Usnesení 57. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 57. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. listopadu 2016

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

863/57     schvaluje program jednání rady města dle pozvánky doplněné  o bod č. 9.7. „Informace o BRKO“.

864/57     schvaluje vzorovou smlouvu  č. 291/2015/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2017 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv podle tohoto vzoru s  původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Rada města pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.

865/57 ukládá úkol odboru správy majetku zpracovat v termínu do 31.1.2017 návrhy řešení vybírání parkovacích poplatků samoobslužným způsobem na parkovišti u Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

866/57 schvaluje výjimku dle č. VI. odst. 3 vnitřní směrnice č. 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup ojetého vozidla pro Odbor správy majetku Městské úřadu Rožnov pod Radhoštěm“  jednomu uchazeči, a to Jiřímu Džemlovi, IČ 15487491, sídlo 747 21 Kravaře – Kouty, Severní 2064/4, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 303/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem, jejímž předmětem je nákup ojetého vozidla Ford Transit za kupní cenu ve výši 199.900 Kč vč. DPH. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

867/57 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 30. 11. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

868/57 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 5. 2017 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat. 

869/57    schvaluje nájem bytu 1+1 č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu na dobu tří měsíců s panem Z.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

870/57 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní P.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 30. 11. 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 

871/57 schvaluje vyhlášení záměru na nájem na dobu určitou do 31.12. 2017 bytové jednotky č.

N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106

vše v budově č.p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánky umístění bytů jsou součástí tohoto usnesení), a to na základě žádosti společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města. 

 

872/57 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové ploše 137 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 1059 na ulici 1. máje, která je součástí pozemku p.č. st. 1245 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Prostor sloužící k podnikání určený k nájmu je vyznačen v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení.  Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 

873/57    schvaluje vyhlášení záměru na pronájem kanceláře č. 211 v budově č. p. 128 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, která je součástí pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek s vyznačením kanceláře č. 211 je přílohou usnesení), ve prospěch Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70238642, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města. 

 

874/57 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy č. 365/2015/OSM o zemědělském pachtu uzavřenou dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 jako pachtýřem, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky p.č. 742/42, p.č. 742/43, p.č. 848/1, p.č. 848/2, p.č. 848/3, p.č. 848/4, p.č. 848/5 a p.č. 849 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm sloužící lesnímu provozu v k.ú. Hážovice dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 

875/57    schvaluje s účinností od 1. 12. 2016 změnu platového výměru Mgr. Kristině Kubečkové, ředitelce Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, PSČ 756 61, IČO 45211761 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit pro ředitelku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, nový platový výměr a starostovi města tento platový výměr podepsat.

 

876/57 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 208/2016/ORM, v rámci investiční akce „Prodloužení chodníku podél komunikace I/58 ul. Ostravská,  Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí stranou oprávněnou a  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 jako budoucí stranou povinnou dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

877/57 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV, č. sml. 16_SOBS02_4121232024 (GINIS 298/2016/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 

878/57    ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 9. 2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

879/57     ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k  30. 9. 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

880/57  ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí personální analýzu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

881/57    ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2016 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

882/57    ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje nákup nového služebního vozidla značky KIA Rio, specifikace Cool plus, za maximální cenu 280.820 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 

883/57     ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2015, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 

884/57     ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a jednatelem společnosti, Stanislavem Zlámalem, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 

885/57     ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy ROŽNOV, s. r. o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016, uzavíraný mezi společností Městské lesy ROŽNOV, s. r. o. a jednatelem společnosti, Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 

886/57 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s. r. o. a jednatelem společnosti, Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

 

Vytvořeno 9.11.2016 12:27:35 - aktualizováno 11.11.2016 12:55:06 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load