCTOR Czech REPUBLIC, s r.o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 jako dárcem, za účelem ocenění technicky nadaných žáků v souvislosti s vyhodnocením Technického talentu Rožnova 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

832/55   uděluje souhlas Základní škole 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384 s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 70 žáků.

 

833/55   uděluje souhlas Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376 s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 60 žáků.

 

834/55     schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 231/2016/ORM ze dne 27. 07. 2016 na realizaci díla „I/35 Rožnov pod Radhoštěm - úpravy řadících pruhů“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ALPINE Bau CZ a.s, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 026 04 795, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.  Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

 

835/55     neschvaluje  navržené změny projektu „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy  a  ukládá úkol vedoucímu odboru rozvoje pokračovat v realizaci stavby  dle schválené projektové dokumentace.

 

836/55 souhlasí s použitím znaku města Rožnov pod Radhoštěm na magnetické tabulky, samolepky a vlajky pro žadatele, pana Kamila Mikulu, bytem Borová 1696, Rožnov pod Radhoštěm na akce spojené se srazy kamionů TRUCK SHOW a srazy historických nákladních vozidel do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

837/55     pověřuje Mgr. Ing. Jana Hajzlera, zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm zařazeného do odboru správy majetku městského úřadu, aby jménem města Rožnov pod Radhoštěm prováděl administraci veřejných zakázek na Věstníku veřejných zakázek dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

838/55     ukládá úkol městskému úřadu, aby tajemníci komisí, kteří jsou zaměstnanci města, pravidelně předkládali na jednání rady města zprávy o činnosti jednotlivých komisí zřízených Radou města Rožnov pod Radhoštěm a jejích doporučeních.  Tajemníci komisí zprávu projednají a sdělí stanovisko rady města k ní, které bude dále projednáno v příslušné komisi. Tajemníci komisí budou o zařazení zpráv o činnosti na jednání rady města informovat předsedu (popřípadě místopředsedu) příslušné komise, aby v případě projednání závažnějších bodů mohli zvážit svou účast na jednání rady města sami.

839/55    ukládá úkol vedoucímu odboru rozvoje:

1) rozeslat odpovědným osobám a příslušným odborům města v termínu do 15. 11. 2016  schválený akční plán zastupitelstvem města, s odkazem na příslušné gesce jednotlivých opatření akčního plánu a jejich naplňování,

2) naplnit webovou platformu „Strategie Rožnov“ všemi připravovanými a realizovanými projekty odboru rozvoje. Prezentovat výstupy vedení města dne 8. 11. 2016 a poté předložit na jednání rady města 16. 11. 2016,

3) připravit ve spolupráci s odborem školství v termínu do 31. 1. 2017 žádost o dotaci ze 47. výzvy IROP na vybavení pro výuku a zajištění bezbariérovosti škol. Úkolem je zajistit koordinaci ZŠ při přípravě podkladů pro žádost, připravit projektové dokumentace pro žádost a žádost samotnou k předložení,

4) vypracovat analýzu využitelnosti Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm č. p. 487 a předložit ji na jednání rady města dne 2. 12. 2016,

5) ve spolupráci s finančním odborem zpracovat rozbor čerpání dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2014 a 2015 spolu s přehledem dotačních nabídek Zlínského kraje a předložit tento rozbor na jednání rady města dne 16. 11. 2016. 

 

840/55 ukládá úkol vedoucímu finančního odboru:

1) v termínu do 31. 10. 2016 zřídit pro Jitku Porubovou platební kartu k výdajovému účtu města za účelem realizace plateb za odebrané služby na internetu,

2) na jednání zastupitelstva města dne 1. 11. 2016 předložit ke schválení rozpočtové opatření v částce 1.050.000 Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Rožnovsko, z.s., IČ: 27034925. 

 

841/55  ukládá úkol vedoucí odboru kanceláře starosty v termínu do 31. 10. 2016 zajistit propagaci facebookových stránek města s cílem dosažení většího počtu návštěvníků z Rožnova pod Radhoštěm a zajistit propagaci klíčových příspěvků a událostí na facebooku města.

 

842/55ukládá úkol vedoucímu odboru školství:

1) v termínu do 30. 11. 2016 připravit ve spolupráci s Hanou Cábovou pracovní setkání vedoucích školních jídelen mateřských a základních škol zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm s cílem sdílení dobré praxe v oblasti receptů zdravé a vegetariánské stravy s využitím moderních postupů a surovin pro jejich přípravu,

2) v termínu do 15. 12. 2016 připravit ve spolupráci s odborem kanceláře starosty workshop pro učitele dějepisu a občanské výchovy s cílem zapojení  tématu 750. let výročí založení města Rožnov pod Radhoštěm do výuky těchto předmětů,

3) na jednání zastupitelstva města dne 1. 11. 2016 předložit smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Rožnovsko, z.s., IČ: 27034925, v částce 1.050.000 Kč. 

 

843/55 Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala informaci jednatele společnosti o návštěvnosti krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a rozhodla o rozšíření provozní doby krytého bazénu vždy v neděli již od 8.00 hod. ráno.

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 19.10.2016 13:02:01 - aktualizováno 19.10.2016 15:27:59 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load