Usnesení 56. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 56. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 21. října 2016
_________________________________________________
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

844/56   schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.


845/56 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 6. 552 Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním pro žáky školy příspěvkovou organizací Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70918643 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a její přílohy.


846/56 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru  v hodnotě 3.750 Kč na náklady spojené s rozšířením lezeckého kroužku pro více dětí a na pořízení dětských sedáků, karabin, lan a lezeckých bot pro děti, organizací Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 75661, IČ 75044340 od Nadace SYNOT,se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26218330 dle důvodové zprávy a její přílohy.


847/56 schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2016/2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.


848/56 schvaluje uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VZ-100/2016 (č. 297/2016/OSM) mezi Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení. Rada města svěřuje starostovi města rozhodnutí o uzavření dodatků k této dohodě.


849/56   schvaluje
• nájem sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m2, který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s manželi K. bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm,
• nájem sklepního boxu č. 4 o výměře 2,45 m2, který je částí nebytového prostoru v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu tohoto nebytového prostoru s paní S.Z. bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově  pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy o nájmu podepsat. 


850/56 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 44740743 ze dne 27. 09. 2016 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 25. 11. 2016 v souvislosti s pořádáním akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.


851/56 schvaluje  uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 1  důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a GasNet, s.r.o., Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,  jako oprávněným z věcného břemene pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích p.č. 1361/1, p.č. 1362/14, p.č. 1367/5, p.č. 1388/45, p.č. 1398/2, p.č. 1406/6, p.č. 1406/30, p.č. 1406/32, p.č. 1410/15, p.č. 1413/1, p.č. 1417/1, p.č. 1421/1, p.č. 3614/2 a  p.č. 3614/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 256/2016/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


852/56 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1707/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 516 m2 vyznačeného v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu určitou 10 let na základě žádosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 49606361 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města. 


853/56 schvaluje uzavření dohody č. 287/2016/OSM o ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a paní M.S.bytem 743 01 Bílovec jako nájemcem  dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.


854/56 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem sklepního boxu č. 64 o výměře 2,58 m2, který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost vlastníka bytu č. B58-810 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, paní B.H. bytem Janovice 739 11, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města. 


855/56 schvaluje uzavření smlouvy č. 293/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, sídlo Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474 (o zajištění přeložky trasy splaškové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm z pozemku p.č. 1040/11 do pozemku p. č. 1040/25 ve vlastnictví města a stavební úpravu chodníku ve vlastnictví města na p. č. 1040/25 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


856/56 schvaluje  uzavření dohody č.  285/2016/ORM  o převodu  některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby, vydaného v rámci projektu „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, část 1“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako převodcem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako nabyvatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda a její přílohy jsou součástí tohoto usnesení.


857/56 v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Obnova zeleně městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“
1) vylučuje v souladu s § 76 odst. 6 zákona ze zadávacího řízení uchazeče vedeného pod pořadovým číslem 4, společnost GREEN PROJECT s.r.o., Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČO 271 95 783, z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení,
2) schvaluje níže uvedené pořadí uchazečů:

První v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 8:
VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 039 21 921 s nabídkovou cenou bez DPH 3 757 416,80 Kč.

Jako druhý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 9:FLORSTYL s.r.o., Panská 25,686 04 Kunovice, ICO 607 31 346 s nabídkovou cenou bez DPH 3 762 777,00 Kč

Jako třetí v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 2:
ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČO 483 95 013 s nabídkovou cenou bez DPH 3 987 591,50 Kč

Jako čtvrtý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 7:AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 476 76 175 s nabídkovou cenou bez DPH 3 990 000,00 Kč

Jako pátý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 6:
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 262 58 692 s nabídkovou cenou bez DPH 4 038 349,00 Kč

Jako šestý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 3:KAVYL, spol. s r.o., č.p. 563, 675 75 Mohelno, IČO 499 75 358 s nabídkovou cenou bez DPH 4 227 074,50 Kč

Jako sedmý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 5:Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 254 19 455 s nabídkovou cenou bez DPH 4 765 789,52 Kč

Jako osmý v pořadí - uchazeč, jehož nabídka je vedena pod pořadovým číslem 1:Zahrada Harta s.r.o. Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Voštice 129, 56601, IČO 287 74 990s nabídkovou cenou bez DPH 6 396 521,00 Kč,

3) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je nabídka společnosti VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 039 21 921 (dále jen „vybraný uchazeč“),
4) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 248/2016/ORM na tuto veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným uchazečem,
5) v případě, kdy vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v zákonné lhůtě uzavřena, pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo v souladu s § 82 odst. 4 zákona s uchazečem, který se umístil podle výše nabídkové ceny bez DPH jako druhý, resp. třetí v pořadí,
6) ukládá odboru rozvoje vypracovat a zveřejnit písemnou zprávu zadavatele dle § 85 zákona a odboru správy majetku ve spolupráci s finančním odborem, zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017 finanční prostředky na dokončení realizace této veřejné zakázky v souladu s termíny a dalšími ustanoveními schválené smlouvy.
Důvodová zpráva, smlouva o dílo a protokoly o otevírání a hodnocení nabídek v předloženém znění jsou přílohou tohoto usnesení.


858/56 projednala a bere na vědomí „Akční plán rozvoje města na roky 2017 – 2018“ s výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcí dokument Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města doporučuje zastupitelstvu města předložený „Akční plán rozvoje města na roky 2017-2018“ schválit.


859/56 schvaluje  uzavření nájemní smlouvy č. 261/2016/ORM ve věci nájmu části nemovité věci v rámci projektu „Prodloužení chodníku Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 709 34 860 jako pronajímatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Touto nájemní smlouvou sjednává město Rožnov pod Radhoštěm dobu nájmu a výši nájemného, za kterých může výše uvedený projekt realizovat. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


860/56 odvolává člena komise sociální paní Alenu Jungovou a jmenuje novým členem komise sociální paní Bc. Hanu Sulovskou bytem 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy.


861/56 odvolává člena komise strategického plánování pana Mgr. Jana Fiedlera a jmenuje novým členem komise pana Mgr. Miloslava Janoška, bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.


862/56 bere na vědomí bere na vědomí návrh na zařazení obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín jako provozovatele sociální služby Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum v Rožnově pod Radhoštěm do Střednědobého plánu sociálních služeb Zlínského kraje dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města místostarosta města

Vytvořeno 26.10.2016 13:26:22 - aktualizováno 26.10.2016 13:53:08 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load